Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập hóa

Được đăng lên bởi Quang Thinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 Bài tập ôn tập Hóa Học 8

Câu 1:
Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 3/5.CM của dung dịch sau là 3M. Biết CM của
dung dịch A gấp 2 lần CM của dung dịch B. A và B không tác dụng với nhau. Nồng độ mol của
hai dung dịch A và B lần lượt là :
A. 4,3M và 2,15M
B. 4M và 2M
C. 4,36M và 2,18M
D. 4,32M và 2,16M
Câu 2:
Trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D là
1,047 g/ml vào lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Trộn hai dung dịch axit này ta được
dung dịch A. Theo em, dung dịch A có nồng độ mol nào sau đây:
A. 1,162M
B. 2M
C. 2,325M
D. 3M
Câu 3:
Một loại quặng sắt chứa 90% Fe3O4. Khối lượng sắt có trong 1 tấn quặng đó là:
A. 0,65 tấn
B. 0,76 tấn
C. 0,6517 tấn
D. 0,66 tấn
Câu 4:
Khối lượng thực của nguyên tử O tính ra gam có thể là:
A. 2,6.10-23 g
B. 1,328.10-22g
C. 2,6568.10-22g

D. 2,6568.10-23g

Câu 5:
Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g; oxit này có thành phần phần trăm
về khối lượng của Cu là 80%. Công thức hóa học của đồng oxit là:
A. CuO2
B. Cu2O
D. Cu3O4
C. CuO
Câu 6:
Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất:
a, Axit clohiđric do hai nguyên tố là hiđro và clo cấu tạo nên
b, Axit sunfuric do ba nguyên tố là hiđro, lưu huỳnh và oxi cấu tạo nên
c, Kim cương do nguyên tố cacbon cấu tạo nên
d, Than chì do nguyên tố cacbon tạo nên
e, Khí ozon có phân tử gồm 3 nguyên tố O liên kết với nhau
A. c, d, e
B. a, c, d
C. a, b, c

D. a, d, e

Câu 7:
Khi đun nóng đá vôi (canxi cacbonat) người ta thu được canxi oxit. Khi nung 5 tấn đá vôi thu
được 2,45tấn canxi oxit (vôi sống). Hiệu suất của phản ứng là:
A. 88%
B. 87,5%
C. 91%
D. 87%
Câu 8:
Nguyên tử khối của kim loại R là 204,4 và muối clorua cua nó chứa 14,8%. Hóa trị của kim loại

R là:
A. IV

B. II

C. III

D. I

Câu 9:
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
A. Công thức hoá học biểu diễn thành phần tử của một chất
B. Công thức hóa học biểu diễn thành phần nguyên tử tạo ra chất
C. Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố và số nguyên tử của các
nguyên tố đó
D. Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố
Câu 10:
Phân tử canxi cacbonat có phân tử khối là 100 đv.C, trong đó nguyên tố canxi chiếm 40% khối
lượng, nguyên tố cacbon chiếm 12% khối lượng. Khối lượng còn lại là oxi. Công thức phân tử
của hợp chất canxi cacbonat là:
A. CaCO3
B. Ca2CO3
C. Ca(CO3)2
D. Ca(HCO3)2
Câu 11:
Sắt tác dụng với axit sunfuric loãng theo sơ đồ sau:
Sắt + axit sunfuric  sắt (II) sunfat + khí hiđro.
Cho 5,6g sắt tan hoàn toàn vào dung dịch...
100 Bài tp ôn tp Hóa Hc 8
Câu 1:
Trn hai dung dch A và B theo t l th tích là 3/5.C
M
ca dung dch sau là 3M. Biết C
M
ca
dung dch A gp 2 ln C
M
ca dung dch B. A và B không tác dng vi nhau. Nng độ mol ca
hai dung dch A và B lần lượt :
A. 4,3M và 2,15M
B. 4M và 2M
C. 4,36M và 2,18M
D. 4,32M và 2,16M
Câu 2:
Trong phòng thí nghim, mt em học sinh đổ mt l đựng 150ml dung dch HCl 10% có D là
1,047 g/ml vào l khác đựng 250ml dung dch HCl 2M. Trn hai dung dịch axit này ta được
dung dch A. Theo em, dung dch A có nồng độ mol nào sau đây:
A. 1,162M
B. 2M
C. 2,325M
D. 3M
Câu 3:
Mt loi qung st cha 90% Fe
3
O
4
. Khi lượng sttrong 1 tn quặng đó là:
A. 0,65 tn
B. 0,76 tn
C. 0,6517 tn
D. 0,66 tn
Câu 4:
Khi lượng thc ca nguyên t O tính ra gam có th là:
A. 2,6.10
-23
g
B. 1,328.10
-22
g
C. 2,6568.10
-22
g
D. 2,6568.10
-23
g
Câu 5:
Mt loi đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân t là 80g; oxit này có thành phn phần trăm
v khi lượng ca Cu là 80%. Công thc hóa hc của đồng oxit :
A. CuO
2
B. Cu
2
O
C. CuO
D. Cu
3
O
4
Câu 6:
Trong các cht sau đây chất nào là đơn chất:
a, Axit clohiđric do hai nguyên tố là hiđro và clo cấu to nên
b, Axit sunfuric do ba nguyên t là hiđro, lưu hunh và oxi cu to nên
c, Kim cương do nguyên t cacbon cu to nên
d, Than chì do nguyên t cacbon to nên
e, Khí ozon có phân t gm 3 nguyên t O liên kết vi nhau
A. c, d, e
B. a, c, d
C. a, b, c
D. a, d, e
Câu 7:
Khi đun nóng đá vôi (canxi cacbonat) người ta thu được canxi oxit. Khi nung 5 tấn đá vôi thu
được 2,45tn canxi oxit (vôi sng). Hiu sut ca phn ng là:
A. 88%
B. 87,5%
C. 91%
D. 87%
Câu 8:
Nguyên t khi ca kim loi R 204,4 và mui clorua cua nó cha 14,8%. Hóa tr ca kim loi
Phương pháp giải bài tập hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập hóa - Người đăng: Quang Thinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập hóa 9 10 303