Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp:Hình học không gian thi ĐH

Được đăng lên bởi duc-pho
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4056 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề luyện thi đại học
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÌNH
KHÔNG GIAN TRONG KỲ THI TSĐH
Biên soạn: Nguyễn Trung Kiên
Trong kỳ thi TSĐH bài toán hình không gian luôn là dạng bài tập gây khó khăn cho học
sinh. Nguyên nhân cơ bản là do học sinh chưa biết phân biệt rõ ràng dạng bài tập để lựa
chọn công cụ, phương pháp giải cho phù hợp. Bài viết này sẽ giúp học sinh giải quyết
những vướng mắc đó.

Phần 1: Những vấn đề cần nắm chắc khi tính toán
-

Trong tam giác vuông ABC (vuông tại A) đường cao AH thì ta luôn có:
A

B

b=ctanB, c=btanC;
-

-

C

H

1
1
1
=
+
2
2
AH
AB
AC 2

Trong tam giác thường ABC ta có: a 2 = b 2 + c 2 − 2bc cos A;cos A =

b2 + c2 − a2
. Tương
2bc

tự ta có hệ thức cho cạng b, c và góc B, C:
1
1
1
S ∆ABC = ab sin C = bc sin A = ac sin B
2
2
2
1
V(khối chóp)= B.h (B là diện tích đáy, h là chiều cao)
3
V(khối lăng trụ)=B.h
1
V(chóp S(ABCD)= (S(ABCD).dt(ABCD))
3
S=p.r (Trong đó p là nữa chu vi, r là bán kính vòng tròn nội tiếp tam giác)

Phần 2) Phương pháp xác định đường cao các loại khối chóp:
-

Loại 1: Khối chóp có 1 cạnh góc vuông với đáy đó chính là chiều cao.
Loại 2: Khối chóp có 1 mặt bên vuông góc với đáy thì đường cao chính là đường kẻ từ
mặt bên đến giao tuyến.
Loại 3: Khối chóp có 2 mặt kề nhau cùng vuông góc với đáy thì đường cao chính là giao
tuyến của 2 mặt kề nhau đó.
Loại 4: Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc các cạnh bên cùng tạo với đáy 1 góc
bằng nhau thì chân đường cao chính là tâm vòng tròn ngoại tiếp đáy.
Loại 5: Khối chóp có các mặt bên đều tạo với đáy 1 góc bằng nhau thì chân đường cao
chính là tâm vòng tròn nội tiếp đáy.

1



Sử dụng các giả thiết mở:
- Hình chóp có 2 mặt bên kề nhau cùng tạo với đáy góc α thì chân đường cao hạ từ đỉnh
sẽ rơi vào đường phân giác góc tạo bởi 2 cạnh nằm trên mặt đáy của 2 mặt bên (Ví dụ:
Hình chóp SABCD có mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng tạo với đáy góc α thì chân
đường cao hạ từ đỉnh S thuộc phân giác góc BAC)
- Hình chóp có 2 cạnh bên bằng nhau hoặc hai cạnh bên đều tạo với đáy một góc α thì
chân đường cao hạ từ đỉnh rơi vào đường trung trực của đoạn thẳng nối 2 điểm còn lại
của cạnh bên thuộc mặt đáy. (Ví dụ: Hình chóp SABCD có SB=SC hoặc SB và SC cùng
tạo với đáy một góc α thì chân đường cao hạ từ S rơi vào đường trung trực của BC)
Việc xác định được chân đường cao cũng là yếu tố quan trọng để tìm góc tạo bởi đường
thẳng và mặt phẳng hoặc góc tạo bởi 2 mặt phẳng.
Ví dụ: Cho khối chóp SABCD có mặt bên SAD vuông góc (ABCD), góc tạo bởi SC và (ABC...
1
Chuyên đề luyn thi đại hc
PHƯƠNG PHÁP GII CÁC BÀI TP HÌNH
KHÔNG GIAN TRONG K THI TSĐH
Biên son: Nguyn Trung Kiên
Trong k thi TSĐH bài toán hình không gian luôn là dng bài tp gây khó khăn cho hc
sinh. Nguyên nhân cơ bn là do hc sinh chưa biết phân bit rõ ràng dng bài tp để la
chn công c, phương pháp gii cho phù hp. Bài viết này s giúp hc sinh gii quyết
n
hng vướng mc đó.
Phn 1: Nhng vn đề cn nm chc khi tính toán
- Trong tam giác vuông ABC (vuông ti A) đường cao AH thì ta luôn có:
b=ctanB, c=btanC;
2 2 2
1 1 1
AH AB AC
= +
-
Trong tam giác thường ABC ta có:
2 2 2
2 2 2
2 cos ;cos
2
b c a
a b c bc A A
bc
+
= + = . Tương
t ta có h thc cho cng b, c và góc B, C:
-
1 1 1
2 2 2
ABC
S ab C bc A ac B
= = =
- V(khi chóp)=
1
.
3
B h
(B là din tích đáy, h là chiu cao)
- V(khi lăng tr)=B.h
- V(chóp S(ABCD)=
1
3
(S(ABCD).dt(ABCD))
- S=p.r (Trong đó p là na chu vi, r là bán kính vòng tròn ni tiếp tam giác)
Phn 2) Phương pháp xác định đường cao các loi khi chóp:
- Loi 1: Khi chóp có 1 cnh góc vuông vi đáy đó chính là chiu cao.
- Loi 2: Khi chóp có 1 mt bên vuông góc vi đáy thì đường cao chính là đường k t
mt bên đến giao tuyến.
- Loi 3: Khi chóp có 2 mt k nhau cùng vuông góc vi đáy thì đường cao chính là giao
tuyến ca 2 mt k nhau đó.
-
Loi 4: Khi chóp có các cnh bên bng nhau hoc các cnh bên cùng to vi đáy 1 góc
bng nhau thì chân đường cao chính là tâm vòng tròn ngoi tiếp đáy.
- Loi 5: Khi chóp có các mt bên đều to vi đáy 1 góc bng nhau thì chân đường cao
chính là tâm vòng tròn ni tiếp đáy.
C
B
H
A
www.VNMATH.com
Phương pháp:Hình học không gian thi ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp:Hình học không gian thi ĐH - Người đăng: duc-pho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phương pháp:Hình học không gian thi ĐH 9 10 349