Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 4052 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC CÁC LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Mục tiêu học tập
1. Phân loại được các loại thiết kế nghiên cứu;
2. Diễn giải được các loại thiết kế nghiên cứu;
3. Trình bày được giá trị của mỗi loại nghiên cứu.
Để nghiên cứu đầy đủ một vấn đề sức khỏe (một bệnh chẳng hạn) thường phải qua các
giai đoạn sau đây:
- Giai đoạn mô tả:
 Nhận thấy vấn đề (một sự khởi đầu rất quan trọng);
 Xác nhận sự đồng nhất của các sự kiện (các cas giống nhau);
 Thu thập tất cả các sự kiện (nhận ra tất cả các cas hiện có);
 Xác định các đặc điểm của các sự kiện (mô tả các cas);
 Tìm cách mô tả quá trình xuất hiện và chiều hướng phát triển của hiện tượng.
- Giai đoạn phân tích:
Hình thành giả thuyết về mối quan hệ nhân quả (căn nguyên ?) và tìm cách phân tích
các dữ kiện tùy theo các gỉa thuyết đã đề ra.
- Giai đoạn thực nghiệm (nếu có thể):
Kiểm tra giả thuyết: (bằng quan sát, hoặc bằng thực nghiệm).
- Trình bày kết quả:
Soạn thảo báo cáo, trình bày kết quả.
Trong thực tế, cùng một lúc không thể thực hiện được tất cả các giai đọan nói trên; mà
thường, trong mỗi nghiên cứu chỉ thực hiện được một giai đọan mà thôi.
I. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU
Có các cách phân loại như sau:
Theo thời gian:
- Nghiên cứu ngang
- Nghiên cứu dọc
- Nghiên cứu nửa dọc
Theo sự biến động của đối tƣợng trong các nhóm:
- Nghiên cứu thuần nhất
- Nghiên cứu hỗn hợp
Theo mục tiêu nghiên cứu:
 Tùy thái độ
- Nghiên cứu mô tả
người nghiên cứu
- Nghiên cứu phân tích
 Theo bước logic
 Theo cách so sánh

- Quan sát
- Thực nghiệm
- Quy nạp
- Suy luận
-

Cũng có thể chỉ dựa vào thái độ của người nghiên cứu, chia các nghiên
1.1.)

1

Loại nghiên cứu
Nghiên cứu quan sát:
- Nghiên cứu mô tả:
Nghiên cứu trường hợp
 Nghiên cứu sinh thái
 Nghiên cứu ngang
- Nghiên cứu phân tích:
 Nghiên cứu bệnh chứng
 Nghiên cứu thuần tập
Nghiên cứu thực nghiệm:
- Thử nghiệm ngẫu nhiên
- Thử nghiệm trên thực địa
- Thử nghiệm trên cộng đồng

Đồng nghĩa

Nghiên cứu tương quan
Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc
Nghiên cứu hồi cứu
Nghiên cứu theo dõi
Nghiên cứu can thiệp
Thử nghiệm lâm sàng
Nghiên cứu can thiệp trên cộng đồng

Đối tượng
nghiên cứu

Quần thể
Cá thể
Cá thể
Cá thể
Bệnh nhân
Người khỏe
Cộng đồng

1. Khái niệm về Cohorte
Cohorte là một nhóm đối tượng được xác định bằng các đặc trưng cá nhân (tuổi,
giới...); ở nhóm đó, người ta quan sát sự xuất hiện một bệnh nào đó bằng các khảo sát lập lại.
Các đối tượng này, tại một thời điểm, vào đồng thời dưới sự quan sát của người nghiên cứu
trong một thời kỳ dài.
Các nghiên cứu về các cohort...
1
GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC CÁC LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Mục tiêu học tập
1. Phân loại được các loại thiết kế nghiên cứu;
2. Diễn giải được các loại thiết kế nghiên cứu;
3. Trình bày được giá trị của mỗi loại nghiên cứu.
Để nghiên cứu đầy đủ một vấn đề sức khỏe (một bệnh chẳng hạn) thường phải qua các
giai đoạn sau đây:
- Giai đoạn mô tả:
Nhận thấy vấn đề (một sự khởi đầu rất quan trọng);
Xác nhận sự đồng nhất của các sự kiện (các cas giống nhau);
Thu thập tất cả các sự kiện (nhận ra tất cả các cas hiện có);
Xác định các đặc điểm của các sự kiện (mô tả các cas);
Tìm cách mô tả quá trình xuất hiện và chiều hướng phát triển của hiện tượng.
- Giai đoạn phân tích:
Hình thành giả thuyết về mối quan hệ nhân quả (căn nguyên ?) m cách phân tích
các dữ kiện tùy theo các gỉa thuyết đã đề ra.
- Giai đoạn thực nghiệm (nếu có thể):
Kiểm tra giả thuyết: (bằng quan sát, hoặc bằng thực nghiệm).
- Trình bày kết quả:
Soạn thảo báo cáo, trình bày kết quả.
Trong thực tế, cùng một lúc không thể thực hiện được tất cả các giai đọan nói trên; mà
thường, trong mỗi nghiên cứu chỉ thực hiện được một giai đọan mà thôi.
I. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU
Có các cách phân loại như sau:
Theo thời gian:
- Nghiên cứu ngang
- Nghiên cứu dọc
- Nghiên cứu nửa dọc
Theo sự biến động của đối tƣợng trong các nhóm:
- Nghiên cứu thuần nhất
- Nghiên cứu hỗn hợp
Theo mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu mô tả
- Nghiên cứu phân tích
Tùy thái độ
người nghiên cứu
- Quan sát
- Thực nghiệm
Theo bước logic
- Quy nạp
- Suy luận
Theo cách so sánh
-
-
Cũng thể chỉ dựa vào thái độ của người nghiên cứu, chia các nghiên
1.1.)
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 9 10 530