Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp luận

Được đăng lên bởi colautrang96
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Câu 1: Khoa học là gì? Nghiên cứu khoa học là gì?
Trả lời:
-Thuật ngữ “ khoa học” là một khái niệm rất phức tạp ở nhiều mức độ khác
nhau của quá trình tích cực nhận thức hiện thực khách quan và tư duy trừu tượng.
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về khoa học, có thể khái quát lại như sau: khoa
học là hệ thống tri thức về mọi loại quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy, về
những biện pháp tác động đến thế giới xung quanh, đến sự nhận thức và làm biến
đổi thế giới đó phục vụ lợi ích của con người.
- Như vậy khái niệm khoa học bao gồm những vấn đề sau:
+Khoa học là hệ thống tri thức về các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy
được tích luỹ trong lịch s ử.
+Khoa học là một hoạt động mang tính chất nghề nghiệp xã hội đặc thù.
+Khoa học là một hình thái ý thức xã hội.
+Khoa học là một quá trình nhận thức.
-Nghiên cứu khoa học là quá trình nhận thức chân lý khoa học. Là ho ạt động
nhận thức của con người nhằm khám phá bản chất của sự vật, hiện t ượng và tìm
kiếm giải pháp c ải tạo thế giới.
-Mục đích c ủa nghiên cứu khoa học là nhận thức và cải tạo thế giới.

Câu 2: Phân biệt khoa học, kỹ thuật, công nghệ?
Trả lời:
1. Khoa học: khoa học là hệ thống tri thức về mọi loại quy luật c ủa tự nhiên, xã
hội và tư duy, về những biện pháp tác động đến thế giới xung quanh, đến sự nhận
thức và làm biến đổi thế giới đó phục vụ lợi ích của con người.
Các tiêu chí để nhận biết khoa học:
- Có đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc
hiện tượng được đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn khoa học.
- Có hệ thống lý thuyết: lý thuyết là hệ thống tri thức khoa học bao gồm
những khái niệm, phạm tr ù, quy luật, định luật, định lý, quy tắc... Hệ thống lý
thuyết của một bộ môn khoa học thường gồm hai bộ phận: bộ phận riêng có đặc

1

trưng cho bộ môn khoa học đó và bộ phân kế thừa từ các khoa học khác.
- Có hệ thống phương pháp luận: phương pháp luận của một bộ môn khoa
học bao gồm hai bộ phận: phương pháp luận riêng và phương pháp luận xâm nhập
từ các bộ môn khoa học khác.
- Có mục đích ứng dụng: đây là mục tiêu của nghiên cứu. Tuy nhiên, trong
nhiều trường hợp người nghiên cứu chưa biết trước được mục đích ứng dụng(
nghiên cứu cơ bản thuần tuý) vì vậy không nên ứng dụng máy móc tiêu chí này.
2. Kỹ thuật: Là bất kỳ kiến thức kinh nghiệm hoặc kỹ năng có tính chất hệ thống
hoặc thực tiễn được sử dụng cho việc chế tạo sản phẩm hoặc để áp dụng vào các quá
trình sản xuất, quản lý hoặc thương mại... và trong c...
Đề cương môn: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Câu 1: Khoa học là gì? Nghiên cứu khoa học là gì?
Trả lời:
-Thuật ngữ “ khoa học” là một khái niệm rất phc tp ở nhiều mức độ khác
nhau của quá trình tích cực nhn thc hiện thực khách quan và tư duy trừu tượng.
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về khoa học, có th khái quát lại như sau: khoa
học là hệ thng tri thức v mọi loại quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy, về
những biện pháp tác đng đến thế giới xung quanh, đến sự nhận thức và làm biến
đổi thế giới đó phục vụ lợi ích của con người.
- Như vy khái niệm khoa hc bao gồm những vn đề sau:
+
Khoa
học
hệ
thống
tri
thức
về
các
quy
luật
của
tự
nhiên,
hội
duy
được
tích
luỹ
trong
lịch
s
ử.
+Khoa
học
một
hoạt
động
mang
tính
chất
nghề
nghiệp
hội
đặc
thù.
+Khoa
học
một
hình
thái
ý
thức
hội.
+Khoa
học
một
quá
trình
nhận
thức.
-Nghiên cứu khoa hc là quá trình nhận thức chân lý khoa học. Là ho ạt đng
nhận thức của con người nhằm khám phá bn chất của sự vật, hiện t ượng và tìm
kiếm giải pháp c ải to thế giới.
-Mc đích c ủa nghiên cứu khoa hc nhận thức và cải tạo thế giới.
Câu 2: Phân biệt khoa học, kỹ thuật, công nghệ?
Trả lời:
1.
Khoa
học:
khoa học là hệ thống tri thức về mọi loại quy luật c ủa tự nhiên, xã
hội và tư duy, về nhng biện pháp tác đng đến thế giới xung quanh, đến sự nhận
thức và làm biến đổi thế giới đó phục vụ lợi ích của con người.
Các
tiêu
chí
để
nhận
biết
khoa
học:
- Có đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc
hiện tượng được đt trong phạm vi quan tâm của bộ môn khoa học.
- Có hệ thống lý thuyết: lý thuyết là hệ thống tri thc khoa hc bao gồm
những khái niệm, phạm tr ù, quy luật, định luật, định lý, quy tắc... Hệ thng lý
thuyết của một bộ môn khoa hc thường gồm hai bộ phận: bộ phận riêng có đc
1
phương pháp luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp luận - Người đăng: colautrang96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
phương pháp luận 9 10 617