Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp phân tích quang học

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Xuân Vững

Hóa Phân tích công cụ

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC
GIỚI THIỆU VỀ QUANG PHỔ
Về mặt lịch sử, “quang phổ (spectroscopy)” là một nhánh của khoa học trong đó ánh sáng được phân
giải thành các bước sóng thành phần của nó để tạo ra phổ quang học, là một đồ thị của một vài
hàm của cường độ bức xạ với bước sóng hoặc tần số. Hiện nay, nghĩa của quang phổ được mở
rộng bao gồm những nghiên cứu không chỉ với các bức xạ khả kiến mà còn với những loại khác
của bức xạ điện từ như tia X, tử ngoại, hồng ngoại, vi sóng và bức xạ tần số radio.
Quang phổ đóng một vai trò cốt yếu trong sự phát triển của thuyết nguyên tử hiện đại. Hơn nữa, các
phương pháp đo phổ cung cấp những công cụ được sử dụng rộng rải trong việc so sánh cấu trúc
của các loại phân tử cũng như phân tích định tính và định lượng của các hợp chất vô cơ và hữu
cơ.
I. Tính chất chung của bức xạ điện từ
Bức xạ điện từ là một dạng năng lượng mà dễ thấy nhất là ánh sáng khả kiến và bức xạ nhiêt. Những
loại khác gồm tia gamma, tia X, tia tử ngoại, vi sóng và sóng radio. Nhiều tính chất của bức xạ
điện từ được mô tả một cách thuận tiện bởi kiểu sóng hình sin cổ điển sử dụng nhiều thông số
như bước sóng, tần số, vận tốc và biên độ. Khác với nhiều hiện tượng sóng khác như âm thanh,
bức xạ điện từ không đòi hỏi môi trường hỗ trợ cho sự lan truyền của nó và nhờ vậy nó có thể đi
qua một môi trường chân không.
Mô hình sóng thất bại trong việc giải thích những hiện tượng gắn liền với sự hấp thụ và bức xạ của
năng lượng bức xạ. Để hiểu những quá trình này cần thiết phải nhờ đến một mô hình kiểu hạt
trong đó bức xạ điện từ được xem như là một dòng hạt rời rạc gọi là photon, với năng lượng của
một photon tỉ lệ với tần số của bức xạ. Quan niệm về lưỡng tính sóng hạt này của ánh sáng không
loại trừ lẫn nhau mà có tính chất bổ sung cho nhau. Thực vậy, lưỡng tính này được thấy trong
những dòng electron và những hạt cơ bản khác như proton và được hoàn toàn lý giải bởi cơ học
sóng.
1. Các tính chất của bức xạ điện từ
Vì nhiều mục đích, bức xạ điện từ được biễu diễn một cách thuận lợi như những trường điện từ trải
qua các dao động pha hình sin (hình).
Ở đây ta chỉ xem xét thành phần điện của bức xạ bởi vì điện trường chịu trách nhiệm cho hầu hết
những hiện tượng ta quan tâm như sự truyền qua, phản xạ, khúc xạ và hấp thụ. Tuy nhiên, điều
đáng ghi nhớ là thành phần từ trường của bức xạ điện từ chịu trách nhiệm cho sự hấp thu các
song tần số radio trong cộng hưởng từ hạt nhân.

1

Bùi Xuân Vững

Hóa Phân tích công cụ

...
Bùi Xuân Vng Hóa Phân tích công c
1
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC
GII THIU V QUANG PH
V mt lch s, “quang ph (spectroscopy)” là mt nhánh ca khoa học trong đó ánh sáng được phân
giải thành các bước sóng thành phn của để to ra ph quang hc, là mt đồ th ca mt vài
hàm ca cường độ bc x với bước sóng hoc tn s. Hin nay, nghĩa của quang ph được m
rng bao gm nhng nghiên cu không ch vi các bc x kh kiến mà còn vi nhng loi khác
ca bc x điện t như tia X, tử ngoi, hng ngoi, vi sóng và bc x tn s radio.
Quang ph đóng một vai trò ct yếu trong s phát trin ca thuyết nguyên t hiện đại. Hơn na, các
phương pháp đo phổ cung cp nhng công c được s dng rng ri trong vic so sánh cu trúc
ca các loi phân t cũng như phân tích định tính và định lượng ca các hp chất vô cơ và hữu
cơ.
I. Tính cht chung ca bc x điện t
Bc x điện t là mt dng năng lượng mà d thy nht là ánhng kh kiến và bc x nhiêt. Nhng
loi khác gm tia gamma, tia X, tia t ngoi, vi sóng và sóng radio. Nhiu tính cht ca bc x
điện t được mô t mt cách thun tin bi kiu sóng hình sin c điển s dng nhiu thông s
như bước sóng, tn s, vn tốc và biên độ. Khác vi nhiu hiện tượng sóng khác như âm thanh,
bc x điện t không đòi hỏi môi trường h tr cho s lan truyn ca nó và nh vy nó có th đi
qua mt môi trường chân không.
Mô hình sóng tht bi trong vic gii thích nhng hiện tượng gn lin vi s hp th và bc x ca
năng lượng bc x. Để hiu nhng quá trình này cn thiết phi nh đến mt mô hình kiu ht
trong đó bức x điện t được xem như là một dòng ht ri rc gi là photon, với năng lượng ca
mt photon t l vi tn s ca bc x. Quan nim v lưỡng tính sóng ht này ca ánhng không
loi tr ln nhau mà có tính cht b sung cho nhau. Thc vậy, lưỡng tính này được thy trong
nhng dòng electron và nhng hạt cơ bản khác như proton và được hoàn toàn lý gii bởi cơ học
sóng.
1. Các tính cht ca bc x điện t
Vì nhiu mục đích, bức x điện t được biu din mt cách thun lợi như những trường điện t tri
qua các dao động pha hình sin (hình).
đây ta chỉ xem xét thành phần điện ca bc x bi vì điện trưng chu trách nhim cho hu hết
nhng hiện tượng ta quan tâm như sự truyn qua, phn x, khúc x và hp thụ. Tuy nhiên, điều
đáng ghi nhớ là thành phn t trường ca bc x điện t chu trách nhim cho s hp thu các
song tn s radio trong cộng hưởng t ht nhân.
phương pháp phân tích quang học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp phân tích quang học - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
phương pháp phân tích quang học 9 10 474