Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp tính

Được đăng lên bởi sinhvientre123
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁ Y TÍ NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG

PHƢƠNG PHÁP TÍNH

TÊN HỌC PHẦN : Phƣơng pháp tính
MÃ HỌC PHẦN : 17201
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÕNG - 2009

Bài giảng môn học Phƣơng pháp tính
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT
Tên học phần: Phƣơng pháp tính
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học máy tính
CNTT
Mã học phần: 17201
TS tiết
60

Lý thuyết
45

Thực hành/Xemina
15

Loại học phần: 2
Khoa phụ trách:
Tổng số TC: 3

Tự học
0

Bài tập lớn
0

Đồ án môn học
0

Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong các học phần sau mới đƣợc đăng ký học phần này:
Đại số; Giải tích 1; Giải tích 2
Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc giải số các bài toán ứng dụng
thƣờng gặp trong kỹ thuật và tăng cƣờng khả năng lập trình của sinh viên cho các bài toán
đó.
Nội dung chủ yếu
Trình bày các khái niệm sai số; cách tính gần đúng nghiệm của phƣơng trình; cách tính
gần đúng đạo hàm và tích phân; phép nội suy hàm và giải gần đúng phƣơng trình vi phân
thƣờng.
Nội dung chi tiết của học phần:
TÊN CHƢƠNG MỤC
Chƣơng 1. Sai số
1.1. Khái niệm số gần đúng và sai số
1.2. Cách viết số xấp xỉ
1.3. Sự quy tròn số và sai số quy tròn
1.4. Các quy tắc tính sai số
1.5. Sai số phƣơng pháp và sai số tính toán
Chƣơng 2. Giải gần đúng phƣơng trình
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm
2.3. Phƣơng pháp chia đôi
2.4. Phƣơng pháp lặp
2.5. Phƣơng pháp dây cung
2.6. Phƣơng pháp tiếp tuyến (Newton)
Chƣơng 3. Xấp xỉ hàm
3.1. Đa thức nội suy. Lƣợc đồ Hoócne
3.2. Đa thức nội suy Lagrange
3.3. Đa thức nội suy Newton
3.4. Phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất
Chƣơng 4. Đạo hàm số. Tích phân số
4.1. Tính gần đúng đạo hàm
4.2. Tính gần đúng tích phân xác định
Chƣơng 5. Giải gần đúng phƣơng trình vi

TS
10

15

12

12

11

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
LT
TH/Xemina
BT
8
2
1
2
2
1
2
1
1
1
10
4
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
9
3
2
2
1
2
1
3
1
8
3
4
1
4
2
7
3

KT
0

1

0

1

1

Bài giảng môn học Phƣơng pháp tính
TÊN CHƢƠNG MỤC
phân
5.1. Đặt vấn đề
5.2. Phƣơng pháp Euler, Euler cải tiến
5.3. Phƣơng pháp Runger-Kutta
Tổng số tiết:

TS

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
LT
TH/Xemina
BT

60

1
3
3
42

KT

2
1
15

3

Nhiệm vụ của sinh viên :
Tham dự các buổi thuyết trình của giáo viên, tự học, tự làm bài tập do giáo viên giao, tham
dự các buổi thực hành, các bài kiểm tra định kỳ và cuối kỳ.
Tài liệu học tập :
- Phạm Kỳ Anh, Giải tích số, NXB ĐHQG Hà Nội, 1996.
- Tạ Văn Đĩnh, Phương pháp tính, NXB Gi...

TR
: 







 17201
TRÌNH 
DÙNG CHO SV NGÀNH : 
- 2009
Phương Pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp tính - Người đăng: sinhvientre123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Phương Pháp tính 9 10 526