Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính

Được đăng lên bởi silverbk91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng
ÑEÀ THI MAÃU PHÖÔNG PHAÙP TÍNH
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt.
YEÂU CAÀU:
KHOÂNG laøm troøn caùc keát quaû trung gian. KHOÂNG ghi ñaùp soá ôû daïng phaân soá.
Caùc ñaùp soá ghi vaøo baøi thi ñöôïc laøm troøn ñeán 4 chöõ soá sau daáu phaûy thaäp phaân.
CAÂU 1. Cho phöông trình f (x)=2
x
5x + sin x =0coù khoaûng caùch li nghieäm [0, 0.5]. Duøng phöông phaùp
Newton, choïn x
0
theo ñieàu kieän Fourier, tính nghieäm gaàn ñuùng x
1
vaø ñaùnh giaù sai soá x
1
theo coâng
thöùc sai soá toång quaùt.
Keát quaû
: x
1
;∆x
1
.
CAÂU 2
. Cho heä phöông trình:
6.25x
1
+0.22x
2
0.57x
3
=12.34
0.22x
1
+8.42x
2
0.44x
3
=10.63
0.57x
1
0.44x
2
+15.18x
3
=21.75
. Söû duïng phaân raõ Choleski
A = BB
T
tìm caùc phaàn töû b
11
,b
22
,b
33
cuûa ma traän tam giaùc döôùi B.
Keát quaû
: b
11
= ; b
22
= ; b
33
= .
CAÂU 3
. Cho heä phöông trình:
11x
1
+3x
2
+5x
3
=12.27
2x
1
+13x
2
6x
3
=25.73
2x
1
+5x
2
+17x
3
=18.49
. Vôùi x
(0)
=[0.3, 0.5, 0.1]
T
, haõy tìm
vectô x
(3)
baèng phöông phaùp Gauss-Seidel.
Keát quaû
: x
(3)
1
= ; x
(3)
2
= ; x
(3)
3
= .
CAÂU 4
. Xaây döïng spline baäc ba g(x) noäi suy baûng soá:
x 1.01.52.0
y 4.24.86.5
vaø thoaû ñieàu kieän g
(1.0) = 0.5,
g
(2.0) = 0
Keát quaû
: g
0
(x)= x [1.0, 1.5];
g
1
(x)= x [1.5, 2.0].
CAÂU 5
. Cho baûng soá
x 22 23 24 25 26 27 28
f(x) 1.21.51.92.12.62.83.7
. Söû duïng phöông phaùp bình phöông beù nhaát,
tìm haøm daïng f (x)=A
3
x +
B
x
2
xaáp toát nhaát baûng soá treân.
Keát quaû
: A = ; B = .
CAÂU 6
. Cho baûng soá
x 1.01.52.02.5
y 3.74.35.86.7
. Söû duïng ña thöùc noäi suy Newton tính gaàn ñuùng ñaïo haøm
y
(x) taïi ñieåm x =1.2.
Keát quaû
: y
(1.2) = .
Phương pháp tính - Trang 2
Phương pháp tính - Người đăng: silverbk91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp tính 9 10 563