Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Nhị Nguyễn Phước
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 7 lần
§¹i häc §µ N½ng
Tr−êng §¹i häc b¸ch khoa
Khoa c«ng nghÖ nhiÖt ®iÖn l¹nh

PGS, TS. NguyÔn Bèn

C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh
truyÒn nhiÖt

- §µ N½ng - 2001 -

2

Ch−¬ng 1: M« h×nh bµi to¸n dÉn nhiÖt
1.1. §Þnh luËt Fourier

1.1.1. ThiÕt lËp
TÝnh nhiÖt l−îng δQ dÉn qua mÆt
dS ë c¸ch 2 líp ph©n tö khÝ cã nhiÖt ®é
T1 > T2 mét ®o¹n b»ng qu·ng ®−êng tù
do trung b×nh λ .
* V× T1 vµ T2 sai kh¸c bÐ, nªn coi
mËt ®é ph©n tö no vµ vËn tèc trung b×nh
r
ω c¸c ph©n tö trong hai líp nh− nhau.
Do ®ã, trong thêi gian dτ, sè ph©n tö ë
T1 vµ T2 qua dS lµ nh− nhau, b»ng:
d2 n =

z
T1

λ

x
O

H1. §Ó chøng minh
®Þnh luËt Fourier

* L−îng ®éng n¨ng qua dS tõ T1 vµ T2 lµ:
i
1
no ω dS dτ kT1
2
6

d2E2 = E 2 d2n =

i
1
no ω dS dτ kT2
2
6

Trõ hai ph−¬ng tr×nh cho nhau, ta ®−îc:
δ2Q = ( E 1 - E 2)d2n =
⎛ dT ⎞
⎟.
⎝ dx ⎠

V× T1 - T2 = - ⎜
δ2Q = Do

1
ik
no ω dSdτ (T1 - T2)
6
2

2 λ nªn

i
dT
no k ϖ λ
dS dτ
6
dx

iR
i
i
µ
R
1
1
no k = no
= (no ) ( ) = ρco nªn
2µ
6
6
N
3
N
3

3

T2

y

1
no ω dS dτ
6

d2E1 = E 1 d2n =

λ

1
3

δ2Q = - ( ρco ω λ )

dT
dT
dS dτ = - λ
dS dτ
dx
dx

δ2Q
⎛ ∂T ⎞
hay
=q=-λ ⎜ ⎟
⎝ ∂x ⎠
dSdτ

* Khi dS cã vÞ trÝ bÊt kú th× q = - λ gradT
r
r
hay d¹ng vect¬ dßng nhiÖt lµ q = - λ gradT
1.1.2. Ph¸t biÓu:
Vect¬ dßng nhiÖt tû lÖ thuËn víi gradient nhiÖt ®é:
r
r
BiÓu thøc vect¬: q = - λ gradT
D¹ng v« h−íng: q = - λgradT, [W/m2]; δQ = - λgradT.dS, [W]
1.1.3. HÖ sè dÉn nhiÖt
HÖ sè dÉn nhiÖt lµ hÖ sè cña ®Þnh luËt Fourier: λ = |q/gradT|
[W/mK]
Theo chøng minh trªn ta cã:
1
1 ⎛ p ⎞ ⎛ 8kT ⎞ ⎛⎜ kT ⎞⎟
⎟⎜
λ = ρ ω λ cv = ⎜ ⎟ ⎜⎜
2 ⎟ Cv
3
3 ⎝ RT ⎠ ⎝ πm ⎟⎠ ⎝ 2 .πd p ⎠
2 cv
=
2
3 d

k 3T
cho thÊy: λ kh«ng phô thuéc p, vµ λ↑ khi T↑
π3 m

hoÆc cv↑ hoÆc ®−êng kÝnh d cïng khèi l−îng ph©n tö m gi¶m.
§Þnh luËt Fourier ®óng cho mäi chÊt r¾n, láng, khÝ.
1.2. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n dÉn nhiÖt

z

1.2.1. §Þnh nghÜa:
Ph−¬ng tr×nh vi ph©n dÉn nhiÖt lµ
ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cho mét

dV

ρ

C

qλ

λ

qω

ph©n tè dv bªn trong vËt.

qω

1.2.2. ThiÕt lËp
LuËt c©n b»ng nhiÖt cho dV ∈ V lµ:

V

y
x
O

H2. CBN cho dV
4

[L−îng nhiÖt ph¸t sinh trong dV] - [Th«ng l−îng nhiÖt qua dV]=
[BiÕn thiªn entanpy cña dV]
Cho tr−íc (qv, ρ, cp, λ) ∈ dV, cã thÓ viÕt ph−¬ng tr×nh trªn ë d¹ng:
∂t
r
qvdVdτ - div q dVdτ = ρdV.cp
dτ
∂τ

∂t
r
q
1
= v div q , trong ®ã dßng nhiÖt qua dV lµ:
∂τ
ρc p ρc p
r
r
r
r
r
q = q λ + q ω = - λ gradt + ρ ω cpt,
r
r
r
do ®ã: div q = div (ρcp ω t- λ gradt ), coi (ρ, cp) = const ta cã :
r
r
r
div q = ρcp div (t ω ) - div (λ gradt )
r
r
r
r
r
r
= ρcp (tdiv ω + ω gradt ) - λdiv ( gradt )- gradt ....
§¹i häc §µ N½ng
Trêng §¹i häc b¸ch khoa
Khoa c«ng nghÖ nhiÖt ®iÖn l¹nh
PGS, TS. NguyÔn Bèn
C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh
truyÒn nhiÖt
- §µ N½ng - 2001 -
Phương pháp tính truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tính truyền nhiệt - Người đăng: Nhị Nguyễn Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Phương pháp tính truyền nhiệt 9 10 835