Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình - Bất phương trình - Hệ phương trình

Được đăng lên bởi duc-pho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

3. sin 2 n x +
4.

sin
1+ 3 x

1
2 m +1

= cos 2 n x +
x

1
− x 1 − x2 = 1 − 2 x2
2

2.

1. ( x + 1) x 2 − 2 x + 3 = x 2 + 1

1
cos 2 m+1 x

−1= 0

với m , n là các số nguyên dương
5. x 3 − 3x = x + 2

4x + 2 + x
6. x 4 + 2006 x 3 + 1006009 x 2 + x − 2 x + 2007 + 1004 = 0
 x 2 ( y + z )2 = ( 3x 2 + x + 1) y 2 z 2
6 x 2 = y (1 + 9 x 2 )


2

7.  y 2 ( z + x ) = ( 4 y 2 + y + 1) z 2 x 2
8. 6 y 2 = z (1 + 9 y 2 )
 2
 2
2
2
2
2 2
6 z = x (1 + 9 z )
 z ( x + y ) = ( 5 z + z + 1) x y
4
 cos 2x 
3
3
+ 4 tan 6 x = 7
9. 6 x + 1 = 8 x − 4 x − 1
10. 3 1 +
2

 cos x 
11. ( x − x 2 )( x 2 + 3 x + 2007 ) − 2005 x 4 − 4 x = 30 4 x 2 + x − 1 + 2006
1
 2
+
+
2z
=
x
xy
y
(
)
(
)

8

−3
 2
2
12.  x + y + 3 xy + 4 xz + 2 yz =
4

x + y + z = 0
x < 0 < y , z


6 x 2 x3 − 6 x + 5 = ( x 2 + 2 x − 6 )( x 3 + 4 )

13. 
2
2
x + ≥ 1 + 2
x
x


14. x3 − 3x + 3 = 0

15. 2005 − x

4

2006

+ 2006 − x

16. (16cos 4 x + 3) = 2048cos x − 768

17.

x + y − z = 7

18.  x 2 + y 2 − z 2 = 37
 x3 + y 3 − z 3 = 1


3
 3 y − 1 + x = 3
19. 
2
3
 x + y = 82

3

2005

=1

2 x + 1 + 1 = x3 + 3x 2 + 2 x

20. 16 x 6 − 16 x5 − 20 x 4 + 20 x3 + 5 x 2 + 2 x − 7 = 0
21. 11x 2 − 14 x + 9 + 11x 2 − 2 x + 3 + 17 x 2 + 2 x + 3 = 2 ( 2 x + 4 )
45
22. x 2 + 2 x + 5 − x 2 − 4 x + 40 = x 2 + 5 x +
4
2
3
24. x 2 − 2 x − 3 = x + 3
23. 2 x − 11x + 21 − 3 4 x − 4 = 0

x (4 − y2 ) = 8 y

25.  y ( 4 − z 2 ) = 8 z
26.

2
 z ( 4 − x ) = 8 x
27. 2 x + 1 + x x 2 + 2 + ( x + 1) x 2 + 2 x + 3 < 0
Sưu tầm: Hồ Văn Diên – THPT Thái Lão

 x 2 + y 2 + 4 xy = 6
 2
2 x + 8 = 3 y + 7 x

1

28. x +


29. x 2 +

35
>
x 2 − 1 12
x

− x2 + 6 x − 5

> 2x


y +1
x = 1 +
x


z +1
31.  y = 1 +
y


x +1
z = 1 +

z


1 13
1 13
 y + x + 16 + x − y = x + x + 16

97

30.  x 2 + y 2 =
36

x < 0

y > 0

32.

2

2008 2007
x
+
− 20082 − x 2 = 2008
x
2007

2
x

33. ( log 2 x ) + x log 7 ( x + 3) = log 2 x  + 2log 7 ( x + 3) 
2


 y + y2 + 9 
2
2
( x − y ) x + y + xy − 2 = 6ln 

 x + x2 + 9 
34. 


 3
2
 x − 2 x + 1 = y
1 + x
 x 4 − 16 y 4 − 1
cos x − cos y
=

1 + y = e
y
35.  8 x
36. 
 x 2 − 2 xy + y 2 = 8

2

 y = 1 − 2x − x
1 + log 3 ( x + 3)
1
>
36.
37. cos5 x + cos x = sin 3 x − cos x
x +1
x

(

)

)

(

38. 3 x 2 + 9 x 2 + 3 + ( 4 x + 2 )
39. log 22 x + 4 x.log 6

(

4

( 1 + x + x + 1) = 0

x
x + 8 x =  + 8log 6
2

)

 x + y − 3 x + 2 y = −1
40. 
 x + y +...
Sưu tm:
H Văn Diên – THPT Thái Lão
1
PHƯƠNG TRÌNH, BT PHƯƠNG TRÌNH VÀ H PHƯƠNG TRÌNH
1.
( )
2 2
1 2 3 1x x x x+ + = + 2.
2 2
1
1 1 2
2
x x x =
3.
2 2
2 1
2 1
1 1
sin cos
cos
sin
n n
m
m
x x
x
x
+
+
+ = + vi ,m n là các s nguyên dương
4.
1 3
1 0
4 2
x
x x
+
=
+ +
5.
3
3 2x x x = +
6.
4 3 2
2006 1006009 2 2007 1004 0x x x x x+ + + + + =
7.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2 2 2 2
2
2 2 2 2
2
2 2 2 2
3 1
4 1
5 1
x y z x x y z
y z x y y z x
z x y z z x y
+ = + +
+ = + +
+ = + +
8.
( )
( )
( )
2 2
2 2
2 2
6 1 9
6 1 9
6 1 9
x y x
y z y
z x z
= +
= +
= +
9.
3
3
6 1 8 4 1x x x+ =
10.
4
6
2
cos2x
3 1 4tan 7
cos
x
x
+ + =
11.
( )( )
2 2 2
4
3 2007 2005 4 4 30 1 2006x x x x x x x x + + = + +
12.
( )
( )
2
2 2
1
2z
8
3
3 4 z 2
4
0
0 ,
x xy y
x y xy x yz
x y z
x y z
+ + =
+ + + + =
+ + =
< <
13.
( )( )
2 3 2 3
2
6 6 5 2 6 4
2 2
1
x x x x x x
x
x x
+ = + +
+ +
14.
3
3 3 0x x + =
15.
2006 2005
2005 2006 1x x + =
16.
( )
4
4
16cos 3 2048cos 768x x+ =
17.
3 2
3
2 1 1 3 2x x x x+ + = + +
18.
2 2 2
3 3 3
7
37
1
x y z
x y z
x y z
+ =
+ =
+ =
19.
3
3
2 3
1 3
82
y x
x y
+ =
+ =
20.
6 5 4 3 2
16 16 20 20 5 2 7 0x x x x x x + + + =
21.
( )
2 2 2
11 14 9 11 2 3 17 2 3 2 2 4x x x x x x x + + + + + + = +
22.
2 2 2
45
2 5 4 40 5
4
x x x x x x+ + + = + +
23.
2
3
2 11 21 3 4 4 0x x x + =
24.
2
2 3 3x x x = +
25.
( )
( )
( )
2
2
2
4 8
4 8
4 8
x y y
y z z
z x x
=
=
=
26.
2 2
2
4 6
2 8 3 7
x y xy
x y x
+ + =
+ = +
27.
( )
2 2
2 1 2 1 2 3 0x x x x x x+ + + + + + + <
www.VNMATH.com
Phương trình - Bất phương trình - Hệ phương trình - Trang 2
Phương trình - Bất phương trình - Hệ phương trình - Người đăng: duc-pho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương trình - Bất phương trình - Hệ phương trình 9 10 792