Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình hàm

Được đăng lên bởi Cecs Dang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN TÀI CHUNG

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÊM BIẾN



Mục lục
Lời nói đầu

2

1 Tên chương
1.1 Giải phương trình hàm bằng phương pháp thêm biến. . . . . . .
1.1.1 Một số bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Một số kết quả đã sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3
3
3
21



Chương 1

Tên chương
1.1

Giải phương trình hàm bằng phương pháp thêm biến.
NGUYỄN TÀI CHUNG

Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai.
Đây là một phương pháp mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Ý tưởng rất
đơn giản như sau : Khi gặp những phương trình hàm với cặp biến tự do x, y,
bằng cách thêm biến mới z, ta sẽ tính một biểu thức nào đó chứa x, y, z theo
hai cách khác nhau, từ đây ta thu được một phương trình hàm theo ba biến
x, y, z, sau đó chọn z bằng những giá trị đặc biệt để thu được những phương
trình hàm mới, hướng tới kết quả bài toán.
1.1.1

Một số bài toán

Lời giải của các bài toán sau đây sẽ minh hoạ cho phương pháp đã nói ở trên.
Ta sẽ sử dụng một số kết quả rất cơ bản của phương trình hàm, được thể hiện
thông qua các bài toán sẽ trình bày ở mục 1.1.2 ở trang 21 : Một số kết quả đã
sử dụng.
Bài toán 1. Tìm tất cả các hàm số f : R → R, liên tục trên R và thoả mãn
điều kiện
f (x + f (y)) = 2y + f (x), ∀x, y ∈ R.
(1)
Giải. Giả sử f là hàm số thoả mãn các yêu cầu đề bài. Ta thêm biến mới z
như sau : Với mọi x, y, z thuộc R, sử dụng (1) ta được

(2)

f (x + y + f (z)) = 2z + f (x + y), ∀x, y, z ∈ R.
Mặt khác cũng với mọi số thực x, y, z thì
y
f (x + y + f (z)) = f x + f z + f
2
3

=2 z+f

y
2

+ f (x).

(3)


Chương 1. Nguyễn Tài Chung

Giáo viên THPT Chuyên Hùng Vương- Gia Lai.

Từ (2) và (3) suy ra
y
2z + f (x + y) = 2 z + f
+ f (x), ∀x, y, z ∈ R
2
y
, ∀x, y ∈ R.
⇔f (x + y) = f (x) + 2f
2

(4)

Từ (4) cho x = y = 0 ta được f (0) = 0. Từ (4) cho x = 0 và sử dụng f (0) = 0
y
, ∀y ∈ R. Vậy (4) trở thành
ta được f (y) = 2f
2
f (x + y) = f (x) + f (y), ∀x, y ∈ R.
(5)
Từ (5), sử dụng kết quả bài toán 19 ở trang 22 ta được f (x) = ax, ∀x ∈ R, với
a là hằng số thực. Thay vào (1) ta được
a (x + ay) = 2y + ax, ∀x, y ∈ R.

(6)

√
Từ (6) cho x = y = 1 ta được a(1 + a) = 2 + a ⇔ a2 = 2 ⇔ a = ± 2. Vậy
√
√
f (x) = 2x, ∀x ∈ R ; f (x) = − 2x, ∀x ∈ R.
Thử lại thấy hai hàm số này thoả mãn các yêu cầu bài toán.

Bài toán 2. Tìm tất cả các hàm số f : Q → Q thoả mãn điều kiện
f (f (x) + y) = x + f (y), ∀x, y ∈ Q.

(1)

Giải. Giả sử f là hàm s...
NGUYỄN TÀI CHUNG
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH M BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÊM BIẾN
http://ebooktoan.com/forum
Phương trình hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình hàm - Người đăng: Cecs Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phương trình hàm 9 10 494