Ktl-icon-tai-lieu

phương trình hệ phương trình

Được đăng lên bởi Lotus Hồ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH
(4 buổi)
I.PHƯƠNG TRÌNH
A. Lý thuyết.
1. Điều kiện của một phương trình là: điều kiện xác định của phương trình
Ví dụ: Tìm điều kiện của phương trình
2
a) 3  x 

x
2 x

b)

1
 x3
x 1

c) x2= x

2

2. Phương trình tương đương , phép biến đổi tương đương
a) Phương trình tương đương: f1(x) = g1(x)  f2(x) = g2(x).
Ví dụ 1: Phương trình 2x-5=0 và 3x
nhất x =

5
2

15
2

=0 tương đương nhau vì cùng có nghiệm duy

.

Ví dụ 2: Với x>0 thì hai phương trình x2=1 và x=1 tương đương nhau.
b) Phép biến đổi tương đương:
c) Các phép biến đổi tương đương của phương trình:
- Định lí : Cho phương trình f(x) = g(x) có tập xác định D. nếu h(x) xác định trên D
thì phương trình:
f ( x)  g ( x)  f ( x )  h( x)  g ( x )  h( x)
f ( x )  g ( x )  f ( x ) h( x )  g ( x ) h ( x )

neáu h(x) 0 vôùi moïi x  D

- Hệ quả : Nếu chuyển một biểu thức từ một vế của một phương trình sang vế kia và
đổi dấu của nó thì ta được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.
Chú ý: Nếu 2 vế phương trình luôn cùng dấu thì khi bình phương hai vế của nó, ta
được phương trình tương đương.
3. Phương trình hệ quả
a) Định nghĩa: f(x) = g(x) f1(x)=g1(x)
b) Phép biến đổi cho phương trình hệ quả :
Khi bình phương hai vế của một phương trình ta đi đến phương trình hệ quả.
Ví dụ 1: Giải phương trình

x  2 x  2 3x  7


x  2 x  2 x2  4

(1)

Điều kiện pt(1) là x≠2 và x≠2
(1)  (x+2)2+(x2)2= 3x+7
Hoặc:Với điều kiện x≠2 và x≠2 thì (1)(x+2)2+(x2)2= 3x+7 (???)
Ví dụ 2:
a) |x2|=x+1  (x2)2=(x+1)2
b) x  1 =x  x1= x2.
Ví dụ 3: Giải phương trình x  2  x (3)
Điều kiện x≥ 0. Bình phương hai vế phương trình (3)
 x24x+4 = x x25x+4=0
(3')
Phương trình (3') có nghiệm x=1 hoặc x=4
Thử lại vào phương trình (3), ta thấy x=1 không phải là nghiệm của (3) và x=4 là
nghiệm. Vậy pt(3) có ngiệm duy nhất x=4.
-1-

B. BÀI TẬP
1/ Tìm điều kiện của các phương trình
2x
 3 x
x 4
1
c) 2 x  1 
x
x
2

e)
x 1
x3

a)

2

x4
 1 x
x2
x2
 3x 2  x  1
d)
2
2x 1
2x  3
 x 1
f) 2
x 4

b)

Đáp số
a) x ≤ 3, x ≠ ± 2 b) Không có giá trị x thỏa c) x ≥ 1/2 và x ≠ 0 d) x R e) x >1
f) x ≥ 1 và x ≠ 2
2/ Chứng tỏ các phương trình sau vô nghiệm
a)

3x  1
 x 3
x  2

3) Giải các phương trình sau
a) x  1  x  3  x  1
2x 1
x3

c)
x3
x3

ĐS: a) x=3 b) Vô nghiệm
4) Giải các phương trình sau
a) x  1  x  x  1  2
c) x 2  2  x  3  x  4
3x 2  1
4

x 1
x 1
2
3x  x  2
 3x  2
g)
3x  2

e)

b) x  4  x  3  4  x
b) x  5  x  2...
Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH
(4 buổi)
I.PHƯƠNG TRÌNH
A. Lý thuyết.
1. Điều kiện của một phương trình là: điều kiện xác định của phương trình
Ví dụ: Tìm điều kiện của phương trình
a)
2
3
2
x
x
x
b)
2
1
3
1
x
x
c) x2=
x
2. Phương trình tương đương , phép biến đổi tương đương
a) Phương trình tương đương: f
1
(x) = g
1
(x)
f
2
(x) = g
2
(x).
Ví dụ 1 : Phương trình 2x-5=0 và 3x
2
15
=0 tương đương nhau vì cùng có nghiệm duy
nhất x =
2
5
.
Ví dụ 2 : Với x>0 thì hai phương trình x
2
=1 và x=1 tương đương nhau.
b) Phép biến đổi tương đương:
c) Các phép biến đổi tương đương của phương trình:
- Định : Cho phương trình f(x) = g(x) tập xác định D. nếu h(x) xác định trên D
thì phương trình:
)()()()()()( xhxgxhxfxgxf
Dxh(x)xhxgxhxfxgxf moïi vôùi neáu 0)()()()()()(
- Hệ quả : Nếu chuyển một biểu thức từ một vế của một phương trình sang vế kia
đổi dấu của nó thì ta được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.
Chú ý : Nếu 2 vế phương trình luôn cùng dấu thì khi bình phương hai vế của nó, ta
được phương trình tương đương.
3. Phương trình hệ quả
a) Định nghĩa: f(x) = g(x) f
1
(x)=g
1
(x)
b) Phép biến đổi cho phương trình hệ quả :
Khi bình phương hai vế của một phương trình ta đi đến phương trình hệ quả.
Ví dụ 1: Giải phương trình
(1)
Điều kiện pt(1) là x≠2 và x≠2
(1) (x+2)
2
+(x2)
2
= 3x+7
Hoặc:Với điều kiện x≠2 và x≠2 thì (1)(x+2)
2
+(x2)
2
= 3x+7 (???)
Ví dụ 2:
a) |x2|=x+1 (x2)
2
=(x+1)
2
b)
1x
=x x1= x
2
.
Ví dụ 3: Giải phương trình
2x x
(3)
Điều kiện x≥ 0. Bình phương hai vế phương trình (3)
x
2
4x+4 = x x
2
5x+4=0 (3')
Phương trình (3') có nghiệm x=1 hoặc x=4
Thử lại vào phương trình (3), ta thấy x=1 không phải là nghiệm của (3) và x=4 là
nghiệm. Vậy pt(3) có ngiệm duy nhất x=4.
-1-
phương trình hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương trình hệ phương trình - Người đăng: Lotus Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
phương trình hệ phương trình 9 10 561