Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Được đăng lên bởi Phamngoc Chuyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày: 15/08/2008

Tích lũy chuyên môn

1

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
I. MỘT VÀI CHÚ Ý CHUNG
1. Công thức hay quên: sin   k 2   sin  , cos  +k2   cos
2. Học thuộc 60 công thức lượng giác: Bắt buộc phải thuộc ở mức độ cao ( Tức là không phải thuộc
kiểu học vẹt mà còn phải hình dung được công thức loại này khi vận dụng thì ta được gì? Có phù hợp
với bài toán không? Điều đó giúp chúng ta định hướng bài toán tốt hơn).
3. Khi giải phương trình lượng giác cần tạo thói quen suy nghĩ:
- Sử dụng 2 quy tắc cơ bản: Biến đổi về cùng góc và cùng hàm số lượng giác (nếu có thể)
- Luôn tự đặt câu hỏi: Bài toán thuộc dạng nào đã biết? Nên sử dụng công thức nào? Vì sao?
3
4. Ví dụ: Giải phương trình: sin 2 x  sin 2 2 x 
2
Thoạt nhìn ta thấy: Biến đổi về cùng góc x tức là phải dùng CT nhân đôi của sin2a = 2 sina.cosa. Sau
đó biến đổi về cùng hàm số sinx ta được phương trình bậc 4 trùng phương. Nhưng nếu ta nghĩ tới
đưa về cùng góc 2x thì bài toán lại đơn giản hơn???
5. Phải thấy được đường tròn lượng giác là công thức vạn năng???
6.
II. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

1
2
3
1. sin 2 x  sin
s inx=
s inx=
s in3x=6
2
3
2
2
2. s in2x=sinx
sin  2 x  300  
2
3. 2cos2x=1
s inx-cosx=0
tan 2 x  1  0
4. sin  2 x  1  sin  x  3 sin 3 x  cos2x
 2cosx-1 2sin 2 x  2  0



5. sin 3 x.cosx=cos 3 x s inx



ĐS:
x
2
2
2
sin x  sin 2 x  1
ĐS:



ĐS: x  k , x    k
4
24
2
sin 2 2 x  cos 2

6. tan x.tan 5 x  1
7. 4 sin 2 x  1
8. sin 2 x.sin 6 x  cosx.cos3x
9. 4 3 s inxcosxcos2x=sin8x
3
4
 1

11. sin 4 x  cos 4  x   
4 4

1
12. sin 4 x  cos 4 x 
2

ĐS: x  k , x  

13. s inx+cosx= 2 sin 7x

ĐS: x 

10. sin 4 x  cos 4 x 

ĐS:

14. s inx+cosx=cos2x
15.
16.

 s inx-cosx 

2

 1   s inx+cosx 


 k
4

2



3

k ,x 
k
24
3
32
4
3

ĐS: x 
 k , x  k 2 , x    k 2
4
2
ĐS:

Phạm Ngọc Chuyên – Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Ngày: 15/08/2008

Tích lũy chuyên môn

2

III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
- Khi nào giải một bài toán mà thấy khả năng quy về cùng góc và cùng hàm số lượng giác có thể thực
hiện được một cách dễ dàng đơn giản thì ta nghĩ tới dạng toán này
- Sau khi đưa về dạng bậc cao đối với một HSLG thì việc đặt ẩn phụ là cần thiết nhưng không bắt
buộc.
- Giải bài toán này cần chú ý loại nghiệm không thỏa mãn
- Với những bài toán khó hơn ta dùng pp đổi biến không hoàn toàn
ĐS: x  k 2
1. cos 2 x  3cosx+2=0
2
2. cos x  sin x  1  0
ĐS:

5
3. 2 sin 2 2 x  5sin 2 x  3  0
ĐS: x   k , x 
 k
12
12
3...
Ngày: 15/08/2008 Tích lũy chuyên môn
Phm Ngc Chuyên – Trường THPT Quỳnh Lưu 2
1
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
I. MỘT VÀI CHÚ Ý CHUNG
1. Công thức hay quên:
sin 2 sin
k
,
os +k2 os
c c
2. Học thuộc 60 công thức lượng giác: Bắt buộc phải thuộc mức độ cao ( Tức là không phải thuộc
kiểu học vẹt mà còn phải hình dung được công thức loại này khi vận dụng thì ta được gì? Có phù hợp
với bài toán không? Điều đó giúp chúng ta định hướng bài toán tốt hơn).
3. Khi giải phương trình lượng giác cần tạo thói quen suy nghĩ:
- Sử dụng 2 quy tắc cơ bản: Biến đổi về cùng góc và cùng hàm số lượng giác (nếu có thể)
- Luôn tự đặt câu hỏi: Bài toán thuộc dạng nào đã biết? Nên sử dụng công thức nào? Vì sao?
4. Ví dụ: Giải phương trình:
2 2
3
sin sin 2
2
x x
Thoạt nhìn ta thấy: Biến đổi về cùng góc x tức là phải dùng CT nhân đôi của sin2a = 2 sina.cosa. Sau
đó biến đổi về cùng hàm số sinx ta được phương trình bậc 4 trùng phương. Nhưng nếu ta nghĩ tới
đưa về cùng góc 2x thì bài toán lại đơn giản hơn???
5. Phải thấy được đường tròn lượng giác là công thức vạn năng???
6.
II. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
1.
sin 2 sin
x
1
sinx=
2
2
sinx=
3
3
sin3x=-
2
2.
sin2x=sinx
0
sin 2 30
2
x
3.
2 os2x=1
c
sinx-cosx=0
2
tan 1 0
x
4.
sin 2 1 sin 3
x x
sin 3 os2x
x c
2 osx-1 2sin 2 2 0
c x
5.
3 3
sin . osx=cos sinx
x c x ĐS:
6.
tan .tan 5 1
x x
2 2
sin 2 os
2
x
x c
7.
2
4sin 1
x
2 2
sin sin 2 1
x x
8.
sin 2 .sin 6 osx.cos3x
x x c
ĐS:
9.
4 3 sinxcosxcos2x=sin8x
ĐS: ,
4 24 2
x k x k
10.
4 4
3
sin os
4
x c x
11.
4 4
1
sin os
4 4
x c x
ĐS: ,
4
x k x k
12.
4 4
sin os
2
x c x
ĐS:
13.
sinx+cosx= 2 sin 7
x
ĐS:
3
,
24 3 32 4
x k x k
14.
sinx+cosx=cos2x
ĐS:
3
, 2 , 2
4 2
x k x k x k
15.
2 2
sinx-cosx 1 sinx+cosx
ĐS:
16.
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC - Người đăng: Phamngoc Chuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 9 10 640