Ktl-icon-tai-lieu

Phương Trình Lượng Giác LTĐH

Được đăng lên bởi nguyenthaison34
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG

Naêm 2011

Trần Sĩ Tùng

Phương trình lượng giác

CHƯƠNG 0

ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC –
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

sin

1. Định nghĩa các giá trị lượng giác:

tang

I. HỆ THỨC CƠ BẢN

OP = cos a
OQ = sin a
AT = tan a
BT ' = cot a

Q

O

Nhận xét:

B

T

T'

cotang

M
a

p

A

cosin

· "a , - 1 £ cos a £ 1; - 1 £ sin a £ 1
· tana xác định khi a ¹

p
+ kp , k Î Z
2

· cota xác định khi a ¹ kp , k Î Z
2. Dấu của các giá trị lượng giác:
Cung phần tư

I

II

II

IV

sina

+

+

–

–

cosa

+

–

–

+

tana

+

–

+

–

cota

+

–

+

–

Giá trị lượng giác

3. Hệ thức cơ bản:
sin2a + cos2a = 1;
tana.cota = 1
1
1
1 + tan 2 a =
; 1 + cot 2 a =
cos2 a
sin 2 a
4. Cung liên kết:
Cung đối nhau

Cung bù nhau

cos(-a ) = cos a

sin(p - a ) = sin a

sin(-a ) = - sin a

cos(p - a ) = - cos a

tan(-a ) = - tan a

tan(p - a ) = - tan a

cot(-a ) = - cot a

cot(p - a ) = - cot a
Trang 1

Cung phụ nhau
æp
ö
sin ç - a ÷ = cos a
è2
ø
æp
ö
cos ç - a ÷ = sin a
è2
ø
æp
ö
tan ç - a ÷ = cot a
è2
ø
æp
ö
cot ç - a ÷ = tan a
è2
ø

Phương trình lượng giác

Trần Sĩ Tùng

p
2

Cung hơn kém p

Cung hơn kém

sin(p + a ) = - sin a

æp
ö
sin ç + a ÷ = cos a
è2
ø

cos(p + a ) = - cos a

æp
ö
cos ç + a ÷ = - sin a
è2
ø

tan(p + a ) = tan a

æp
ö
tan ç + a ÷ = - cot a
è2
ø

cot(p + a ) = cot a

æp
ö
cot ç + a ÷ = - tan a
è2
ø

5. Bảng giá trị lượng giác của các góc (cung) đặc biệt
0

p
6

p
4

p
3

p
2

2p
3

3p
4

p

3p
2

2p

00

300

450

600

900

1200

1350

1800

2700

3600

sin

0

1
2

2
2

3
2

1

3
2

2
2

0

–1

0

cos

1

3
2

2
2

1
2

0

–1

0

1

tan

0

3
3

1

3

3

1

3
3

cot

-

-

2
2

- 3

–1

3
3

–1

-

0

1
2

0

0

0

II. CÔNG THỨC CỘNG
Công thức cộng:
sin(a + b) = sin a. cos b + sin b.cos a
sin(a - b) = sin a.cos b - sin b.cos a
cos(a + b) = cos a. cos b - sin a.sin b
cos(a - b) = cos a. cos b + sin a.sin b
Hệ quả:

tan a + tan b
1 - tan a.tan b
tan a - tan b
tan(a - b) =
1 + tan a.tan b
tan(a + b) =

æp
ö 1 + tan a
tan ç + a ÷ =
,
è4
ø 1 - tan a

æp
ö 1 - tan a
tan ç - a ÷ =
è4
ø 1 + tan a

Trang 2

Trần Sĩ Tùng

Phương trình lượng giác
III. CÔNG THỨC NHÂN

1. Công thức nhân đôi:
sin 2a = 2 sin a .cos a
cos 2a = cos2 a - sin 2 a = 2 cos2 a - 1 = 1 - 2 sin 2 a
tan 2a =

2 tan a
1 - tan 2 a

; cot 2a =

cot 2 a - 1
2 cot a

Công thức hạ bậc

Công thức nhân ba (*)

1 - cos 2a
2
1 + cos 2a
2
cos a =
2
1
cos
2a
tan2 a =
1 + cos 2a

sin 3a = 3sin a - 4sin3 a
cos 3a = 4 cos3 a - 3cos a
3tan a - tan3 a
tan 3a ...
TRN SÓ TNG
---- ›š & ›š ----
I LIU ÔN THI ĐẠI HC CAO ĐẲNG
Naêm 2011
Phương Trình Lượng Giác LTĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Trình Lượng Giác LTĐH - Người đăng: nguyenthaison34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phương Trình Lượng Giác LTĐH 9 10 17