Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình mũ và Logarit

Được đăng lên bởi Tieu Acma
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr n Xuân Bang - Trư ng THPT Chuyên Qu ng Bình

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
MŨ VÀ LÔGARIT
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ
1. Phương trình mũ cơ b n.
D ng 1. a f ( x ) = a g ( x )

 a = 1

x ∈ D f ∩ Dg
⇔ 
 a > 0, a ≠ 1



  f ( x) = g ( x)

 a = 1

 f ( x) = b
D ng 2. a f ( x ) = b ⇔ 
 a > 0, a ≠ 1, b > 0

  f ( x) = log a b

f ( x)
g ( x)
a
=b
⇔ f ( x) = g ( x) log a b
D ng 3. 
a > 0, a ≠ 1, b > 0, b ≠ 1

2. Phương trình mũ bi n ñ i v d ng tích.
VD1. Phương trình: 12.3x + 3.15x − 5x+1 = 20 ⇔ (4 + 5x )(3x +1 − 5) = 0
(ðHu - D2001)
x −3 x − 2
x −3
x−2
VD2. Phương trình: 2 .3 − 2.2 − 3.3 + 6 = 0 ⇔ (2 x −3 − 3)(3x −2 − 2) = 0
3. Bi n ñ i tương ñương.
VD. Gi i phương trình 4lg10 x − 6lg x = 2.3lg100 x
(1)
2

1+ lg x

(1) ⇔ 4

−6

lg x

2 + 2lg x

= 2.3

⇔ 4.2

2lg x

−6

lg x

2lg x

= 18.3

2
⇔ 4 
3

2lg x

2
−  
3

lg x

− 18 = 0

 2 lg x 9
  =
4
1
3
⇔
⇔ lg x = −2 ⇔ x =
 2 lg x
100
 
   = −2
 3 


4. Các phương trình mũ không m u m c.
VD1. Gi i phương trình 4 x+1 + 2 x + 4 = 2 x+ 2 + 16
HD. 4 x+1 + 2 x+ 4 = 2 x + 2 + 16 ⇔ 4.4 x + 16.2 x = 4.2 x + 16 ⇔ 4.22 x + 12.2 x − 16 = 0
ð t 2x = t > 0
VD2. Gi i phương trình 4 x −3 x + 2 + 4 x +6 x +5 = 42 x +3 x +7 + 1
HD. ð t u = 4 x −3 x +2 , v = 4 x +6 x+5 ⇒ uv = 42 x +3 x +7
Pt ñã cho tương ñương u + v = uv + 1 ⇔ (u - 1)(1 - v) =0
2

2

2

2

2

2

x

VD3. Gi i phương trình 4.3x − 9.2 x = 5.6 2
Phương trình và h phương trình mũ-lôgarit.
6/2009

1

Tr n Xuân Bang - Trư ng THPT Chuyên Qu ng Bình

x

x

 3
 2
HD. 4.3 − 9.2 = 5.6 ⇔ 4.3 − 9.2 = 5.( 6) ⇔ 4.   − 9   − 5 = 0
 2
 3




x

x
2

x

x

x

x

x

x

 3
 2 1
ð t t =  >0⇒  =
 2
 3 t




VD4. Gi i phương trình 4 x + 5x = 9 x

HD. i) x = 1 là nghi m
x

x

4
5
ii) 4 x + 5x = 9 x ⇔   +   = 1


9 9
x

x

x

x

x

x

x

x

4
4 5 5 4 5
x < 1:   >   ,   > ⇒   +   > 1



9 9 9 9 9 9
4
4 5 5
4 5
x > 1:   <   ,   < ⇒   +   < 1




9 9 9 9 9 9

VD5. V i giá tr nào c a m thì phương trình sau có nghi m, có nghi m duy
nh t:

1
3

x −1

= 3m − 2

 1
 3x −1 ,
1
HD. Ta có y = 1− x = 

3
 1 ,
 31− x




x


n u x ≥ 1 3  1  , n u

= 3

n u x ≤ 1  1 .3x , n u
3


x ≥1
x ≤1

V ñ th và d avào ñ th , ta có k t qu :
2
< m ≤1.
3
ii) Phương trình có nghi m duy nh t khi và ch khi 3m - 2 = 1 ⇔ m = 1.

i) Phương trình có nghi m khi và ch khi 0 < 3m - 2 ≤ 1 ⇔

* Bài t p luy n t p:
1. Gi i phương trình:
2x

2

+4

+ 2x

2

2

...
Trn Xuân Bang - Trường THPT Chuyên Qung Bình
Phương trình và h phương trình mũ-lôgarit.
6/2009
1
PHƯƠNG TRÌNH, H PHƯƠNG TRÌNH
M
Ũ LÔGARIT
I. PH
ƯƠNG TRÌNH MŨ
1. Phương trình mũ cơ bn.
D
ng 1.
( ) ( )
1
0, 1
( ) ( )
f g
f x g x
a
x D D
a a
a a
f x g x
=
=
>
=
D
ng 2.
( )
1
( )
0, 1, 0
( ) log
f x
a
a
f x b
a b
a a b
f x b
=
=
=
> >
=
D
ng 3.
( ) ( )
( ) ( )log
0, 1, 0, 1
f x g x
a
a b
f x g x b
a a b b
=
=
> >
2. Ph
ương trình mũ biến ñi v dng tích.
VD1. Ph
ương trình:
1 1
12.3 3.15 5 20 (4 5 )(3 5) 0
x x x x x+ +
(
ðHuế - D2001)
VD2. Ph
ương trình:
3 2 3 2 3 2
2 .3 2.2 3.3 6 0 (2 3)(3 2) 0
x x x x x x
+ = =
3. Biến ñổi tương ñương.
VD. Gi
i phương trình
2
lg10 lg lg100
4 6 2.3
x x x
=
(1)
(1)
2lg lg
1 lg lg 2 2lg 2lg lg 2lg
2 2
4 6 2.3 4.2 6 18.3 4 18 0
3 3
x x
x x x x x x+ +
= = =
lg
lg
2 9
3 4
1
lg 2
100
2
2
3
x
x
x x
=
= =
= −
4. Các phương trình mũ không mu mc.
VD1. Gi
i phương trình
1 4 2
4 2 2 16
x x x+ + +
+ = +
HD.
1 4 2 2
4 2 2 16 4.4 16.2 4.2 16 4.2 12.2 16 0
x x x x x x x x+ + +
+ = + + = + + =
ðặt
2 0
x
t
= >
VD2. Gii phương trình
2 2 2
3 2 6 5 2 3 7
4 4 4 1
x x x x x x + + + + +
+ = +
HD.
ðặt
2 2 2
3 2 6 5 2 3 7
4 , 4 4
x x x x x x
u v uv
+ + + + +
= = =
Pt
ñã cho tương ñương u + v = uv + 1
(u - 1)(1 - v) =0
VD3. Gi
i phương trình
2
4.3 9.2 5.6
x
x x
=
Phương trình mũ và Logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình mũ và Logarit - Người đăng: Tieu Acma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phương trình mũ và Logarit 9 10 176