Ktl-icon-tai-lieu

pp liên hợp giải pt

Được đăng lên bởi binhbinh288bn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa LTĐH 9 – 10 điểm môn Toán – Thầy Đặng Việt HùngPHƯƠNG PHÁP LIÊN HỢP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Thầy Đặng Việt Hùng

Bài 1. Giải các phương trình
3 x 2 − 5 x + 1 − x 2 − 2 = 3( x 2 − x − 1) − x 2 − 3 x + 4

a)

Đ/s: x = 2

2 x 2 − 1 + x 2 − 3x − 2 = 2 x 2 + 2 x + 3 + x 2 − x + 2

b)

Đ/s: x = −2
Bài 2. Giải các phương trình sau.
a) ( x + 1) x 2 − 2 x + 3 = x 2 + 1
HD: PT ⇔ x 2 − 2 x + 3 =

x2 + 1
x2 + 1
⇔ x2 − 2x + 3 − 2 =
− 2.... 
→ x = 1± 2
x +1
x +1

a) (3 x + 1) x 2 + 3 = 3 x 2 + 2 x + 3

3x2 + 2 x + 3
3x 2 + 2 x + 3
2
HD: PT ⇔ x + 3 =
⇔ x + 3 − 2x =
− 2 x.... 
→ x = ±1
(3x + 1)
3x + 1
2

Bài 3. Giải các phương trình sau.
a)

3 x + 1 − 6 − x + 3 x 2 − 14 x − 8

Đ/s: x = 5

b)

5x − 3 + 2 x − 1 + 6 x 2 − x − 2 = 0

Đ/s: x =

c) 3 2 x + 7 + 1 − 5 x + 2 x 2 + x − 14 = 0

2
3

Đ/s: x = −3

Bài 4. Giải các phương trình sau.
a)

x 2 + 15 = 3x − 2 + x 2 + 8

Đ/s: x = 1

b)

x 2 + 12 + 5 = 3x + x 2 + 5

Đ/s: x = 2

Bài 5. Giải các phương trình sau.
a) x + 2 x + 1 = 1 + x + 2

Đ/s: x = 1

x+3 − x = x

b)

Đ/s: x = 1

Bài 6. Giải các phương trình sau.
a)

2 x 2 + 3x + 5 + 2 x 2 − 3x + 5 = 3x

Đ/s: x = 4

b)

2 x2 + x + 9 + 2 x2 − x + 1 = x + 4

Đ/s: x = 0; x = −4

Bài 7. Giải các phương trình sau.
3x
= 3x + 1 − 1
3 x + 10

a)

(

b) 1 + 1 + x

)(

Đ/s: x = 0; x = 5

)

1 + x + 3x − 5 = x

Đ/s: x = 0; x = −4

Chuyên đề 01: Phương trình – Bất phương trình – Hệ phương trình

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH 9 – 10 điểm môn Toán – Thầy Đặng Việt HùngBài 8. Giải các phương trình sau.
a)

3

x 2 − 1 = x3 − 2 − x

Đ/s: x = 3

b) 3 x 2 + x − 2 + 7 x + 2 = 9 x − 1 + 11

Đ/s: x = 2

Bài 9. Giải các phương trình sau.
a)

3

x − 9 + 2 x 2 + 3x = 5 x − 1 + 1

b) x 2 − 3 x − 4 = x − 1 ( x 2 − 4 x − 2 )

Đ/s: x = 1
Đ/s: x = 2; x = 5

3 x + 3 − 5 − 2 x − x 3 + 3 x 2 + 10 x − 26 = 0

Bài 10. Giải phương trình
Đ/s: x = 2

Bài 11. Giải các phương trình sau:
a) ( 2 x − 1)

(

3

)

3x + 2 + x − 1 = x + 7

b) ( x3 + 1) 3 2( x + 1) + ( x 2 + 2 ) x − 2 = 7 x 2 − x + 7
Bài 12. Giải các phương trình sau:
a) 5 x 2 + x + 3 − 2 5 x − 1 + x 2 − 3x + 3 = 0
b) 2 x 2 + 3 = 3 x + 1 + 5 x + 4

Chuyên đề 01: Phương trình – Bất phương trình – Hệ phương trình

Facebook: LyHung95

...
Khóa LTĐH 9 – 10 đim môn Toán – Thy Đặng Vit Hùng www.moon.vn
Chuyên đề 01: Phương trìnhBt phương trìnhH phương trình Facebook: LyHung95
PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỢP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Thy Đặng Vit Hùng
Bài 1. Gii các phương trình
a)
2 2 2 2
3 5 1 2 3( 1) 3 4
x x x x x x x
+ = +
Đ/s: x
= 2
b)
2 2 2 2
2 1 3 2 2 2 3 2
x x x x x x x
+ = + + + +
Đ/s:
2
x
= −
Bài 2.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2 2
( 1) 2 3 1
x x x x
+ + = +
HD:
2 2
2 2
1 1
1 1
x x
PT x x x x x
x x
+ +
+ = + =  = ±
+ +
a)
2 2
(3 1) 3 3 2 3
x x x x
+ + = + +
HD:
2 2
2 2
3 2 3 3 2 3
3 3 2 2 .... 1
(3 1) 3 1
x x x x
PT x x x x x
x x
+ + + +
+ = + =  = ±
+ +
Bài 3.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2
3 1 6 3 14 8
x x x x
+ +
Đ/s:
5
x
=
b)
2
5 3 2 1 6 2 0
+ + =
x x x x
Đ/s:
2
3
=
x
c)
2
3 2 7 1 5 2 14 0
+ + + + =
x x x x
Đ/s:
3
= −
x
Bài 4.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2 2
15 3 2 8
x x x
+ = + +
Đ/s:
1
x
=
b)
2 2
12 5 3 5
x x x
+ + = + +
Đ/s:
2
x
=
Bài 5.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2 1 1 2
x x x
+ + = + +
Đ/s:
1
x
=
b)
3
x x x
+ =
Đ/s:
1
x
=
Bài 6.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
.
a)
2 2
2 3 5 2 3 5 3
x x x x x
+ + + + =
Đ/s:
4
x
=
b)
2 2
2 9 2 1 4
x x x x x
+ + + + = +
Đ/s:
0; 4
x x
= =
Bài 7. Gii các phương trình sau
.
a)
3
3 1 1
3 10
x
x
x
= +
+
Đ/s:
0; 5
x x
= =
b)
(
)
(
)
1 1 1 3 5
x x x x
+ + + + =
Đ/s:
0; 4
x x
= =
pp liên hợp giải pt - Trang 2
pp liên hợp giải pt - Người đăng: binhbinh288bn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
pp liên hợp giải pt 9 10 655