Ktl-icon-tai-lieu

Pragramming manual for CNC in Mill

Được đăng lên bởi ntddxx
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2942 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Pragramming manual for CNC in Mill

Nội dung
A) Chuẩn bị lập trình.
B) Mã lệnh G.
C) Mã lệnh M.
D) Mã lệnh T,S và M.
E) Mã lệnh D và H.
F) Chương trình ví dụ.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A
Chuẩn bị lập trình
1.

Chương trình là gì ?
Bạn nghĩ gì khi bạn nghe thấy thuật ngữ
gọi là “lập trình “.
Bạn nghĩ chương trình là một sù kiện thể
thao, một bài tập mang tính giáo dục,hay
một thao tác máy tính ?.Nói chung
chương trình là một tập hợp các khối lệnh
chỉ dẫn chứa ñựng nội dung kế hoạch hoặc
là ñược viết ra nhằm thực hiện một công
việc, tuân theo một số quy luật nhất ñịnh.

O0001
G91 G28 Z0 T9001
M06
N1
G90 G00 G54 X90.0 Y105.0;
G43 Z30.0 H01 S440 T5002;
M03;
G01 Z0 F2000;

ðể ñiều khiển máy NC cần phải có một
chương trình tốt. Tất các hoạt ñộng của
máy gồm có :chuyển ñộng quay của trục
chính, chuyển ñộng của dụng cụ, ñiều
khiển chất làm nguội ñều có thể ñược ñiều
khiển bằng chương trình.
Chương trình ñược lập bằng các ký tự và
chữ số. Hình ảnh bên trái minh hoạ một
ñoạn chương trình.
Nội dung ñược ñưa ra sau ñây trình bày
những bước cần thiết ñể viết một chương
trình. Xin hãy ñọc cẩn thận trước khi tiến

hành lập chương trình.

2.

Những yêu cầu ñối với người lập chương trình.

Người lập chương trình phải có kiến thức về gia công ñể viết chương
trình trên cơ sở những kiến thức này và nên ñọc kỹ những ñiều sau ñây ñể
ñảm bảo các hoạt ñộng chính xác, hiÖu quả và an toàn.
Người lập chương trình phải:
1. Có hiểu biết về lý thuyết cắt gọt.
2. Có kiến thức về ñồ gá, phôi ñể quyết ñịnh ñược phương pháp
gia công và ñảm bảo ñược quá trình hoạt ñộng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

2

Pragramming manual for CNC in Mill

xác.
Chọn ñược dụng cắt thích hợp trên cơ sở phân tích các ñiều
kiện gia công :”hình dáng, vật liệu phôi, tốc ñộ quay, lượng chay
dao, chiều sâu cắt, chiều rộng cắt”ñể tránh các sự cố có thể phát
sinh trong quá trình gia công.
Hiểu rõ khả năng gia công của máy ñang sử dụng.
Biết các thiết bị an toàn và chức năng khoá liên ñộng của máy
ñang sử dụng.
Hiểu các chức năng của máy liên quan tới việc lập trình.

3.

4.
5.
6.

3.

Lập chương trình là gì?
Những hoạt ñộng cần thiết khi lập
một chương trình ?
1. Kiểm tra bản vẽ ñể xác
ñịnh yêu cầu gia công. Bản
vẽ phải ñược kiểm tra kỹ ñể
hiểu ñược các yêu cầu cần
thiết.
2. Phân tích các phần gia
công, xác ñịnh ñồ gá và
dụng cụ cần thiết.

Bước

Miêu tả

Mã dụng
cụ

1

Phay mặt

02

ñầu
2

Khoan

03

Một số người tạo chươn...
Pragramming manual for CNC in Mill
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry
1
Ni dung
A) Chun b lp trình.
B) Mã lnh G.
C) Mã lnh M.
D) Mã lnh T,S và M.
E) Mã lnh D và H.
F) Chương trình ví d.
Pragramming manual for CNC in Mill - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pragramming manual for CNC in Mill - Người đăng: ntddxx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Pragramming manual for CNC in Mill 9 10 187