Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 8510 lần   |   Lượt tải: 55 lần
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ
TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Vũ Quốc Hùng - Thiếu tướng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự,
Bộ Quốc phòng)
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh
chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn
ráo riết chống phá sự nghiệp ách mạng của nhân dân ta, chủ yếu bằng chiến lược diễn biến
hoà bình (DBHB), nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, xoá bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyển hoá cách mạng nước ta đi chệch hướng xã hội chủ
nghĩa (XHCN). Các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta vẫn tiếp
diễn dưới nhiều hình thức, âm mưu và với các thủ đoạn hết sức tinh vi. Điều đó đặt ra cho
nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh (QP-AN) để bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) là
rất nặng nề.
Quản lý nhà nước về QP - AN là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quản lý nhà
nước nói chung. Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về QP-AN đóng vai trò hết sức quan
trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD, gắn với
an ninh nhân dân vững mạnh, đảm bảo cho công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam
XHCN.
Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối
nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của Nhà nước và nhân dân
để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự làm
nòng cốt, nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và
sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô. Quốc phòng bao
gồm các hoạt động của cả nước, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kẻ thù
xâm lược từ bên ngoài thường câu kết với các lực lượng phản động bên trong, do đó quốc
phòng phải kết hợp chặt chẽ với an ninh để bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN. Tổ chức
quốc phòng của mỗi nước phụ thuộc trực tiếp vào chế độ xã hội, vào truyền thống dân tộc,
vào điều kiện khách quan, chủ quan cụ thể. Nhiều nước quan niệm quốc phòng là một bộ
phận của an ninh quốc gia.

An ninh được hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp tùy từng trường hợp. Theo nghĩa
rộng, an ninh bao gồm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. An ninh quốc gia được biểu
hiện ở sự ổn định trong quan hệ chính trị giữa các giai cấp, khẳng định vị trí lãnh đạo của
giai cấp cầm quyền đối với các giai cấp khác và vị trí độc lập, tự chủ của chính ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO V
TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Vũ Quốc Hùng - Thiếu tướng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự,
Bộ Quốc phòng)
Trong giai đoạn hiện nay, nh hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh
chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn
ráo riết chống phá snghiệp ách mạng của nhân dân ta, chyếu bằng chiến lược diễn biến
hoà bình (DBHB), nhằm xoá bchế độ hội chnghĩa (XHCN)Việt Nam, xoá bvai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyển hoá cách mạng nước ta đi chệch hướng hội chủ
nghĩa (XHCN). Các hành động xâm hại chquyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta vẫn tiếp
diễn dưới nhiều hình thức, âm mưu với các thđoạn hết sức tinh vi. Điều đó đặt ra cho
nhiệm vụ quản nhà nước về quốc phòng, an ninh (QP-AN) để bảo vệ Tổ quốc (BVTQ)
rất nặng nề.
Quản nhàớc về QP - AN là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quản lý nhà
nước nói chung. Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về QP-AN đóng vai trò hết sức quan
trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD, gắn với
an ninh nhân dân vững mạnh, đảm bảo cho công cuộc bảo vvững chắc Tổ quốc Việt Nam
XHCN.
Quốc phòng công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thcác hoạt động đối
nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của Nhà nước và nhân dân
để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự làm
nòng cốt, nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và
sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô. Quốc phòng bao
gồm các hoạt động của cả nước, trong đó lực lượng trang nhân dân làm nòng cốt. Kẻ thù
xâm lược tbên ngoài thường câu kết với các lực lượng phản động bên trong, do đó quốc
phòng phải kết hợp chặt chẽ với an ninh đbảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN. Tổ chức
quốc phòng của mỗi ớc phụ thuộc trực tiếp vào chế đxã hội, vào truyền thống dân tộc,
vào điều kiện khách quan, chquan cthể. Nhiều nước quan niệm quốc phòng một bộ
phận của an ninh quốc gia.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 9 10 892