Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi thanhtrungkhcnbt
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 6 lần
. TRUONG £)1:\1HQC KINH TE TP.HO CHI MINH
,
KHOA QUAN TR! KINH DOANH
bI}
------------
BE ClJONG MON HOC:
? A.'
-..
QUAN TRI CHIEN LUdC
. .
') .......
GIANG VIEN : TS.HOANG LAM T!NH
TP.HCM - 1/2006
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: thanhtrungkhcnbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 416