Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Học

Được đăng lên bởi Phạm Quốc Duy Khang
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG V
 Hieåu khaùi nieäm vaø vai troø cuûa quyeát ñònh.
 Bieát caùc nguyeân taéc khi ra quyeát ñònh.
 ÖÙng duïng ñöôïc qui trình ra quyeát ñònh.
 ÖÙng duïng ñöôïc caùc coâng cuï ra quyeát ñònh.
37

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

1

CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
1. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm cuûa quyeát ñònh
1.1. Khaùi nieäm
Quyeát ñònh laø löïa choïn moät giaûi phaùp toát nhaát
(hôïp lyù nhaát) cho vaán ñeà xaùc ñònh.
1.2. Ñaëc ñieåm cuûa quyeát ñònh
 Laø saûn phaåm thöôøng xuyeân cuûa nhaø quaûn trò.
 Laø saûn phaåm quan troïng nhaát cuûa nhaø quaûn trò.
 Gaén chaët vôùi yeáu toá thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin.
 Mang tính khoa hoïc, ngheä thuaät vaø söï saùng taïo.
37

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

2

CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
2. Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò
2.1. Caên cöù vaøo tính chaát
 Caùc quyeát ñònh chieán löôïc.
 Caùc quyeát ñònh chieán thuaät.
 Caùc quyeát ñònh taùc nghieäp.
2.2. Caên cöù vaøo thôøi gian thöïc hieän
 Quyeát ñònh daøi haïn
 Quyeát ñònh trung haïn
 Quyeát ñònh ngaén haïn
37

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

3

CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
2.3.Caên cöù vaøo chöùc naêng quaûn trò
 Quyeát ñònh keá hoaïch
 Quyeát ñònh toå chöùc
 Quyeát ñònh ñieàu khieån
 Quyeát ñònh kieåm tra
2.4. Caên cöù theo caùch soaïn thaûo
 Quyeát ñònh theo chöông trình
 Quyeát ñònh khoâng theo chöông trình
37

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

4

CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
3. Caùc chöùc naêng vaø nguyeân taéc cuûa quyeát ñònh
3.1. Caùc chöùc naêng cuûa quyết định
 Ñònh höôùng : Gaén vôùi muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.
 Baûo ñaûm: Coù ñuû nguoàn löïc ñeå ñaït caùc muïc tieâu.
 Phoái hôïp: Xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän tham
gia.
 Phaùp leänh : Buoäc ñoái töôïng quaûn trò phaûi thi haønh.

37

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

5

CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
3.2. Caùc nguyeân taéc ra quyeát ñònh
 Tính khoa hoïc: Caùc quyeát ñònh phaûi döïa treân quy
luaät vaø nguoàn thoâng tin chính xaùc ñaày ñuû.
 Tính thoáng nhaát: Caùc quyeát ñònh khoâng ñöôïc maâu
thuaãn vôùi nhau.
 Ñuùng thaåm quyeàn: Nhaø quaûn trò chæ ñöôïc ñöa ra
quyeát ñònh trong phaïm vi quyeàn haïn vaø traùch nhieäm.

37

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

6

CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ
 Cuï theå veà thôøi gian: Coù thôøi ñieåm baét ñaàu vaø keát
thuùc.
 Coù ñòa chæ roõ raøng: Qui ñònh roõ ngöôøi ra quyeát ñònh
vaø ngöôøi thöïc hieän.
 Ñuùng luùc: Quyeát ñònh phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän
beân trong vaø beân...
37 ThS. Nguy n S n Tùng ơ 1
CHÖÔNG V
QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN T
MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG V
Hieåu khaùi nieäm vaø vai troø cuûa quyeát ñònh.
Bieát caùc nguyeân taéc khi ra quyeát ñònh.
ÖÙng duïng ñöôïc qui trình ra quyeát ñònh.
ÖÙng duïng ñöôïc caùc coâng cuï ra quyeát ñònh.
Quản Trị Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Học - Người đăng: Phạm Quốc Duy Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quản Trị Học 9 10 553