Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi hothihau
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH
Buoåi 1: Toång quan veà taøi chính doanh nghieäp vaø
caùc quaûn trò gia taøi chính
Buoåi 2: Phaân tích caùc chæ soá taøi chính
Buoåi 3: Quaûn trò taøi saûn löu ñoäng
Buoåi 4: Quyeát ñònh ñaàu tö vaø taøi trôï
Buoåi 5: Quaûn trò ruûi ro
Buoåi 6: Döï aùn ñaàu tö
1

NOÄI DUNG

Buoåi 1
Toång quan veà taøi chính doanh
nghieäp vaø caùc quaûn trò gia taøi chính

2

TOÅNG QUAN VEÀ TAØI CHÍNH TRONG
NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG
1. Thò

tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán
2. Caùc quyeát ñònh ñaàu tö
3. Quaûn trò taøi chính cuûa doanh nghieäp

3

VAI TROØ QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNH TRONG
CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN DOANH NGHIEÄP
1. Trung taâm cuûa coâng taùc quaûn lyù doanh nghieäp
2. Quaûn lyù toaøn boä quaù trình vaän ñoäng cuûa tieàn voán
3. Thöôùc ño möùc ñoä thöïc hieän muïc tieâu kinh doanh
cuûa doanh nghieäp
4. Ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi
haïn cuûa doanh nghieäp

4

VAI TROØ & NHIEÄM VUÏ CAÙC
QUAÛN TRÒ GIA TAØI CHÍNH
1. CFO / Finance Director / Finance Manager/…
2. Taïo döïng vaø toái ña hoùa giaù trò cuûa doanh nghieäp,
cuûa caûi chuû sôû höõu, hieäu quaû söû duïng taøi saûn vaø voán
3. Hoïach ñònh taøi chính (financial projection,
budgeting…)
4. Ñeà xuaát caùc quyeát ñònh ñaàu tö (phaân tích döï aùn vaø
hieäu quaû ñaàu tö, cô caáu taøi saûn hôïp lyù…)
5. Tö vaán löïa choïn quyeát ñònh taøi trôï (söû duïng voán vay
hay voán coå phaàn, tæ leä nôï toái öu…)
6. Ñeà xuaát quyeát ñònh phaân chia thu nhaäp
5

VAI TROØ & NHIEÄM VUÏ CAÙC
QUAÛN TRÒ GIA TAØI CHÍNH
“Cần tuyển một cá nhân xuất sắc có khả năng dự báo
thời tiết (nghĩa đen và nghĩa bóng - dự báo tài
chính), với kỹ năng tin học xuất sắc, có khả năng
xuất sắc trong quan hệ cộng đồng và khả năng
diễn thuyết trước công chúng. Ứng viên cũng phải
thể hiện được năng lực làm việc như một bác sĩ
của công ty lành nghề trong hoạt động huy động
vốn, và họ phải là một phù thủy trong lĩnh vực tài
chính”
(Baøi phaùt bieåu cuûa Mr.Allen Blewitt-TGDDH ACCA ngaøy 12/12/2005)

6

VAI TROØ & NHIEÄM VUÏ CAÙC
QUAÛN TRÒ GIA TAØI CHÍNH
Yeâu caàu cuûa moät CFO:
“Ñaõ chuyeån töø ngöôøi ñeám ñaäu sang ngöôøi troàng ñaäu”
- Phải biết phaân tích chính xaùc soá lieäu
- Phaûi bieát döï baùo ñaùng tin caäy veà trieãn voïng vaø nguy cô trong
töông lai
- Chòu traùch nhieäm giaûi thích tröôùc HÑQT, ban Ñieàu haønh, toøan
theå CB-CNV veà caùc vaán ñeà taøi chính
- Bieát caân ñoái nguoàn thu chi trong giai ñoaïn môùi thaønh laäp vaø
thu huùt ñaàu tö phaùt trieån, môû roäng doanh nghieäp
(Baøi phaùt bi...
1
QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH


 !"
#$!%&'
($)"''&*+
,$
-.&+'&
Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tài chính - Người đăng: hothihau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 767