Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế thi THPT Quốc Gia

Được đăng lên bởi Anh Hùng
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
( Word Reader - Unregistered )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
Thi trung học phổ thông quốc gia
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia,
bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng và điều kiện dự thi; tổ chức đăng ký dự
thi; trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; tổ chức coi thi; tổ chức chấm thi,
phúc khảo và chấm thẩm định; xét công nhận tốt nghiệp THPT; chế độ báo cáo
và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm.
2. Quy chế này áp dụng đối với trường THPT, trung tâm giáo dục thường
xuyên (GDTX) và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục
THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là trường phổ thông);
các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT), các đại học, học viện, trường đại học, cao
đẳng, cao đẳng nghề (gọi chung là trường ĐH, CĐ); trường trung cấp chuyên
nghiệp, trung cấp nghề (gọi chung là trường TC); tổ chức và cá nhân tham gia
kỳ thi.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu
1. Thi THPT quốc gia nhằm mục đích:
a) Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để
đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông;
b) Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ.
2. Thi THPT quốc gia đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan,
công bằng.
Điều 3. Môn thi
Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh
học, Ngoại ngữ.
1. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn
thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong
các môn thi còn lại.
Thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không
đảm bảo chất lượng được Giám đốc sở GDĐT xem xét, quyết định cho phép thí sinh
chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.
2. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh

( Word Reader - Unregistered )


dự thi 4 môn quy định tại khoản 1 Điều này và đăng ký dự thi thêm các môn
phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường ĐH, CĐ quy định.
3. Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải đăng ký
dự thi các môn thi theo quy định của trường ĐH, CĐ đối với ngành đào tạo mà
thí sinh có nguyện vọng.
Điều 4. Ngày thi, nội dung thi, lịch thi, hình thức thi và thời gia...
( Word Reader - Unregistered )
www.word-reader.com
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
Thi trung học phổ thông quốc gia
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia,
bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng và điều kiện dự thi; tổ chc đăng ký dự
thi; trách nhim của thí sinh; công tác đề thi; tổ chức coi thi; tổ chức chấm thi,
phúc khảo chấm thẩm định; xétng nhận tốt nghiệp THPT; chế độ báo cáo
và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm.
2. Quy chế này áp dụng đối với trường THPT, trung tâm giáo dục thường
xuyên (GDTX) các sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục
THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung trường phổ thông);
các sở giáo dục đào tạo (GDĐT), các đại học, học viện, trường đại học, cao
đẳng, cao đẳng nghề (gọi chung là trường ĐH, CĐ); trường trung cấp chuyên
nghiệp, trung cấp nghề (gọi chung tờng TC); tchức và nhân tham gia
kỳ thi.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu
1. Thi THPT quốc gia nhằm mục đích:
a) Lấy kết quả để t công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin đ
đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông;
b) Cung cấp dữ liu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ.
2. Thi THPT quốc gia đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan,
công bằng.
Điều 3. Môn thi
Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa , Vật lí, Hóa học, Sinh
học, Ngoại ngữ.
1. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn
thi bắt buộcToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ một môn do thí sinh tự chọn trong
các môn thi còn lại.
Thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không
đảm bảo chất lượng được Giám đốc sở GDĐT xem t, quyết định cho phép thí sinh
chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.
2. Để t công nhận tốt nghiệp THPT xét tuyển sinh ĐH, thí sinh
Quy chế thi THPT Quốc Gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế thi THPT Quốc Gia - Người đăng: Anh Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Quy chế thi THPT Quốc Gia 9 10 335