Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế thực hiện dân chủ

Được đăng lên bởi trongdinh551
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LAO
NĂM HỌC 2011- 2012
- Căn cứ Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 về ban
hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường;
- Căn cứ Luật giáo dục đã được bổ sung sửa đổi năm 2009;
- Căn cứ Thông tư số 41/2010 của BGD ĐT về việc ban hành Điều lệ
trường tiểu học ;
Hội đồng sư phạm nhà trường thông qua Quy chế dân chủ trong hoạt
động nhà trường tiểu học Xuân Lao như sau :
Phần I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. MỤC ĐÍCH VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ
TRƯỜNG.
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu
quả nhất những Điều Luật giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các
hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện ; bảo đảm cho giáo viên, CBCNV,
học sinh, cha mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng
góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, xây dựng nhà trường ; làm
cho giáo dục thực sự là của dân, do dân, vì dân - Thực hiện dân chủ trong nhà
trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng, trí tuệ của Hiệu
trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo
luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của
nhà trường ; ngăn chặn các hiên tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội ; thực hiện
nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và
pháp luật của Nhà nước .
2. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG
- Mở rộng dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong nhà
trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu
trưởng và vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường;
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải phù hợp với Hiến pháp và pháp
luật quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ
luật kỷ cương trong nhà trường.
- Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền
tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
Phần II: THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG .
1/Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm
trước pháp luật và cấp trên toàn bộ hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà
trường. Phân công các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các mặt hoạt động của nhà

trường.
2/ Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện những quy định về trách nhiệm của
nhà trường, nhà giáo,...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LAO
NĂM HỌC 2011- 2012
- Căn cứ Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 về ban
hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường;
- Căn cứ Luật giáo dục đã được bổ sung sửa đổi năm 2009;
- Căn cứ Thông số 41/2010 của BGD ĐT về việc ban hành Điều lệ
trường tiểu học ;
Hội đồng sư phạm nhà trường thông qua Quy chế dân chủ trong hoạt
động nhà trường tiểu học Xuân Lao như sau :
Phần I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. MỤC ĐÍCH VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ
TRƯỜNG.
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, hiệu
quả nhất những Điều Luật giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông quac
hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện ; bảo đảm cho giáo viên, CBCNV,
học sinh, cha mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng
góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, xây dựng nhà trường ; làm
cho giáo dục thực sự của dân, do dân, dân - Thực hiện dân chủ trong nhà
trường nhằm phát huy quyền làm chủ huy động tiềm năng, trí tuệ của Hiệu
trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo
luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của
nhà trường ; ngăn chặn các hiên ợng tiêu cực tệ nạn hội ; thực hiện
nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng
pháp luật của Nhà nước .
2. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG
- Mở rộng dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong nhà
trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu
trưởng và vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường;
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải phù hợp với Hiến pháp và pháp
luật quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ
luật kỷ cương trong nhà trường.
- Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền
tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
Phần II: THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG .
1/Quản điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm
trước pháp luật cấp trên toàn bộ hoạt động chất lượng giáo dục của nhà
trường. Phân công các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các mặt hoạt động của nhà
Quy chế thực hiện dân chủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế thực hiện dân chủ - Người đăng: trongdinh551
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quy chế thực hiện dân chủ 9 10 185