Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014 ĐHBK tp. HCM

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Túc Kiến Thức & Chuyển đổi Ngành

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Ngày cập nhật 11-12-2013

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN DỰ THI
TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014
Theo Quyết định số
/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày - - 2013
của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Bách Khoa
Căn cứ Quyết định số 01/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Giám
đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc ban hành "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ";
Căn cứ Quyết định số 60/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Giám
đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc ban hành "Sửa đổi một số điều của quy chế đào
tạo trình độ thạc sĩ" ban hành theo Quyết định số 01/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01
năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM,
Nay Trường Đại học Bách khoa ban hành qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi
tuyển sinh cao học năm 2014 như sau:
I- KHOA CƠ KHÍ
1- KỸ THUẬT CƠ KHÍ (60520103):
- Ngành phù hợp: Kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật ô-tô máy động lực được dự thi
thẳng
- Ngành gần: Tất cả các ngành kỹ thuật, công nghệ. Hội đồng ngành sẽ xem xét và
quyết định về điều kiện dự thi cho từng trường hợp.
- Chƣơng trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đ tốt nghiệp đại học ngành phù hợp
có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.
2- KỸ THUẬT NHIỆT (60520115):
- Ngành phù hợp: Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật nhiệt được dự thi thẳng
- Ngành gần: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ – điện tử, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, điện
tử, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ
kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô phải học các môn bổ túc kiến thức sau:
TT

MÔN HỌC BỔ TÖC KIẾN THỨC

SỐ TÍN CHỈ

1

Nhiệt động học kỹ thuật

3

2

Truyền nhiệt

3

- Chƣơng trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đ tốt nghiệp đại học ngành phù hợp
có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.
3- KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP(60520117):
- Ngành phù hợp: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp hoặc Quản lý công nghiệp.
- Ngành gần: Tốt nghiệp đại học ở tất cả các ngành nghề khác thuộc Khối A, Khối A1,
Khối B và Khối D phải học các môn bổ túc kiến thức sau:
trang 1/9

Túc Kiến Thức & Chuyển đổi Ngành

TT

MÔN HỌC BỔ TÖC KIẾN THỨC

Ngày cập nhật 11-12-2013

SỐ TÍN CHỈ

1

Quản lý sản xuất

3

2

Kinh tế kỹ thuật

3

- Chƣơng trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đ tốt nghiệp đại học ngành phù hợp
có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.
4- KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (60520114):
- Ngành phù hợp: Kỹ thuật Cơ điện tử
- Ngành gần: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật điện-điện t...

11-12-2013
trang 1/9
CNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN DỰ THI
TUYỂN SINH CAO HỌC M 2014
T--H ngày - - 2013

-

-

-
,


I- KHOA CƠ KHÍ
1- KỸ THUẬT CƠ KHÍ (60520103):
- Ngành phù hợp:  ô-c 

- Ngành gần:     .     

- Chƣơng trình đào tạo 2 m
 4 
2- KỸ THUẬT NHIỆT (60520115):
- Ngành phù hợp: ,  
- Ngành gần: ,  , , 
, , Công , , 
,   :
TT
MÔN HỌC BỔ TÖC KIẾN THỨC
SỐ TÍN CHỈ
1

3
2

3
- Chƣơng trình đào tạo 2 m
 4 
3- KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP(60520117):
- Ngành phù hợp:  .
- Ngành gần: 

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014 ĐHBK tp. HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014 ĐHBK tp. HCM - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014 ĐHBK tp. HCM 9 10 729