Ktl-icon-tai-lieu

quy nap 3

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề toán 11
BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta có:
1 . 1  2  3  ....  n 

n  n  1

2. 12  22  32  ....  n2 

2
n  n  1  2n  1
6
2
n  n  1
2

3. 13  23  33  ....  n3 

4. 12  32  ....   2n  1 2 

4
n  4n 2  1
3

5. 1.2  2.3  3.4  ....  n.  n  1 
6. U n  7.2

2 n2

2 n 1

3

n  n  1  n  2 
3

luôn chia hết cho 5

3
7.  n  2n  chia hết cho 3 ;

24.

8. U n  62 n  3n 2  3n chia hết cho 11;

n3  3n 2  5n chia hết cho 3

25 5.23n  2  33n 1 chia hết cho 19

9. U n  13n  1 chia hết cho 6
10. U n  n3  11n chia hết cho 6
11. U n  4n  15n  1 chia hết cho 9
12. U n  11n 1  122 n 1 chia hết 133
13. U n  32 n 1  2n 2 chia hết cho 7
14. U n  n  n  1  n  2   n  3  n  4  chia hết cho 120
15. U n  n3   n  1   n  2  chia hết cho 9
3

3

16. 1  2  3  ...  n 
4

4

4

4

17. 22  42  ...   2n  
2

18.
19.
20.
21.
22.
23.

n  n  1  2n  1  3n 2  3n  1

30
2n  n  1  2n  1

3
1
1
1
1
n


 ... 

1.2 2.3 3.4
n.  n  1 n  1
1
1
1
n

 ... 

1.3 3.5
 2n  1 .  2n  1 2n  1
1
1
1
n

 ... 

1.4 2.5
 3n  2  .  3n  1 3n  1
1 2
n 3 2n  3
 2  ...  n  
1
4 4.3n
3 3
3
n  n 2  1  3n  2 
2
2
2
với 2  n
1.2  2.3  ....   n  1 n 
12
n  n  1
12
22
n2

 ... 

1.3 3.5
 2n  1 .  2n  1 2.  2n  1

Chuyên đề toán 11
ìï u = 15
ïï 3
ï
Bài 2: Xác định cấp số nhân (un), biết : í u5 = 135
ïï
ïï u6 < 0
î
4. Bốn số nguyên lập thành một cấp số cộng. Tổng của ch úng bằng 20, tổng nghịch đảo của c úng bẳng
25
. Tìm các số đó
24

Baøi 2: Xaùc ñònh caáp soá coäng coù coâng sai laø 3, soá haïng cuoái laø 12 vaø coù toång baèng 30.
Baøi 4: Tìm caáp soá coäng coù 5 soá haïng bieát toång laø 25 vaø toång caùc bình phöông cuûa chuùng laø
165.
Baøi 5: Tìm 3 soá taïo thaønh moät caáp soá coäng bieát soá haïng ñaàu laø 5 vaø tích soá cuûa chuùng laø
1140.
Baøi 6: Tìm chieàu daøi caùc caïnh cuûa moät tam giaùc vuoâng bieát chuùng taïo thaønh moät caáp soá
coäng vôùi coâng sai laø 25.
Baøi 7: Cho caáp soá coäng  u1, u2, u3, ...
Bieát u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 147. Tính u1 + u6 + u11 + u16.
Baøi 8: Moät caáp soá coäng (an) coù a3 + a13 = 80.
Tìm toång S15 cuûa 15 soá haïng ñaàu tieân cuûa caáp soá coäng ñoù.
Baøi 9: Moät caáp soá coäng coù 11 soá haïng. Toång cuûa chuùng laø 176. Hieäu cuûa soá haïng cuoái vaø soá
haïng ñaàu laø 30. Tìm caáp soá ñoù.
Baøi 10: cho caáp soá coän...
Chuyên đề toán 11
BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta có:
1 .
1
1 2 3 ....
2
n n
n
2.
2 2 2 2
1 2 1
1 2 3 ....
6
n n n
n
3.
2
2
3 3 3 3
1
1 2 3 ....
4
n n
n
4.
2
2
2 2
4 1
1 3 .... 2 1
3
n n
n
5.
1 2
1.2 2.3 3.4 .... . 1
3
n n n
n n
6.
2 2 2 1
7.2 3
n n
n
U
luôn chia hết cho 5
7.
3
2n n
chia hết cho 3 ; 24.
3 2
3 5n n n
chia hết cho 3
8.
chia hết cho 11; 25
3 2 3 1
5.2 3
n n
chia hết cho 19
9.
13 1
n
n
U
chia hết cho 6
10.
3
11
n
U n n
chia hết cho 6
11.
4 15 1
n
n
U n
chia hết cho 9
12.
1 2 1
11 12
n n
n
U
chia hết 133
13.
2 1 2
3 2
n n
n
U
chia hết cho 7
14.
1 2 3 4
n
U n n n n n
chia hết cho 120
15.
3 3
3
1 2
n
U n n n
chia hết cho 9
16.
2
4 4 4 4
1 2 1 3 3 1
1 2 3 ...
30
n n n n n
n
17.
2
2 2
2 1 2 1
2 4 ... 2
3
n n n
n
18.
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 . 1 1
n
n n n
19.
1 1 1
...
1.3 3.5 2 1 . 2 1 2 1
n
n n n
20.
1 1 1
...
1.4 2.5 3 2 . 3 1 3 1
n
n n n
21.
1 2
1 2 3 2 3
...
4
3 3 3 4.3
n n
n n
22.
2
2 2 2
1 3 2
1.2 2.3 .... 1
12
n n n
n n
với
2 n
23.
2 2 2
1
1 2
...
1.3 3.5 2 1 . 2 1 2. 2 1
n n
n
n n n
quy nap 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy nap 3 - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quy nap 3 9 10 622