Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học

Được đăng lên bởi nguyenhoangtan2525
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH
VÀ PHỤ HUYNH TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM HƯNG
( Ban hành kèm theo quyết định số …/QĐ-THTH ngày …/…/2012 của Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Tầm Hưng)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1- Quy tắc ứng xử quy định tại Quyết định này áp dụng cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh và phụ huynh đang công tác học tập tại trường tiểu học Tầm Hưng
(Kể cả phụ huynh đến trường liên hệ công việc).
2- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngoài việc thực hiện Quy tắc ứng xử
của trường tiểu học Tầm Hưng tại văn bản này còn phải thực hiện nghiêm túc Quy chế
văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 và quy định về đạo
đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT.
Điều 2. Quy tắc ứng xử của viên chức và học sinh trường tiểu học Tầm
Hưng bao gồm:
1- Đối với bản thân: Tôn trọng bản thân, tôn trọng những người xung quanh;
2- Đối với học sinh và phụ huynh học sinh;
3- Đối với cơ quan, trường học khác;
4- Ứng xử với tổ chức và người nước ngoài;
5- Đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp;
6- Trong hội họp, sinh hoạt; trong gọi, nghe điện thoại;
7- Đối với người thân trong gia đình;
8- Đối với nhân dân nơi cư trú;
9- Ứng xử ở nơi công cộng, đông người;
10- Thực hiện tốt nội quy học sinh đã ban hành;
Điều 3. Các hành vi bị cấm
1- Hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong phòng họp, hội trường, nơi đông
người;
2- Uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (trừ trường hợp được sư
đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách …), hoặc ngoài
giờ làm việc uống rượu, bia say, bê tha, không làm chủ được bản thân;
3- Các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu đối với học sinh và phụ huynh; nhận
các lợi ích bất hợp pháp từ người đến giao dịch, công tác;
4- Đánh bạc dưới mọi hình thức và tham gia các tệ nạn xã hội, các hoạt động
giải trí không lành mạnh.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Ứng xử với bản thân
1- Nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, động cơ
trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
1

2- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của
Ngành. Không đi muộn, về sớm. Không làm việc riên...


 !"#$%!
 !"#$%&'
%&(#)*!+&,
&
'()*&+,-.'./01'234560'()7+85+
 
! "#$%"&'()*"+,-.(
/0*1'()2 3%345
67 ! "#383
9$'()*"+,-.(:1;183 -<
:%#=>$?(@A9$+9(@
7?9#B6CD6EEFDG++E6DEHD6EEFI
#BJD6EEHDGKLMG+JDND6EEH9$KLMG+5
'()9&):2;7<56=>7?@.'A57+<7./+B7C'5+2D3E562'F)+B7 G-
356H@I6J-K
GB@1!O+%'"1!%'"P()$Q
6GB@"#"#Q
RGB@>$'()"SQ
NT@U()(@Q
VGB@W' W(@X3Q
J+'"#Q'"A3Q
FGB@()!'$YQ
HGB@!!>('<Q
CT=>%%()Q
E+83B"#Z$Q
'()L&M7+/5+.'HN7O-
.<B2';2-3';"'()>%
()Q
6[B'(\$XB]X')2-3%-%&(./&.!0
12!"345!67!8!9/3#:;3<;#/8!,^
)2-3B'(\$#$ $S%2-9(\1!Q
R7!I#_B@"#Q&
2\?W\`()$%Q
NG(@-"Y$-$3Z
1'?S%2-5
&#
'()P&56=>.Q'HR52+S5
a-P2&%312bP>
'#B3-(\$Q
1
Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học - Người đăng: nguyenhoangtan2525
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học 9 10 20