Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định ban hành quy chế và họat động của ban biên tậpvà quản trị website trường tiểu học

Được đăng lên bởi nvanchai71
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM
TRƯỜNG TH THANH LÂM
Số:

/QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Lâm, ngày 20 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và quản trị
Website trường Tiểu học Thanh Lâm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LÂM
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nQgày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh
Bắc Giang về việc ban hành qui định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và
cán bộ công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ công văn số 18/PGD&ĐT ngày 16/01/2015 của Phòng GD&ĐT Lục
Nam V/v triển khai thực hiện duy trì website trường học;
Xét đề nghị của ông Trưởng Ban BT&QT Website,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và quản trị
Website trường Tiểu học Thanh Lâm.
(Quy chế tổ chức và hoạt động kèm theo)
Điều 2: Quy chế tổ chức và hoạt động là cơ sở để thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của Ban biên tập và quản trị Website Trường Tiểu học
Thanh Lâm.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Trưởng Ban BT&QT Website, Phó trưởng ban, các Ủy viên có tên trong
quyết định Thành lập Ban quản trị và Ban biên tập website năm học 2014-2015
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
-

Như điều 3;

-

Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thanh Tú

1

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và quản trị
Website trường Tiểu học Thanh Lâm
(Ban hành kèm theo Quyết định số:… /QĐ-HT ngày 20 tháng 01 năm 2015)
Chương I
CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHẾ
1. Luật Báo chí.
2. Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
3. Căn cứ vào Quyết định số …ngày 16/01/2014 của Hiệu trưởng trường Tiểu
học Thanh Lâm về thành lập Ban Biên tập và quản trị Website trường.
4. Căn cứ vào thực tiễn hoạt động của Ban BT & QT Website.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Biên tập và quản trị Website
- Ban BT&QT Website chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về việc phổ
biến, cập nhật các thông tin lên website của trường Tiểu học Thanh Lâm.
- Bảo đảm nội dung website của nhà trường được cập nhật kịp thời, đầy đủ,
chính xác, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, phong phú về nội dung;
không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt và pháp luật nước CHXHCN
Việt Nam.
- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ biê...
PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM
TRƯỜNG TH THANH LÂM
Số: /QĐ-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Lâm, ngày 20 tháng 01 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và quản tr
Website trường Tiểu học Thanh Lâm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LÂM
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh
Bắc Giang về việc ban hành qui định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế
cán bộ công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ công văn số 18/PGD&ĐT ngày 16/01/2015 của Phòng GD&ĐT Lục
Nam V/v triển khai thực hiện duy trì website trường học;
t đngh của ông Trưởng Ban BT&QT Website,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và quản trị
Website trường Tiểu học Thanh Lâm.
(Quy chế tổ chức và hoạt động kèm theo)
Điều 2: Quy chế tổ chức hoạt động sở để thực hiện các chức năng,
nhiệm v quyền hạn của Ban biên tập quản trị Website Trường Tiểu học
Thanh Lâm.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Trưởng Ban BT&QT Website, Phó trưởng ban, các Ủy viên có tên trong
quyết định Thành lập Ban quản trị và Ban biên tập website năm học 2014-2015
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thanh Tú
1
Quyết định ban hành quy chế và họat động của ban biên tậpvà quản trị website trường tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định ban hành quy chế và họat động của ban biên tậpvà quản trị website trường tiểu học - Người đăng: nvanchai71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quyết định ban hành quy chế và họat động của ban biên tậpvà quản trị website trường tiểu học 9 10 584