Ktl-icon-tai-lieu

Rèn kĩ năng giải bài tập axitoxit

Được đăng lên bởi hangan2293
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ n¨ng gi¶i nhanh bµi tËp d¹ng oxit axit, hiđroxit lưỡng tnh ph¶n øng víi
dung dÞch kiÒm

Môc lôc
Môc lôc..........................................................................................................1
Më ®Çu............................................................................................................2
I- LÝ do chän ®Ò tµi.................................................................................. 2
II- Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi............................................... 3
1- Môc ®Ých........................................................................................................3
2- NhiÖm vô........................................................................................................3
III- ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.................................................................4
Ch¬ng I- Tæng quan.............................................................................. 4
I- C¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi.................................................................... 4
II- Ph©n tÝch thùc tr¹ng cña ®Ò tµi............................................... 5
1- §iÓm m¹nh cña ®Ò tµi....................................................................................5
2- Nh÷ng tån t¹i cña ®Ò tµi.................................................................................5
Ch¬ng II- Néi dung.................................................................................5
I- C¬ së lÝ thuyÕt......................................................................................5
1- Khi cho oxit axit(CO2, SO2...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ I
(NaOH.KOH...)..................................................................................................5
2- Khi cho P2O5 ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ I (NaOH, KOH..)........7
3- Khi cho oxit axit (CO2, SO2...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ II
(Ca(OH)2, Ba(OH)2...).......................................................................................7
II- Bµi tËp......................................................................................................10
1- D¹ng bµi tËp oxit axit (CO2, SO2...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ I
(NaOH.KOH...)................................................................................................10
2- D¹ng bµi tËp P2O5 ph¶n øng víi dung dÞch dÞch kiÒm ho¸ trÞ I
(NaOH.KOH...)................................................................................................16
3- D¹ng bµi tËp o...
K n¨ng gi¶i nhanh bµi tËp d¹ng oxit axit, hiđroxit lưỡng tnh ph¶n øng víi
dung dÞch kiÒm
Môc lôc
Môc lôc..........................................................................................................1
Më ®Çu............................................................................................................2
I- LÝ do chän ®Ò tµi.................................................................................. 2
II- Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi............................................... 3
1- Môc ®Ých........................................................................................................3
2- NhiÖm vô........................................................................................................3
III- ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.................................................................4
Ch¬ng I- Tæng quan.............................................................................. 4
I- C¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi.................................................................... 4
II- Ph©n tÝch thùc tr¹ng cña ®Ò tµi............................................... 5
1- §iÓm m¹nh cña ®Ò tµi....................................................................................5
2- Nh÷ng tån t¹i cña ®Ò tµi.................................................................................5
Ch¬ng II- Néi dung.................................................................................5
I- C¬ së lÝ thuyÕt......................................................................................5
1- Khi cho oxit axit(CO
2
, SO
2
...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ I
(NaOH.KOH...)..................................................................................................5
2- Khi cho P
2
O
5
ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ I (NaOH, KOH..)........7
3- Khi cho oxit axit (CO
2
, SO
2
...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ II
(Ca(OH)
2
, Ba(OH)
2
...).......................................................................................7
II- Bµi tËp......................................................................................................10
1- D¹ng bµi tËp oxit axit (CO
2
, SO
2
...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ I
(NaOH.KOH...)................................................................................................10
2- D¹ng bµi tËp P
2
O
5
ph¶n øng víi dung dÞch dÞch kiÒm ho¸ trÞ I
(NaOH.KOH...)................................................................................................16
3- D¹ng bµi tËp oxit axit (CO
2
, SO
2
...) ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ho¸ trÞ II
(Ca(OH)
2
, Ba(OH)
2
...).....................................................................................17
Ch¬ng III- Thùc nghiÖm s ph¹m..................................................21
1
NguyÕn V¨n QuyÕn
Rèn kĩ năng giải bài tập axitoxit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rèn kĩ năng giải bài tập axitoxit - Người đăng: hangan2293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Rèn kĩ năng giải bài tập axitoxit 9 10 749