Ktl-icon-tai-lieu

rèn nghị lực để lập thân

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân
Nguyễn Hiến Lê
TỰA
Một lần, tôi được nghe lỏm câu chuyện dưới đây giữa hai em nhỏ chừng năm, sáu tuổi
đương thả tàu trên hồ nước trong một công viên. Một em có vẻ láu lỉnh khoe với bạn nó:
- Chiếc tàu đó, ba tao mới mua ở Charner, hai trăm đồng đấy. Mày về xin ba mày tiền
mua một chiếc đi, rồi mai hai đứa mình lại đây cho tàu chạy đua.
Em kia đáp:
- Lần trước, tao xin tiền mua chiếc máy bay, ba tao bảo không có tiền.
- Ba mày nói dối mày đấy. Dễ ợt mày ơi, tao đã thấy rồi. Ba tao lại nhà băng, nói với
người ta là người ta đưa tiền ngay. Ba mày không chịu lại nhà băng, chứ thiếu gì tiền.
- Ừ, để tao về bảo ba tao lại nhà băng lấy.
Thực là ngây thơ, phải không bạn? Nhưng bạn có tin được không, trong số người lớn
chúng ta cũng có nhiều người ngây thơ như vậy? Họ tin cũng chỉ cần đọc sách chứ không
cần tốn công tu luyện, là tâm hồn, tài năng sẽ thay đổi hẳn cũng như hai em nhỏ trên kia
tin rằng cứ lại nhà ngân hàng hỏi là người ta đưa tiền, mà không biết rằng phải kiếm được
tiền gởi nhà ngân hàng đã. Nghĩ như thế nên khi đọc sách xong, không thấy kết quả,
những người ấy sinh ra chán nản.
Chẳng hạn, một ông bạn tôi, mới rồi nói:
- Đọc xong cuốn QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG, tôi chẳng thấy bớt lo được
phần nào cả.
Tôi hỏi:
- Anh có theo đúng lời trong sách không?
- Tôi theo không được.
- Anh có thử không? Lời khuyên nào theo không được.
Ông ấy ấp úng, không đáp. Tôi chắc chắn ông ấy đã đọc như đọc tiểu thuyết chứ không
chịu nhẫn nại thực hành.
Một bạn khác thú thật với tôi, giọng lâm li:
- Tôi đã trên ba chục tuổi đầu rồi, ông ạ, mà sự nghiệp vẫn chưa có chút gì, vẫn thua kém
bạn bè; tôi tự lấy làm thẹn lắm nên hăng hái đọc loại sách tự học, nhưng hỡi ơi! Đọc
xong, tôi thất vọng lắm, không tiến được mấy tí, ông có cách nào giúp tôi không?
Có bạn lại nghiêm khắc, chua chát, tỏ giọng oán hờn:
- Tôi đã tốn nhiều tiền về loại sách tự học mà chẳng thấy chút kết quả nào. Tôi có cảm
tưởng rằng những sách ấy vô ích, vì những người đã thành công thì chẳng cần đọc nó,
còn những người không thành công thì đọc bao nhiêu cũng không sao thành công được.

Những bạn ấy bi quan như vậy vì nhận lầm công dụng của sách. Sách có thể là cẩm nang
của Quỷ Cốc tiên sinh hoặc Gia Cát Lượng, chứ tuyệt nhiên không thể là bửu bối của Na
Tra thái tử hoặc Tề Thiên đại thánh, mà bảo là sách có thể hoán cải đời một người được.
Sách có thể vạch cho ta con đường đi, phép tu thân, xử thế và làm việc; còn muốn thay
đổi đời ta thì tự ta, ta phải làm lấy, nghĩa là chính ta p...
Rèn Ngh Lc Để Lp Thân
Nguyn Hiến Lê
TA
Mt ln, tôi được nghe lm câu chuyn dưới đây gia hai em nh chng năm, sáu tui
đương th tàu trên h nước trong mt công viên. Mt em có v láu lnh khoe vi bn nó:
- Chiếc tàu đó, ba tao mi mua Charner, hai trăm đồng đấy. Mày v xin ba mày tin
mua mt chiếc đi, ri mai hai đứa mình li đây cho tàu chy đua.
Em kia đáp:
- Ln trước, tao xin tin mua chiếc máy bay, ba tao bo không có tin.
- Ba mày nói di mày đấy. D t mày ơi, tao đã thy ri. Ba tao li nhà băng, nói vi
người ta là người ta đưa tin ngay. Ba mày không chu li nhà băng, ch thiếu gì tin.
- , để tao v bo ba tao li nhà băng ly.
Thc là ngây thơ, phi không bn? Nhưng bn có tin được không, trong s người ln
chúng ta cũng có nhiu người ngây thơ như vy? H tin cũng ch cn đọc sách ch không
cn tn công tu luyn, là tâm hn, tài năng s thay đổi hn cũng như hai em nh trên kia
tin rng c li nhà ngân hàng hi là người ta đưa tin, mà không biết rng phi kiếm được
tin gi nhà ngân hàng đã. Nghĩ như thế nên khi đọc sách xong, không thy kết qu,
nhng người y sinh ra chán nn.
Chng hn, mt ông bn tôi, mi ri nói:
- Đọc xong cun QUNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SNG, tôi chng thy bt lo được
phn nào c.
Tôi hi:
- Anh có theo đúng li trong sách không?
- Tôi theo không được.
- Anh có th không? Li khuyên nào theo không được.
Ông y p úng, không đáp. Tôi chc chn ông y đã đọc như đọc tiu thuyết ch không
chu nhn ni thc hành.
Mt bn khác thú tht vi tôi, ging lâm li:
- Tôi đã trên ba chc tui đu ri, ông , mà s nghip vn chưa có chút gì, vn thua kém
bn bè; tôi t ly làm thn lm nên hăng hái đọc loi sách t hc, nhưng hi ơi! Đọc
xong, tôi tht vng lm, không tiến được my tí, ông có cách nào giúp tôi không?
Có bn li nghiêm khc, chua chát, t ging oán hn:
- Tôi đã tn nhiu tin v loi sách t hc mà chng thy chút kết qu nào. Tôi có cm
tưởng rng nhng sách y vô ích, vì nhng người đã thành công thì chng cn đọc nó,
còn nhng người không thành công thì đọc bao nhiêu cũng không sao thành công được.
rèn nghị lực để lập thân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rèn nghị lực để lập thân - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
rèn nghị lực để lập thân 9 10 566