Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi nguyenthuhien-hg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2055 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

1. Tên đề tài: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH BÁN TRÚ VÀ HOẠT
ĐỘNG DẠY HỌC 2 BUỔI TRÊN NGÀY NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DON HUYỆN
NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM
2. Đặt vấn đề:
2.1. Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu:
Bên cạnh các giải pháp về đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật
chất, đổi mới công tác quản lý, việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày đã góp
phần không nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục học sinh bán trú, xóa dần
khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền, và học sinh có
nhiều thời gian học tập, ôn bài, phù đạo học sinh yếu, kém; Giáo viên có
điều kiện quản lý, gần gửi học sinh nhiều hơn.
Dạy học 2 buổi trên ngày là một chủ trương lớn nhằm đảm bảo cho
học sinh bán trú được hưởng một nền giáo dục toàn diện và có chất lượng.
Hình thức dạy học này được thực hiện ở hầu hết các quốc gia có nền giáo
dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam chưa có chương trình
riêng cho các lớp học 2 buổi trên ngày đối với cấp Trung học cơ sở và hệ
thống các trường bán trú thực chất như là trường Nội trú. Ở những vùng
kinh tế phát triển, tỉ lệ học sinh được học 2 buổi trên ngày đạt tỉ lệ cao và tỉ
lệ này còn thấp ở những vùng kinh tế khó khăn do điều kiện kinh tế gia
đình.
Để thực hiện học 2 buổi trên ngày có hiệu quả, đặc biệt cho những
vùng khó khăn cần có những giải pháp tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày
thiết thực theo vùng miền nhằm từng bước mở rộng qui mô và nâng cao
chất lượng giáo dục cho học sinh bán trú đặc biệt là lựa chọn kiến thức và
thời gian học hợp lí.

2

2.2. Tóm tắt những thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động dạy học 2 buổi/ngày tại
trường PTDTBT THCS Trà Don.
Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại
các trường PTDTBT THCS Trà Don và hoạt động dạy học 2 buổi/ngày
trường PTDTBT THCS Trà Don.
Một số kinh nghiệm trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt
động dạy học ở trường PTDTBT THCS Trà Don dạy học 2 buổi/ngày.
2.3. Lí do chọn đề tài
Hiện nay chúng ta đang ở thế kỉ của cách mạng khoa học công nghệ
phát triển như vũ bão, thế kỉ của nền văn minh hậu công nghiệp. Đây là thời
đại bùng nổ thông tin, thời đại của toàn cầu hóa, của nền kinh tế tri thức.
Cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kĩ thuật, nền kinh tế thế giới
cũng trên đà phát triển với tốc độ cao.
Để đạt được sự phát triển như vậy, mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới
đều có những chiến lược riêng của mình. Song, không một quốc gia, dân tộc
nào...
1
BIỆN PHÁP QUẢN HỌC SINH BÁN TRÚ HOẠT
ĐỘNG DẠY HỌC 2 BUỔI TRÊN NGÀY NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG PTDTBT THCS T DON HUYỆN
NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM


Bên cạnh các giải pháp về đội ngũ nhà giáo, tăng cường sở vật
chất, đổi mới công tác quản lý, việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày đã góp
phần không nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục học sinh bán trú, xóa dần
khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền, và học sinh
nhiều thời gian học tập, ôn bài, phù đạo học sinh yếu, kém; Giáo viên
điều kiện quản lý, gần gửi học sinh nhiều hơn.
Dạy học 2 buổi trên ngày một chủ trương lớn nhằm đảm bảo cho
học sinh bán trú được hưởng một nền giáo dục toàn diện chất lượng.
Hình thức dạy học này được thực hiện hầu hết các quốc gia nền giáo
dục tiên tiến trong khu vực trên thế giới. Việt Nam chưachương trình
riêng cho các lớp học 2 buổi trên ngày đối với cấp Trung học sở hệ
thống các trường bán trú thực chất như trường Nội trú. những vùng
kinh tế phát triển, tỉ lệ học sinh được học 2 buổi trên ngày đạt tỉ lệ cao tỉ
lệ này còn thấp những vùng kinh tế khó khăn do điều kiện kinh tế gia
đình.
Để thực hiện học 2 buổi trên ngày có hiệu quả, đặc biệt cho những
vùng k khăn cần những giải pháp tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày
thiết thực theo vùng miền nhằm từng bước mở rộng qui mô nâng cao
chất lượng giáo dục cho học sinh bán trú đặc biệt lựa chọn kiến thức
thời gian học hợp lí.
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: nguyenthuhien-hg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 925