Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Dạy cho học sinh tiểu học

Được đăng lên bởi khoa0956
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK
thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi
trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh được ôn luyện những kiến thức đã học
đồng thời giúp các em thu nhận kiến thức từ môi trường xung quanh vận dụng vào
quá trình học tập, rèn kỹ năng sống và qua đó giáo dục các em biết bảo vệ cảnh
quang môi trường .
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đồng thời với sự chỉ đạo tận tình của cán bộ
chuyên môn PGD, nhà trường quyết định xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp
học tại trường với các mảng kiến thức đơn giản nhưng thiết thực: Mảng kiến thức
Tóan , Tiếng Việt, ATGT, QTE, và TNXH…
Vậy để mô hình học tập bên ngoài lớp học đạt hiệu quả và có tính khả thi
thì bản thân người hiệu trưởng phải chuẩn bị những gì? Gặp những khó khăn và trở
ngại gì trong quá trình thực hiện ?
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT:
Vấn đề đầu tiên được đặt ra đó là nhận thức của các em học sinh đối với mô
hình học tập bên ngoài lớp học như thế nào? Nhà trường, đội ngũ giáo viên làm gì
để giúp các em có thức giữ gìn môi trường học xung quanh?
Thứ hai là sau khi xây dựng mô hình xong thì việc vận dụng các mô hình
này vào giảng dạy và học tập như thế nào?
Thứ ba là việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện sẽ gặp những trở ngại
gì?
Thứ tư là chuẩn bị các nguồn lực như thế nào để xây dựng mô hình học tập
bên ngoài lớp học có hiệu quả?
III. THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
THÖÛ THAÙCH

GIAÛI PHAÙP

1. Nhaän thöùc cuûa hoïc sinh veà
moâ hình hoïc taäp ngoaøi lôùp
hoïc:

Keát hôïp:

- HS chöa yù thöùc giöõ gìn, baûo - Giaùo duïc nhaän thöùc cho hoïc sinh veà yù nghóa,
veä
taùc duïng cuõng nhö caùch giöõ gìn caùc moâ hình
hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc thoâng qua vieäc sinh
hoaït döôùi côø ñaàu tuaàn , qua tieát sinh hoaït chuû
nhieäm , loàng xen trong tieát daïy cuõng nhö giaùo
duïc ATGT, QTE
- Xaây döïng noäi quy thöïc hieän trong lôùp hoïc,
trong khuoân vieân töøng moâ hình
- Taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa ñoäi sao ñoû
- Ñoäng vieân khuyeán khích taùc ñoäng vaøo taâm sinh
lyù löùa tuoåi hoïc sinh
2. Vaän duïng caùc moâ hình vaøo
quaù trình giaûng daïy vaø hoïc
taäp cuûa thaày vaø troø:
a. Thöïc hieän vieäc giaûng daïy:

- Trao ñoåi vaø ñònh höôùng cho GV trong caùc buoåi

- GV chöa vaän duïng trieät ñeå hoïp hoäi ñoàng tröôøng, sinh hoaït toå khoái vieäc vaän
caùc moâ hình hoïc taäp ngoaøi duïng caùc moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc vaøo
lôùp hoïc vaøo giaûng daïy vì thieát ...
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK
thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi
trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh được ôn luyện những kiến thức đã học
đồng thời giúp các em thu nhận kiến thức từ môi trường xung quanh vận dụng vào
quá trình học tập, rèn kỹ năng sống qua đó giáo dục các em biết bảo vệ cảnh
quang môi trường .
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đồng thời với sự chỉ đạo tận tình của cán bộ
chuyên môn PGD, nhà trường quyết định xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp
học tại trường với các mảng kiến thức đơn giản nhưng thiết thực: Mảng kiến thức
Tóan , Tiếng Việt, ATGT, QTE, và TNXH…
Vậy để hình học tập bên ngoài lớp học đạt hiệu quả tính khả thi
thì bản thân người hiệu trưởng phải chuẩn bị những gì? Gặp những khó khăn và trở
ngại gì trong quá trình thực hiện ?
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT:
Vấn đề đầu tiên được đặt ra đó nhận thức của các em học sinh đối với
hình học tập bên ngoài lớp học như thế nào? Nhà trường, đội ngũ giáo viên làm
để giúp các em có thức giữ gìn môi trường học xung quanh?
Thứ hai sau khi xây dựng hình xong thì việc vận dụng các hình
này vào giảng dạy và học tập như thế nào?
Thứ ba việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện sẽ gặp những trở ngại
gì?
Thứ chuẩn bị các nguồn lực như thế nào để xây dựng mô hình học tập
bên ngoài lớp học có hiệu quả?
III. THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
THÖÛ THAÙCH GIAÛI PHAÙP
Sáng kiến kinh nghiệm : Dạy cho học sinh tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Dạy cho học sinh tiểu học - Người đăng: khoa0956
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Dạy cho học sinh tiểu học 9 10 302