Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Được đăng lên bởi senhongst
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM
SÓC GIÁO DỤC TRẺ TỪ 0 – 6 TUỔI THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
MẦM NON MỚI Ở TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG

I. Đặt vấn đề
Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề
được quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào
tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động của học sinh trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học là cách
thức hoạt động của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học
sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học.
Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW khoá VIII đã chỉ rõ nhiệm vụ quan
trọng của ngành Giáo dục và đào tạo là: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo
dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy
sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến
và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”.
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giáo dục được xác
định ở vị trí là “ Quốc sách hàng đầu”. Giáo dục phải tạo bước chuyển biến cơ bản
về chất lượng theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với
thực tế thực tiễn ở Việt Nam. Phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội
đất nước. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu trên một
số lĩnh vực so với các nước phát triển trong khu vực.
Năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Đề án Phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 -2015
Để đáp ứng được những yêu cầu, mục tiêu phát triển mới của đất nước và
của ngành. Việc chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới của giáo
dục mầm non là một yêu cầu cấp thiết của nước ta trong giai đoạn công nghiệp
hoá - hiện đại hoá, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục mầm non.
1. Cơ sở lý luận:
Giáo dục mầm non là một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc
dân, nó chiếm vị trí quan trọng, có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu, đặt

2
nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới XHCN, chuẩn bị những
điều kiện cần thiết bước vào học phổ thông.
Giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối với con người nhất là tuổi mầm non
khi mới đến trường, đòi hỏi những nhà giáo dục trẻ là những con người có đạo
đức, mẫu mực có trình độ, yêu nghề mến trẻ. Bởi thế cho nên nhà Bác học
Comenxitky nói: “ Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng nhất của đời người đó không
phải là chuẩn bị cho cuộc sống thực sự, đứa trẻ hôm nay sau này trở thành ngườ...
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM
SÓC GIÁO DỤC TRẺ TỪ 0 – 6 TUỔI THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
MẦM NON MỚI Ở TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG
I. Đặt vấn đề
Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục một trong những vấn đề
được quan tâm hàng đầu trong hội. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đào
tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động của học sinh trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học là cách
thức hoạt động của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học
sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học.
Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW khoá VIII đã chỉ nhiệm v quan
trọng của ngành Giáo dục và đào tạo là: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo
dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp duy
sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến
và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”.
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giáo dục được xác
định ở vị trí là “ Quốc sách hàng đầu”. Giáo dục phải tạo bước chuyển biến cơ bản
về chất lượng theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với
thực tế thực tiễn Việt Nam. Phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế hội
đất nước. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu trên một
số lĩnh vực so với các nước phát triển trong khu vực.
Năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Đề án Phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 -2015
Để đáp ứng được những yêu cầu, mục tiêu phát triển mới của đất ớc
của ngành. Việc chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới của giáo
dục mầm non một yêu cầu cấp thiết của ớc ta trong giai đoạn công nghiệp
hoá - hin đi h, nhm thực hin mc tiêu chiến lược pt trin giáo dục mầm non.
1. Cơ sở lý luận:
Giáo dục mầm non một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc
dân, nó chiếm vị trí quan trọng, nhiệm vụ xây dựng những sở ban đầu, đặt
1
sáng kiến kinh nghiệm mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm mầm non - Người đăng: senhongst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm mầm non 9 10 761