Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 5

Được đăng lên bởi Ngày Không Em
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
ÑEÀ TAØI : MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP DAÏY HOÏC MOÂN TOAÙN 5
I.

Phaàn môû ñaàu:
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, toaùn hoïc coù vai troø raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi
soáng vaø caùc ngaønh khoa hoïc .Ñoàng thôøi moân toaùn laø moät hoïc raát khoù coù tính
lieân tuïc (giaùo duïc ñoàng taâm) neáu chuùng ta khoâng kheùo trong phöông phaùp
giaûng daïy thì raát khoù taïo ñöôïc höùng thuù cho caùc em hoïc toát vaø say meâ hoïc
toaùn.
Trong chöông trình moân hoïc ôû baäc Tieåu hoïc noùi chung vaø lôùp 5 noùi
rieâng ,moân toaùn chieám soá giôø raáùt lôùn .Vieäc naâng cao hieäu quaû cuûa daïy vaø
hoïc moân toaùn laø yeâu caàu böùc xuùc hieän nay ,laø GV ñang giaûng daïy toâi luoân
suy nghó,tìm toøi vaø hoïc hoûi phaûi laøm nhö theá naøo ñeå caùc em thích thuù vôùi
moân hoïc vöøa khoù vöøa khoâ nhö theá.
Kieán thöùc ñöôïc ñöa vaøo chöông trình toaùn 5 coù tính keá thöøa vaø môû
roäng caùc lôùp döôùi ôû baäc Tieåu hoïc laø ñieàu cô baûn ,caàn thieát vaø thöôøng gaëp
trong ñôøi soáng.
Daïy hoïc toaùn 5 laø goùp phaàn cuûng coá kieán thöùc soá ño ñaïi löôïng ,pheùp
ño ñaïi löôïng ,caùc ñoái töôïng hình hoïc vaø caùc kieán thöùc lieân quan ,qua ñoù phaùt
trieån naêng löïc thöïc haønh ,naêng löïc tö duy cuûa HS .Ñoàng thôøi daïy toaùn laø moät
bieän phaùp quan troïng gaén hoïc vôùi haønh ,nhaø tröôøng vôùi ñôøi soáng .
Maët khaùc ñaëc ñieåm nhaän thöùc cuûa HS Tieåu hoïc laø naêng löïc phaân
tích ,toång hôïp chöa cao ,tri giaùc thöôøng döïa vaøo hình daïng beân ngoaøi ,nhaän
thöùc chuû yeáu döïa vaøo caùi quan saùt ñöôïc ,chöa bieát phaân tích vaø nhaän ra
thuoäc tính ñaëc tröng neân raát khoù phaân bieät ñöôïc khi thay ñoåi vò trí,hình
daïng,kích thöôùc . . . Ñeán lôùp 5 trí töôûng töôïng cuûa hoïc sinh ñaõ phaùt trieån
nhöng vaãn phuï thuoäc vaøo moâ hình maãu vaät thöïc ,suy luaän cuûa HS ñaõ phaùt
trieån song vaãn coøn laø moät daõy phaùn ñoaùn ,nhieàu khi coøn caûm tính .Do ñoù
vieäc nhaän thöùc khaùi nieäm toaùn hoïc vaãn döïa vaøo moâ hình maãu vaät thaät.
Neáu GV chuùng ta bieát phaùt huy ñieåm maïnh vaø haïn cheá toái ña yeáu
ñieåm noùi treân cuûa HS thì vieäc nhaän thöùc ñöôïc caùc khaùi nieäm toaùn hoïc moät
caùch loâgíc cho caùc emraát neân chuù troïng.
Chính vì vaäy toâi ñaõ maïnh daïn ñöa ra moät soá bieän phaùp ñeå daïy moân
toaùn 5 ,nhaèm giuùp caùc em ham thích hoïc toaùn.
II.
Noäi dung:

A.Cô sôû lí luaän :
Moân toaùn 5 laø moät moân hoïc luyeän taäp, thöïc haønh nhieäm vuï quan
troïng nhaát cuûa noù laø
hình thaønh naêng löïc hoïc toaùn ...
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
ÑEÀ TAØI : MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP DAÏY HOÏC MOÂN TOAÙN 5
I. Phaàn môû ñaàu:
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, toaùn hoïc coù vai troø raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi
soáng vaø caùc ngaønh khoa hoïc .Ñoàng thôøi moân toaùn laø moät hoïc raát khoù coù tính
lieân tuïc (giaùo duïc ñoàng taâm) neáu chuùng ta khoâng kheùo trong phöông phaùp
giaûng daïy thì raát khoù taïo ñöôïc höùng thuù cho caùc em hoïc toát vaø say meâ hoïc
toaùn.
Trong chöông trình moân hoïc ôû baäc Tieåu hoïc noùi chung vaø lôùp 5 noùi
rieâng ,moân toaùn chieám soá giôø raáùt lôùn .Vieäc naâng cao hieäu quaû cuûa daïy vaø
hoïc moân toaùn laø yeâu caàu böùc xuùc hieän nay ,laø GV ñang giaûng daïy toâi luoân
suy nghó,tìm toøi vaø hoïc hoûi phaûi laøm nhö theá naøo ñeå caùc em thích thuù vôùi
moân hoïc vöøa khoù vöøa khoâ nhö theá.
Kieán thöùc ñöôïc ñöa vaøo chöông trình toaùn 5 coù tính keá thöøa vaø môû
roäng caùc lôùp döôùi ôû baäc Tieåu hoïc laø ñieàu cô baûn ,caàn thieát vaø thöôøng gaëp
trong ñôøi soáng.
Daïy hoïc toaùn 5 laø goùp phaàn cuûng coá kieán thöùc soá ño ñaïi löôïng ,pheùp
ño ñaïi löôïng ,caùc ñoái töôïng hình hoïc vaø caùc kieán thöùc lieân quan ,qua ñoù phaùt
trieån naêng löïc thöïc haønh ,naêng löïc tö duy cuûa HS .Ñoàng thôøi daïy toaùn laø moät
bieän phaùp quan troïng gaén hoïc vôùi haønh ,nhaø tröôøng vôùi ñôøi soáng .
Maët khaùc ñaëc ñieåm nhaän thöùc cuûa HS Tieåu hoïc laø naêng löïc phaân
tích ,toång hôïp chöa cao ,tri giaùc thöôøng döïa vaøo hình daïng beân ngoaøi ,nhaän
thöùc chuû yeáu döïa vaøo caùi quan saùt ñöôïc ,chöa bieát phaân tích vaø nhaän ra
thuoäc tính ñaëc tröng neân raát khoù phaân bieät ñöôïc khi thay ñoåi vò trí,hình
daïng,kích thöôùc . . . Ñeán lôùp 5 trí töôûng töôïng cuûa hoïc sinh ñaõ phaùt trieån
nhöng vaãn phuï thuoäc vaøo moâ hình maãu vaät thöïc ,suy luaän cuûa HS ñaõ phaùt
trieån song vaãn coøn laø moät daõy phaùn ñoaùn ,nhieàu khi coøn caûm tính .Do ñoù
vieäc nhaän thöùc khaùi nieäm toaùn hoïc vaãn döïa vaøo moâ hình maãu vaät thaät.
Neáu GV chuùng ta bieát phaùt huy ñieåm maïnh vaø haïn cheá toái ña yeáu
ñieåm noùi treân cuûa HS thì vieäc nhaän thöùc ñöôïc caùc khaùi nieäm toaùn hoïc moät
caùch loâgíc cho caùc emraát neân chuù troïng.
Chính vì vaäy toâi ñaõ maïnh daïn ñöa ra moät soá bieän phaùp ñeå daïy moân
toaùn 5 ,nhaèm giuùp caùc em ham thích hoïc toaùn.
II. Noäi dung:
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 5 - Người đăng: Ngày Không Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 5 9 10 419