Ktl-icon-tai-lieu

Sinh 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP

Được đăng lên bởi Ngọc Ơi Là Ngọc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n: 25/04/2011
Ngµy gi¶ng: 28/04/2011
TiÕt 68: Tæng kÕt ch¬ng tr×nh toµn cÊp
I. Muc tiªu : Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i:
- HÖ thèng ho¸ ®îc c¸c kiÕn thøc sinh häc c¬ b¶n cña toµn cÊp THCS.
- BiÕt vËn dông lÝ thuyÕt vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- TiÕp tôc rÌn luyÖn n¨ng t duy luËn, trong ®ã chñ yÕu n¨ng so s¸nh, tæng
hîp , hÖ thèng ho¸.
II. ChuÈn bÞ :.Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh «n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng
tr×nh sinh häc c¬ b¶n ë THCS, theo bµi 64.
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Ho¹t ®éng I : HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc qua bµi gi¶ng
- GV yªu cÇu Hs t×m c¸c néi dung phï hîp
®iÓn vµo b¶ng ®Ó hoµn thµnh c¸c b¶ng.
- GV theo dâi , bæ sung vµ c«ng bè ®¸p ¸n.
- Häc sinh tho luËn theo nhãm ®Ó thèng
nhÊt néi dung ®iÒn o b¶ng ®¹i diÖn
b¸o c¸o .
- Díi híng dÉn cña Gv, líp th¶o luËn
vµ ®a ra ®¸p ¸n chung.
B¶ng 1 : c¸c nhãm sinh vËt
C¸c
nhãm
SV
§Æc ®iÓm chung Vai trß
Vi rót - KÝch thíc rÊt nhá ( 12- 50 phÇn triÖu
milimÐt)
- Cha cÊu t¹o TB, cha ph¶i d¹ng
c¬ thÓ ®iÓn h×nh, kÝ sinh b¾t buéc
- Khi kÝ sinh thêng g©y bÖnh
Vi
khuÈn
- KÝch thíc nhá ( mét ®Õn vµi phÇn
ngh×n milimÐt)
- cÊu tróc TB nhng cha nh©n
hoµn chØnh.
- Sèng ho¹i sinh hoÆc kÝ sinh (trõ mét
sè Ýt tù dìng )
- Trong thiªn nhiªn ®êi sèng con
ngêi : ph©n huû chÊt h÷u c¬; øng dông
trong c«ng, n«ng nghiÖp.
- y bÖnh cho sinh vËt kh¸c «
nhiÔm m«i trêng.
NÊm - t m nh÷ng sîi kh«ng u,
mét sè Ýt lµ ®¬n bµo ( nÊm men ), cã c¬
quan sinh s¶n mò nÊm, sinh s¶n chñ
yÕu b»ng bµo tö
- Sèng dÞ dìng kÝ sinh hoÆc ho¹i sinh
- Pn huû chÊt h÷u c¬ thµnh chÊt
c¬; dïng lµm thuèc; thøc ¨n hay chÕ
biÕn thùc phÈm.
- G©y bÖnh ®éc h¹i cho sinh vËt kh¸c.
Thùc
vËt
- thÓ gåm quan sinh dìng( th©n,
rÔ, l¸) vµ sinh s¶n ( hoa, qu¶ , h¹t )
- Sèng dìng ( tæng hîp chÊt h÷u
c¬ )
- PhÇn lín kh«ng cã kh¶ n¨ng di ®éng
- Pn ng chËm víi c¸c kÝch thÝch bªn
ngoµi.
- C©n b»ng khÝ oxi khÝ cacb«nic,
®iÒu hoµ khÝ hËu.
- Cung cÊp nguån dinh dìng, khÝ thë,
chç ë b¶o vÖ i trßng sèng cho
c¸c sinh vËt kh¸c.
§éng
vËt
- thÓ bao gåm nhiÒu quan
quan: vËn ®éng, tuÇn hoµn, p,
tiªu ho¸, sinh s¶n
- Sèng dÞ dìng
- Cã kh¶ n¨ng sinh s¶n
- Ph¶n øng nhanh víi c¸c kÝch thÝch
bªn ngoµi.
- Cung cÊp nguån dinh dìng, nguyªn
liÖu ®îc dïng vµo viÖc nghiªn cøu
vµ hç trî cho con ngêi.
- G©y bÖnh hay truyÒn bÖnh cho con
ngêi
B¶ng 64.2 §Æc ®iÓm cña c¸c nhãm thùc vËt
Sinh 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP - Người đăng: Ngọc Ơi Là Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sinh 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP 9 10 324