Ktl-icon-tai-lieu

sinh học

Được đăng lên bởi nguyenthihuyensuong1999
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
67

Chương 3

Cơ sở Tế bào của sự Sinh sản,
Di truyền và Biến dị
Như chúng ta đều biết, các khám phá của Mendel và những nghiên
cứu về cấu trúc tế bào trong nửa cuối thế kỷ XIX vẫn còn chưa có sự gắn
kết với nhau. Vào năm 1902, Walter Sutton (USA) và Theodor Bovery
(Germany), dựa trên tập tính tương tự của các gene và nhiễm sắc thể
(chromosome) trong quá trình giảm phân đã gợi ý rằng các gene có lẽ nằm
trên các nhiễm sắc thể. Sutton nhận định: "Cuối cùng, tôi xin lưu ý rằng
xác suất kết hợp của các nhiễm sắc thể bố và mẹ theo các cặp và phân ly
sau đó trong sự phân chia giảm nhiễm... tạo thành cơ sở vật lý cho các quy
luật di truyền Mendel". Ngày nay, điều ấy quá hiển nhiên. Nhưng vào thời
đó nhận định này hết sức quan trọng; nó tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa di
truyền học và tế bào học, hình thành nên lĩnh vực mới gọi là di truyền học
tế bào với sự ra đời của thuyết di truyền nhiễm sắc thể.
Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nhiễm sắc thể có hình thái
đặc trưng như thế nào; bằng cách nào số lượng nhiễm sắc thể được duy trì
ổn định trong quá trình nguyên phân, nhưng lại giảm đi một nửa trong quá
trình giảm phân; và các kiểu biến đổi về cấu trúc và số lượng nhiễm sắc
thể (đột biến nhiễm sắc thể).

I. Sinh sản hữu tính và tính ổn định của bộ nhiễm sắc thể
Trước tiên, ta đề cập chủ yếu phương thức sinh sản hữu tính ở
eukaryote và mối liên quan giữa nó với sự ổn định về số lượng nhiễm sắc
thể đặc trưng của mỗi loài. Thực ra, các eukaryote có hai kiểu sinh sản
chính, vô tính và hữu tính.
Sự sinh sản vô tính (asexual reproduction) xảy ra khi một cá thể đơn
độc tạo ra một cá thể mới giống nó; đây là phương thức sinh sản phổ biến
ở thực vật và các động vật đơn giản. Sự trinh sinh (parthenogenesis) ở rệp
cái chẳng hạn là một trường hợp đặc biệt, cũng sinh con nhưng không qua
thụ tinh. Nói chung, con cái sinh ra bằng cách này thì giống với bố mẹ về
mặt di truyền.
Sự sinh sản hữu tính (sexual reproduction) xảy ra khi các cá thể tạo ra
các tế bào sinh dục đực và cái, hay các giao tử (gametes), đến lượt chúng
kết hợp với nhau tạo thành một tế bào trứng được thụ tinh gọi là hợp tử
(zygote), tức một tế bào hoàn chỉnh mà từ đó phát triển thành một cá thể
mới. Hình thức sinh sản này xảy ra ở hầu như toàn bộ các kiểu sinh vật, kể

68

cả các động vật đơn giản nhất như con sum (Balanus) chẳng hạn, các thực
vật, và thậm chí cả vi khuẩn. Ở vi khuẩn, có các kiểu trao đổi thông tin di
truyền như tiếp hợp, biến nạp và tải nạp được gọi là sinh sản cận tính
(parasexual; v...
67
Chương 3
Cơ s Tế bào ca s Sinh sn,
Di truyn và Biến d
Như chúng ta đều biết, các khám phá ca Mendel và nhng nghiên
cu v cu trúc tế bào trong na cui thế k XIX vn còn chưa có s gn
kết vi nhau. Vào năm 1902, Walter Sutton (USA) và Theodor Bovery
(Germany), da trên tp tính tương t ca các gene và nhim sc th
(chromosome) trong quá trình gim phân đã gi ý rng các gene có l nm
trên các nhim sc th. Sutton nhn định: "Cui cùng, tôi xin lưu ý rng
xác sut kết hp ca các nhim sc th b và m theo các cp và phân ly
sau đó trong s phân chia gim nhim... to thành cơ s vt lý cho các quy
lut di truyn Mendel". Ngày nay, điu y quá hin nhiên. Nhưng vào thi
đó nhn định này hết sc quan trng; nó to ra s kết ni cht ch gia di
truyn hc và tế bào hc, hình thành nên lĩnh vc mi gi là di truyn hc
tế bào vi s ra đời ca thuyết di truyn nhim sc th.
Trong chương này, chúng ta s tìm hiu các nhim sc th có hình thái
đặc trưng như thế nào; bng cách nào s lượng nhim sc th được duy trì
n định trong quá trình nguyên phân, nhưng li gim đi mt na trong quá
trình gim phân; và các kiu biến đổi v cu trúc và s lượng nhim sc
th (đột biến nhim sc th).
I. Sinh sn hu tính và tính n định ca b nhim sc th
Trước tiên, ta đề cp ch yếu phương thc sinh sn hu tính
eukaryote và mi liên quan gia nó vi s n định v s lượng nhim sc
th đặc trưng ca mi loài. Thc ra, các eukaryote có hai kiu sinh sn
chính, vô tính và hu tính.
S sinh sn vô tính (asexual reproduction) xy ra khi mt cá th đơn
độc to ra mt cá th mi ging nó; đây là phương thc sinh sn ph biến
thc vt và các động vt đơn gin. S trinh sinh (parthenogenesis) rp
cái chng hn là mt trường hp đặc bit, cũng sinh con nhưng không qua
th tinh. Nói chung, con cái sinh ra bng cách này thì ging vi b m v
mt di truyn.
S sinh sn hu tính (sexual reproduction) xy ra khi các cá th to ra
các tế bào sinh dc đực và cái, hay các giao t (gametes), đến lượt chúng
kết hp vi nhau to thành mt tế bào trng được th tinh gi là hp t
(zygote), tc mt tế bào hoàn chnh mà t đó phát trin thành mt cá th
mi. Hình thc sinh sn này xy ra hu như toàn b các kiu sinh vt, k
sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học - Người đăng: nguyenthihuyensuong1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
sinh học 9 10 584