Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học

Được đăng lên bởi huyenvy21997
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gia sư Thành ĐượcBài tập tự luận
Bài 1. Một gen có chiều dài 0,255m, có số nucleotit loại X là 150.
a. Tìm số lượng và tỉ lệ mỗi loại nucleotit của gen.
b. Trên mạch thứ nhất của gen có T = 450, G = 30. Hãy tính số nucleotit từng loại của mỗi
mạch gen.
Bài 2. Một gen gồm có 150 chu kì xoắn, có 3500 liên kết hiđro.
a. Tính số nucleotit từng loại của gen.
b. Trên mạch thứ nhất của gen có A + G = 850, A – G = 450. Tính số nucleotit từng loại của
mỗi mạch gen.
Bài 3. Một gen có chiều dài 0,204m, có G = 3/2A.
a. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen.
b. Tính tỉ lệ % từng loại nucleotit của gen.
c. Tính số liên kết hiđro và số liên kết hóa trị liên kết các nucleotit trong gen.
d. Gen tái bản 3 lần cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu là bao nhiêu?
Bài 4. Một phân tử ARN có số ribonucleotit từng loại như sau: U = 150, G = 360, X = 165, A = 75.
a. Tính tỉ lệ % từng loại ribonucleotit của ARN.
b. Tính số liên kết hóa trị nối các ribonucleotit của ARN.
c. Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nucleotit của gen đã tổng hợp nên ARN đó.
Bài 5. Một gen phiên mã tổng hợp 1 phân tử mARN có chiều dài 5100A0. Có 5 riboxom cùng trượt trên
mARN này để tổng hợp protein, thời gian riboxom trượt hết chiều dài mARN là 40 giây, các riboxom
cách đều nhau 5 giây.
a. Nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp cho phiên mã là bao nhiêu?
b. Gen đã tổng hợp được bao nhiêu protein?
c. Thời gian tổng hợp xong các phân tử protein?
d. Số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã.
e. Số phân tử nước được giải phóng để tổng hợp 1 protein và số phân tử nước được giải phóng
cho cả quá trình.
Bài 6. Gen có 2700 liên kết hiđro, tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribonucleotit A : U : G : X
=1:2:3:4
a. Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của gen đã tổng hợp ARN nói trên.
b. Chiều dài của gen được tổng hợp từ mARN nói trên.
c. Số lượng từng loại ribonucleotit trong mARN.
Bài 7. Một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin.
a. Tính chiều dài của gen đã tổng hợp phân tử protein đó.
b. Quá trình dịch mã cần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu axit amin.
c. Số phân tử nước được giải phóng để tổng hợp protein.
d. Số liên kết péptit của phân tử protein hoàn chỉnh.
e. Tính số liên kết hóa trị nối các nucleotit trong gen.
Bài 8. Một gen sau đột biến đã làm cho prôtêin tương ứng khác 1 axit amin so với prôtêin bình thưòng.
a. Đột biến gen trên có thể là dạng nào?
b. Gen sau đột biến có chiều dài, số liên kết hiđrô thay đổi như thế nào so với gen trước đột
biế...
Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn
Bài tập tự luận
Bài 1. Một gen có chiều dài 0,255m, có số nucleotit loại X là 150.
a. Tìm số lượng và tỉ lệ mỗi loại nucleotit của gen.
b. Trên mạch thứ nhất của gen T = 450, G = 30. Hãy tính số nucleotit từng loại của mỗi
mạch gen.
Bài 2. Một gen gồm có 150 chu kì xoắn, có 3500 liên kết hiđro.
a. Tính số nucleotit từng loại của gen.
b. Trên mạch thứ nhất của gen A + G = 850, A G = 450. Tính số nucleotit từng loại của
mỗi mạch gen.
Bài 3. Một gen có chiều dài 0,204m, có G = 3/2A.
a. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen.
b. Tính tỉ lệ % từng loại nucleotit của gen.
c. Tính số liên kết hiđro và số liên kết hóa trị liên kết các nucleotit trong gen.
d. Gen tái bản 3 lần cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu là bao nhiêu?
Bài 4. Một phân tử ARN có số ribonucleotit từng loại như sau: U = 150, G = 360, X = 165, A = 75.
a. Tính tỉ lệ % từng loại ribonucleotit của ARN.
b. Tính số liên kết hóa trị nối các ribonucleotit của ARN.
c. Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nucleotit của gen đã tổng hợp nên ARN đó.
Bài 5. Một gen phiên mã tổng hợp 1 phân tử mARN có chiều dài 5100A
0
. Có 5 riboxom cùng trượt trên
mARN này để tổng hợp protein, thời gian riboxom trượt hết chiều dài mARN 40 giây, các riboxom
cách đều nhau 5 giây.
a. Nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp cho phiên mã là bao nhiêu?
b. Gen đã tổng hợp được bao nhiêu protein?
c. Thời gian tổng hợp xong các phân tử protein?
d. Số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã.
e. Số phân tử nước được giải phóng để tổng hợp 1 protein và số phân tnước được giải phóng
cho cả quá trình.
Bài 6. Gen 2700 liên kết hiđro, tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribonucleotit A : U : G : X
= 1 : 2 : 3 : 4
a. Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của gen đã tổng hợp ARN nói trên.
b. Chiều dài của gen được tổng hợp từ mARN nói trên.
c. Số lượng từng loại ribonucleotit trong mARN.
Bài 7. Một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin.
a. Tính chiều dài của gen đã tổng hợp phân tử protein đó.
b. Quá trình dịch mã cần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu axit amin.
c. Số phân tử nước được giải phóng để tổng hợp protein.
d. Số liên kết péptit của phân tử protein hoàn chỉnh.
e. Tính số liên kết hóa trị nối các nucleotit trong gen.
Bài 8. Một gen sau đột biến đã làm cho prôtêin tương ứng khác 1 axit amin so với prôtêin bình thưòng.
a. Đột biến gen trên có thể là dạng nào?
b. Gen sau đột biến chiều dài, số liên kết hiđrô thay đổi như thế nào so với gen trước đột
biến?
Bài 9. Một gen tỉ lệ A/X = 6/9 và số liên kết hiđrô 3900. Gen đột biến chiều dài không đổi
có số liên kết hiđrô hơn gen trước đột biến 1 liên kết.
a. Đột biến gen thuộc dạng nào? Giải thích.
b. Tính số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen trước và sau đột biến.
Sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học - Người đăng: huyenvy21997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sinh học 9 10 504