Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Phương pháp dạy tốt một tiết đọc tiếng Anh lớp 8

Được đăng lên bởi Nguyen Phuong Uyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu Thaønh

Tröôøng THCS Thò Traán

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY NINH
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
--------- --------

Sáng kiến kinh nghiệm:

PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT
MỘT TIẾT ĐỌC TIẾNG ANH 8

Người thực hiện : TRẦN THỊ HỒNG
MAI
Tổ: Tiếng Anh
Năm học: 2010 – 2011
Tháng 04 - Năm 2011

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai

Trang 1

Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu Thaønh

Tên đề tài: Kinh

Tröôøng THCS Thò Traán

nghiệm “Phương pháp dạy tốt một tiết đọc tiếng Anh

8”
Họ và tên giáo viên: Trần

Thị Hồng Mai
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị Trấn Châu Thành
1. Lý do chọn đề tài:

Tiếng Anh, ngày nay giữ một vai trò quan trọng đối với cách mạng khoa học kỹ thuật.
Tiếng Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với việc học một ngoại ngữ
và kích thích sự ham muốn của nhiều ngưới ở mọi lứa tuổi. Nắm bắt được nhu cầu đó, luật
giáo dục 2005 (điều 5) qui định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, tư duy, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả
năng thực hành, lòng say mê học tập và có ý chí vươn lên”.
Trong quá trình giảng dạy thực tế ở trường THCS Thị Trấn, tôi thấy các em tiếp cận
một bài đọc rất khó khăn và còn nhiều hạn chế. Do vậy, để giúp học sinh học một bài đọc
như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi khiến tôi quyết
định thực hiện đề tài: Kinh nghiệm

“Phương pháp dạy tốt một tiết đọc tiếng

Anh 8”
2. Đối TƯỢNG phương pháp nghiên cứu:

a)
b)
-

Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 8 trường THCS Thị Trấn.
Phương pháp nghiên cứu:
Đọc, nghiên cứu tài liệu.
Dự giờ đồng nghiệp.
Kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh.

3. Đề tài đưa ra giải pháp mới:

- Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn học sinh học một bài đọc.
- Hướng dẫn học sinh lớp 8 học một bài đọc dể hiểu và đạt hiệu quả cao.
- Vận dụng các thủ thuật và kết hợp việc đổi mới phương pháp dạy học vào nội dung
của từng bài đọc.
- Khắc sâu trí nhớ học sinh thông qua các bài tập thực hành và liên hệ thực tế.
4. Hiệu quả áp dụng:

- Giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn, thông qua các kỹ năng đọc các em có thể
pháp triển toàn diện cả bốn kỹ năng, nhằm nâng cao chất lượng trong việc học một môn
ngoại ngữ.
- Các tiết học trở nên sinh động và sôi nổi hơn.
- Các em học sinh yếu kém có thể trả lời những câu hỏi đơn giản.

Giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai

Trang 2

Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu T...
Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo Chaâu Thaønh Tröôøng THCS Thò Traán
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY NINH
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
--------- --------
Sáng kiến kinh nghiệm:
PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT
MỘT TIẾT ĐỌC TIẾNG ANH 8
Năm học: 2010 – 2011
Tháng 04 - Năm 2011
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai Trang 1
Người thc hin : TRẦN THỊ HỒNG
MAI
T: Tiếng Anh
SKKN : Phương pháp dạy tốt một tiết đọc tiếng Anh lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Phương pháp dạy tốt một tiết đọc tiếng Anh lớp 8 - Người đăng: Nguyen Phuong Uyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
SKKN : Phương pháp dạy tốt một tiết đọc tiếng Anh lớp 8 9 10 792