Ktl-icon-tai-lieu

so sánh nhiệt độ sôi

Được đăng lên bởi Thanh Hiền Rma
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ nhất bán kính nguyên tử là gì? Đó là nửa khoảng cách ngắn nhất giữa 2 nguyên tử trong đơn chất. Và bán kính này không cố định. 
Thứ hai đó là cái bảng tuần hoàn của các bạn đấy. Lý thuyết trong SGK: đi từ trái sang phải trong một chu kỳ thì bán kính nguyên tử giảm, đi từ trên 
xuống dưới trong một nhóm bán kính nguyên tử tăng. Một vài ngoại lệ không đáng kể . 
* Mở rộng ra: 
­ So sánh giữa các nguyên tử với nhau thì dễ vậy rùi. Nhưng các ion (do các nguyên tử nhường hay nhận e) thì cũng lằng nhằng dễ nhầm lém . Có 2 
dạng so sánh bán kính ion sau: 
. Dạng 1 xét nguyên tử tạo nên ion đó có số lớp e thế nào với nhau. 
VD: 2 ion Na+ và K+ được tạo nên từ nguyên tư Na 3 lớp e, nguyên tử K 4 lớp e 
. Dạng 2 là dạng thường gặp. Ng ta cho các ion xen lẫn cả nguyên tử có cùng số e. Đầu tiên vẫn xét số lớp e của nguyên tử tạo nên ion. Sau đó xét tiếp 
đến số proton trong hạt nhân của nguyên tử nếu nguyên tử nào có nhiều p hơn thì ion nguyên tử đó có bán kinh nhỏ hơn. 
> Giải thích như sau: cùng số e, ion nào có p nhiều hơn thì lực hút giữa hạt nhân và lớp e ngoài cùng càng lớn làm cho bán kính ion càng nhỏ. (chú ý là 
lực hút này không dàn đều cho các e mà càng nhiều p, e thì lực này càng tăng). 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­... 
Bài Giải: 
Đầu tiên xét lớp trước: Na, Mg đều có 3 lớp e trong khi các đối thủ còn lại chỉ có 2 lớp. Vậy được 2 dãy với bán kính dãy 1 lớn hơn dãy 2. 
_ Dãy 1: gồm đều có 10e. Nhưng hạt nhân Na có 11p, hạt nhân Mg có 12p. Vậy R(Na+)>R(Mg2+) 
_ Dãy 2: gồm cũng đều có 10e. Nhưng hạt nhân Ne có 10p, F có 9p và O có 8p. 
Vậy R(O2­)>R(F­)>R(Ne). 
KL: R(Na+)>R(Mg2+)>R(O2­)>R(F­)>R(Ne). 

CÁCH SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CÁC CHẤT HỮU CƠ
Các bài thường gặp trong đề thi hoặc các bộ đề luyện tập đó là sắp xếp theo chiều tăng dần, hoặc giảm dần nhiệt độ sôi , với kiểu dạng đề như 
thế , chúng ta chỉ cần nắm rõ các tiêu chí sau để có thể giải quyết nhanh và chính xác nhé:
I/ Với Hidrocacbon
­ Đi theo chiều tăng dần của dãy đồng đẵng ( Ankan , Anken , Ankin , Aren ..) thì nhiệt độ sôi tăng dần vì khối lượng phântử tăng
VD : C2H6 > CH4
­ Với các Ankan , Anken , Ankin , Aren tương ứng thì chiều nhiệt độ sôi như sau
Ankan < Anken < Ankin < Aren
lí do : khối lượng phân tử tương đương nhưng do tăng về số lượng nối pi nên dẫn đến nhiệt độ sôi cao hơn ( mất thêm năng lượng để phá vỡ 
liên kết pi )
­ Với các đồng phân thì đồng phân nào có mạch dài hơn thì có nhiệt độ sôi cao hơn ( đọc phần lực phân tán london )
­ Với các dẫn xuất Đối với dẫn xuất R­X , ...
Th nh t bán kính nguyên t là gì? Đó là n a kho ng cách ng n nh t gi a 2 nguyên t trong đ n ch t. Và bán kính này không c đ nh. ơ
Th hai đó là cái b ng tu n hoàn c a các b n đ y. Lý thuy t trong SGK: đi t trái sang ph i trong m t chu k thì bán kính nguyên t gi m, đi t trên ế
xu ng d i trong m t nhóm bán kính nguyên t tăng. M t vài ngo i l không đáng k . ướ
* M r ng ra:
- So sánh gi a các nguyên t v i nhau thì d v y rùi. Nh ng các ion (do các nguyên t nh ng hay nh n e) thì cũng l ng nh ng d nh m lém . Có 2 ư ườ
d ng so sánh bán kính ion sau:
. D ng 1 xét nguyên t t o nên ion đó có s l p e th nào v i nhau. ế
VD: 2 ion Na+ và K+ đ c t o nên t nguyên t Na 3 l p e, nguyên t K 4 l p eượ ư
. D ng 2 là d ng th ng g p. Ng ta cho các ion xen l n c nguyên t có cùng s e. Đ u tiên v n xét s l p e c a nguyên t t o nên ion. Sau đó xét ti p ườ ế
đ n s proton trong h t nhân c a nguyên t n u nguyên t nào có nhi u p h n thì ion nguyên t đó có bán kinh nh h n.ế ế ơ ơ
> Gi i thích nh sau: cùng s e, ion nào có p nhi u h n thì l c hút gi a h t nhân và l p e ngoài cùng càng l n làm cho bán kính ion càng nh . (chú ý là ư ơ
l c hút này không dàn đ u cho các e mà càng nhi u p, e thì l c này càng tăng).
---------------------------------------...
Bài Gi i:
Đ u tiên xét l p tr c: Na, Mg đ u có 3 l p e trong khi các đ i th còn l i ch có 2 l p. V y đ c 2 dãy v i bán kính dãy 1 l n h n dãy 2. ướ ượ ơ
_ Dãy 1: g m đ u có 10e. Nh ng h t nhân Na có 11p, h t nhân Mg có 12p. V y R(Na+)>R(Mg2+) ư
_ Dãy 2: g m cũng đ u có 10e. Nh ng h t nhân Ne có 10p, F có 9p và O có 8p. ư
V y R(O2-)>R(F-)>R(Ne).
KL: R(Na+)>R(Mg2+)>R(O2-)>R(F-)>R(Ne).
CÁCH SO SÁNH NHI T Đ SÔI CÁC CH T H U C Ơ
Các bài th ng g p trong đ thi ho c các b đ luy n t p đó là s p x p theo chi u tăng d n, ho c gi m d n nhi t đ sôi , v i ki u d ng đ nh ườ ế ư
th , chúng ta ch c n n m rõ các tiêu chí sau đ có th gi i quy t nhanh và chính xác nhé:ế ế
I/ V i Hidrocacbon
- Đi theo chi u tăng d n c a dãy đ ng đ ng ( Ankan , Anken , Ankin , Aren ..) thì nhi t đ sôi tăng d n vì kh i l ng phâ nt tăng ượ
VD : C2H6 > CH4
- V i các Ankan , Anken , Ankin , Aren t ng ng thì chi u nhi t đ sôi nh sau ươ ư
Ankan < Anken < Ankin < Aren
lí do : kh i l ng phân t t ng đ ng nh ng do tăng v s l ng n i pi nên d n đ n nhi t đ sôi cao h n ( m t thêm năng l ng đ phá v ượ ươ ươ ư ư ế ơ ư
liên k t pi )ế
- V i các đ ng phân thì đ ng phân nào có m ch dài h n thì có nhi t đ sôi cao h n ( đ c ph n l c phân tán london ) ơ ơ
- V i các d n xu t Đ i v i d n xu t R-X , n u không có liên k t hidro , nhi t đ sôi s càng cao khi X hút e càng m nh. ế ế
VD :C4H9<C4H8Cl<C4 H9CHO<C4H9N02
- D n xu t halogel c a anken sôi và nóng ch y nhi t đ th p h n d n xu t c a ankan t ng ng. ơ ươ
- D n xu t c a benzen : Đ a m t nhóm th đ n gi n vào vòng benzen s làm tăng nhi t đ sôi. ư ế ơ
II/ V i h p ch t ch a nhóm ch c
a/ 2 ch t cùng dãy đ ng đ ng ch t nào có kh i l ng phân t l n h n thì nhi t đ sôi l n h n ượ ơ ơ
VD : - CH3OH và C2H5OH thì C2H5OH có nhi t đ sôi cao h n ơ
- CH3CHO và C2H5CHO thì C2H5CHO có nhi t đ sôi cao h n ơ
b/ Xét v i các h p ch t có nhóm ch c khác nhau
Nhi t đ sôi c a r u , Andehit , Acid , xeton , Este t ng ng theo th t sau : ượ ươ
- Acid > R u > Amin > Andehit , xeton vàEsteượ
- Xeton > Andehit
C/ Chú ý v i r u và Acid : ượ
- Các g c đ y e ( CH3 , C2H5 .....) s là m tăng nhi t đ sôi tăng do liên k t H b n h n ế ơ
VD: CH3COOH < C2H5COOH
- Các g c hút e ( Phenyl , Cl ...) s làm gi mnhi t đ sôi do liên k t H s gi m b n đi ế
VD: Cl-CH2COOH < CH3COOH ( đ hú t e gi m d n theo th t F > Cl > Br > I )
-
d/ Chú ý v i các h p ch t th m có ch a nhóm ch c -OH , -COOH , -NH2 : ơ
- Nhóm th lo i 1 ( ch ch a các liên k t sigma nh : CH3 , C3H7 ..) có tác d ng đ ye vào nhâm th m làm liên k t H trong ch c b n h n nê n làm ế ế ư ơ ế ơ
tăng nhi t đ sôi
- Nhóm th lo i 2 ( ch a liên k t pi nh NO2 , C2H4 ...) có tác d ng hút e c a nhâmth m làm liên k t H trong ch c kém b n đi nên làm gi m nhi t ế ư ế ư ơ ế
so sánh nhiệt độ sôi - Trang 2
so sánh nhiệt độ sôi - Người đăng: Thanh Hiền Rma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
so sánh nhiệt độ sôi 9 10 526