Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay sinh viên 2012

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 3011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

SỔ TAY SINH VIÊN

HÀ NỘI – 2012

BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
ÕÕÕ

SỔ TAY SINH VIÊN

HÀ NỘI - 2012
2

MỤC LỤC

Trang
6
Lời nói đầu
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌC VIỆN KỸ
8
THUẬT QUÂN SỰ
PHẦN II: CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CHUNG
12
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học
12
chế tín chỉ hệ dân sự tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
Quy định xét cấp học bổng cho sinh viên dân sự hệ chính
quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
Quy chế tạm thời công tác sinh viên dân sự hệ đào tạo
chính quy

50

Quy định tạm thời tổ chức đào tạo đạt chuẩn đầu ra
về ngoại ngữ
PHẦN III: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC
SINH VIÊN
Chương trình định hướng cho sinh viên mới nhập học
1. Các địa chỉ sinh viên cần biết
2. Lịch tiếp sinh viên
3. Chương trình định hướng cho sinh viên
4. Ý nghĩa của chương trình đào tạo và thời khóa biểu
đối với sinh viên.
Một số hướng dẫn cho sinh viên
1. Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
2. Các mẫu biểu dành cho sinh viên
3. Giới thiệu về Website của Phòng Đào tạo, Học viện, ….
4. Các câu hỏi, thắc mắc trong quá trình học tập
5. Một số kinh nghiệm và lời khuyên cho các bạn sinh viên

74

53

93
93
93
94
94
95
97
97
102
105
105
110
3

Hướng dẫn quy trình và thủ tục hành chính giải quyết
các giấy tờ cho sinh viên

112

PHẦN IV: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

116

1. Các ngành và chuyên ngành đào tạo

116

2. Khung chương trình đào tạo

117

2.1 Khối kiến thức và thời gian đào tạo theo thiết kế

117

2.2 Cấu trúc chương trình các chuyên ngành đào tạo

117

3. Chương trình chung

118

3.1. Danh mục các học phần chung

118

3.2. Kế hoạch học tập chuẩn năm thứ nhất

120

3.3. Mô tả tóm tắt học phần

120

4. Chương trình ngành Cơ khí

124

4.1 Kiến thức cơ sở ngành

124

4.2 Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy

126

4.3 Chuyên ngành Ô tô

128

4.4 Chuyên ngành Máy xây dựng

130

5. Chương trình ngành Cơ điện tử

133

5.1. Mục tiêu đào tạo

133

5.2. Kiến thức cơ sở ngành

134

5.3. Kiến thức chuyên ngành

136

6. Chương trình ngành Xây dựng

138

4

6.1. Kiến thức cơ sở ngành

138

6.2 Chuyên ngành Cầu đường

140

6.3 Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

143

7. Chương trình ngành Điện - Điện tử

146

7.1. Kiến thức cơ sở ngành

146

7.2. Chuyên ngành Điện tử viễn thông

147

7.3 Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

151

7.4. Chuyên ngành Điện tử Y sinh

154

8. Chương trình ngành Công nghệ thông tin

157

8.1. Mục tiêu đào tạo

157

8.2. Kiến thức cơ sở ngành

159

8.3. Kiến thức ...
B QUC PHÒNG
HC VIN K THUT QUÂN S
S TAY SINH VIÊN
HÀ NI – 2012
Sổ tay sinh viên 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay sinh viên 2012 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Sổ tay sinh viên 2012 9 10 958