Ktl-icon-tai-lieu

solvents

Được đăng lên bởi Võ Kim Uyên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Most up-to-date table is available from:
internet

e-mail
webmaster@sanderkok.com
last update

20-Feb-03



solvent
acetaldehyde diethyl acetal
acetic acid
acetic anhydride
acetone
acetonitrile
benzene
benzonitrile
benzyl alcohol
benzyl ether
butanol, 1butanol, 2butanone, 2butyl acetate
butyl acetate, secbutyl ether
butyl ethyl ether
butyl formate
butylamine, 2butyraldehyde
butyric acid
butyronitrile
carbon tetrachloride
chlorobutane, 2chloroform
chloropropane, 1chloropropane, 2cyclohexane
cyclohexanone
dichloroethane
dichloromethane
diethyl carbonate
di-isopropylamine
dimethyl formamide, N,Ndimethyl sulfoxide
dimethylbutane, 2,2dimethylbutane, 2,3dimethylpentane, 2,3dimethylpentane, 2,4dioxane, 1,4dioxane, p
dodecafluoro-1-hepatanol
ethanol
ethyl acetate
ethyl ether
ethyl formate
ethyl propionate
ethylene dichloride
formamide
heptane
hexanone, 2i-butyl acetate
i-butyl alcohol
i-butyl formate
i-butylamine
i-octane
i-propyl acetate
i-propyl ether
methanol
methoxyethanol, 2methyl acetate
methyl ethyl ketone (MEK)

info: webmaster@sanderkok.com

ri
1.379
1.372
1.389
1.359
1.344
1.501

UV
cutoff

Viscosity
(cP) at
20°C

210

1.1-1.26

330
190
280

0.32
0.37
0.65
1.22
5.8
5.33

Hildebrand
solubility
parameter

E°
SiO2

12.4
9.6 0.47-0.53
11.7
0.5
9.2
0.25

E°
Al2O3

polarity
index
(Snyder)

large

6.2

0.56-0.58
0.55-0.65
0.32

5.4
6.2
3
4.6
5.5
3.3
3.9

1.395
1.377
1.392
1.387
0.7
1.380
1.387
1.390
1.378
1.396
1.382
1.466
1.395
1.443
1.386
1.376
1.427

1.424
1.385
1.390
1.431
1.478
1.369
1.372
1.389
1.379

1.7

265

0.97

8.6

0.12

0.18

1.7

245

0.57

9.2

0.26

0.36-0.4

3.4-4.4

200

0.98
2.24

8.2

0.04

0.04

232

0.44

9.6

0.32

0.4

0
4.5
3.7
3.4

268

0.90-0.92
2.24

11.5
12.8

0.41

0.62

6.4
6.5

4.8
4.8

1.54
1.316
1.361 205-210
1.370
256
1.352
1.358
1.382
1.445
230
1.450
210
1.385
1.395
1.388

1.2
0.46-0.47

0.79
3.3-3.76

12
0.68
9.1 0.38-0.48

0.88
0.58

5.2
4.3

9.7

0.49

3.7
7.3

0.38

3
1.383
1.395
1.404 197-210
1.375
1.368
220
1.329
205
1.401
220
1.362
260
1.379
330

3.9

0.5

7

0.01

0.01

0.4

0.33-0.37
0.6
1.72
0.37-0.45
0.43

7.3
13.7

0.22
0.73

9.2
9.3

0.46
0.39

0.28
0.95
0.74
0.6
0.51

2.2
6.6
5.7
4.4
4.5



solvent
methyl n-butyrate
methyl-1-propanol, 2methyl-2-butanone, 3methyl-2-pentanone, 4methyl-2-propanol, 2methylene chloride
methylhexane, 2methylhexane, 3methylpentane, 2methylpentane, 3n-decane
n-hexane
nitrobenzene
nitroethane
nitromethane
nitropropane, 2octafluoro-1-p...
Most up-to-date table is available from:
internet
e-mail
last update 20-Feb-03
www.sanderkok.com
webmaster@sanderkok.com
solvents - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
solvents - Người đăng: Võ Kim Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
solvents 9 10 243