Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23 và mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học

Được đăng lên bởi Son Nguyen Quang
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 12161 lần   |   Lượt tải: 54 lần
GPHI: Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23 và mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học


1.

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Tấn Phong n g Nai,
Ñoà

1
Trường THCS naêm 2012
ngaøy 26 thaùng 10 Đồng Nai - Cát Tiên - Lâm Đồng

GPHI: Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23 và mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học

MỤC LỤC
Trang
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
B. NỘI DUNG ...........................................................................................................4
I. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ...............................................................................4
1. Những hoạt động chính của giáo viên trong dạy học tin học .............4
2. Thực trạng hoạt động giảng dạy tin học tại các trường hiện nay ....4
3. Một số thuận lợi khó khăn ở trường THCS hiện nay .........................6
II. KHAI THÁC NETOP SCHOOL 6.23 VÀ MẠNG LAN .......................7
1. Tổng quan phần mềm Netop School 6.23..............................................7
2. Những điểm nổi bật của Netop School 6.23 ..........................................8
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETOP SCHOOL 6.23......11
1. Hướng dẫn cài đặt...................................................................................11
2. Các tính năng chính Netop School 6.23 ...............................................16
2.1. Khởi động Netop School. ...............................................................16
2.2. Các tính năng chính hiển thị lớp học...........................................18
2.3. Hệ thống Menu và các lệnh chính ................................................18
3. Sử dụng Netop School để kiểm tra, đánh giá học sinh......................27
3.1. Phát đề bài tập thực hành, đề kiểm tra.......................................27
3.2. Thu lại bài thực hành, bài kiểm tra.............................................30
3.3. Tạo đề và kiểm tra trắc nghiệm khách quan ............................32
IV. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM...........................................39
1. Ý nghĩa thực tiễn.....................................................................................39
2. Phạm vi áp dụng....................
GPHI: Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Tấn Phong
1 Trường THCS Đồng Nai - t Tiên - Lâm Đồng
SÔÛ GIO DUÏC
ÑAØO TAÏO LAÂM ÑOÀNG
PHOØNG GIO DUÏC HUYEÄN CT TIEÂN
 
Trêng thcs ®ång nai
sö dông hiÖu qu¶ phÇn mÒm
netop school 6.23 vµ m¹ng
lan n©ng cao chÊt lîng
gi¶ng d¹y m«n tin häc thcs
Thöïc hieän : Nguyeãn Taán Phong
Toå : Toaùn – Tin hoïc
1.
Ñoàng Nai, ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2012
Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23 và mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23 và mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học - Người đăng: Son Nguyen Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Sử dụng hiệu quả Netop School 6.23 và mạng LAN nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin học 9 10 943