Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng thiết bị trong dạy học vật lí

Được đăng lên bởi vien25
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n vËt lý
trong c¸c giê lªn líp
I. PHẦN MỞ ĐẦU
VËt lý lµ bé m«n khoa häc thùc nghiÖm víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®i tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn
t duy trõu tîng. Mäi kÕt luËn cña nã ®Òu rót ra ®îc nhê thùc tiÔn vµ kiÓm chøng b»ng quan s¸t vµ thÝ
nghiÖm. ChÝnh v× vËy trong c¸c giê d¹y vËt lý cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó kh¬i d ậy vµ ph¸t triÓn n¨ng
lùc t duy kh¶ n¨ng tù häc, h×nh thµnh cho c¸c em biÕt râ ph¬ng ph¸p häc vµ nghiªn cøu bé m«n.
§èi víi t×nh h×nh thùc tÕ cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ thay s¸ch gi¸o khoa cho c¸c líp
6,7,8,9 víi bé m«n vËt lý: ThiÕt bÞ d¹y häc cã kh¸ ®ñ cho gi¸o viªn vµ häc sinh lµm viÖc, nhng vÊn ®Ò ®Æt
ra lµ sö dông c¸c thiÕt bÞ ®ã nh thÕ nµo cho hiÖu qu¶ vµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em cã thÓ tù tay thùc hµnh
thµnh c«ng c¸c thÝ nghiÖm, tõ ®ã c¸c em tù t×m ra kiÕn thøc cña bµi häc vµ ¸p dông kiÕn thøc ®ã vµo cuéc
sèng, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ mỗi gi¸o viªn d¹y vËt lý ®Òu ph¶i quan t©m.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, trong gi¶ng d¹y ®ßi hái ë gi¸o viªn ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông tèt c¸c
thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc cña bµi häc mét c¸ch tèt nhÊt.
Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ®Ó t¹o ra mét giê d¹y häc thùc nghiÖm hiÖu qu¶ nh: ChÊt lîng ®å dïng thiÕt bÞ
d¹y häc, c¸c ph¬ng tiÖn hç trî (M¸y chiÕu dïng cho c¸c giê d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö), thËm chÝ c¶ gi¸o
viªn trî gi¶ng,…Nhng trong ph¹m vi bµi viÕt nµy t«i chØ muèn ®Ò cËp ®Õn c©c vÊn ®Ò nh ®· nªu ë trªn ®ã
chÝnh lµ sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn t¹i sao cho hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é häc sinh
®¹i trµ hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ häc sinh miÒn nói.

II. NỘI DUNG.
§Ó sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hiÖu qu¶, trong gi¶ng d¹y chóng t«i ®· ®óc rót ®îc mét sè kinh
nghiÖm nh sau:

1. Gi¸o viªn cÇn n¾m ®îc môc ®Ých viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc lµ g×?
Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cho thÝ nghiÖm vËt lý cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ viÖc lµm sèng l¹i tr íc m¾t häc
sinh c¸c hiÖn tîng vËt lý cÇn nghiªn cøu mét c¸ch sinh ®éng. Tõ ®ã häc sinh cã høng thó say mª nghiªn
cøu khoa häc, thÝch kh¸m ph¸ t×m tßi ®Ó dÉn ®Õn h×nh thµnh kh¸i niÖm vµ gióp häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc
míi s©u s¾c h¬n, bÒn v÷ng h¬n.
2. Yªu cÇu vÒ sù chuÈn bÞ cña gi¸o viªn.
- X¸c ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é cÇn ®¹t trong bµi, tõ ®ã gi¸o viªn x©y dùng môc tiªu cô thÓ
cÇn ®¹t trong tiÕt d¹y lµ g×?.
- §äc néi dung bµi d¹y trong ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, x¸c ®Þnh kiến thức, kĩ năng cÇn ®¹t của từng
phÇn ®Ó n¾m ®îc môc tiªu cña thÝ nghiÖm phÇn ®ã lµ g×, gi¸o vi...
1
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n vËt lý
trong c¸c giê lªn líp
I. PHẦN MỞ ĐẦU
VËt lýbé m«n khoa häc thùc nghiÖm víi png ph¸p nghiªn cøu ®i trùc quan sinh ®éng ®Õn
t duy trõu tîng. Mäi kÕt luËn cña ®Òu rót ra ®îc nhê thùc tiÔn kiÓm chøng b»ng quan s¸t thÝ
nghiÖm. ChÝnh vËy trong c¸c giê d¹y vËt cÇn ph¶i thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó kh¬i dy ph¸t triÓn n¨ng
lùc t duy kh¶ n¨ng tù häc, h×nh thµnh cho c¸c em biÕt râ ph¬ng ph¸p häc vµ nghiªn cøu bé m«n.
§èi víi t×nh h×nh thùc tÕ cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ thay s¸ch gi¸o khoa cho c¸c líp
6,7,8,9 víi bé m«n vËt lý: ThiÕt bÞ d¹y häc cã kh¸ ®ñ cho gi¸o viªn häc sinh lµm viÖc, nhng vÊn ®Ò ®Æt
ra lµ sö dông c¸c thiÕt ®ã nh thÕ o cho hiÖu q lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em thÓ tù tay thùc hµnh
thµnh c«ng c¸c thÝ nghiÖm, tõ ®ã c¸c em tù t×m ra kiÕn thøc cña bµi häc vµ ¸p dông kiÕn thøc ®ã vµo cuéc
sèng, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ mi gi¸o viªn d¹y vËt lý ®Òu ph¶i quan t©m.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, trong gi¶ng d¹y ®ßi hái ë gi¸o viªn ph¶i k n¨ng sö dông tèt c¸c
thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc cña bµi häc mét c¸ch tèt nhÊt.
Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ®Ó t¹o ra mét giê d¹y häc thùc nghiÖm hiÖu qu¶ nh: ChÊt lîng ®å dïng thiÕt
d¹y häc, c¸c ph¬ng tiÖn trî (M¸y chiÕu dïng cho c¸c giê d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö), thËm chÝ gi¸o
viªn trî gi¶ng,…Nhng trong ph¹m vi bµi viÕt nµy t«i chØ muèn ®Ò cËp ®Õn c©c vÊn ®Ò nh ®· nªu ë trªn ®ã
chÝnh lµ sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn t¹i sao cho hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é häc sinh
®¹i trµ hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ häc sinh miÒn nói.
II. NỘI DUNG.
§Ó sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hiÖu qu¶, trong gi¶ng d¹y chóng t«i ®· ®óc rót ®îc mét sè kinh
nghiÖm nh sau:
1. Gi¸o viªn cÇn n¾m ®îc môc ®Ých viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc lµ g×?
Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cho thÝ nghiÖm vËt lýhiÖu qu¶ chÝnh lµ viÖc lµm sèng l¹i tr íc m¾t häc
sinh c¸c hiÖn tîng vËt cÇn nghiªn cøu mét c¸ch sinh ®éng. ®ã häc sinh høng tsay mª nghiªn
cøu khoa häc, thÝch kh¸m ph¸ t×m tßi ®Ó dÉn ®Õn h×nh thµnh kh¸i niÖm vµ gióp häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc
míi s©u s¾c h¬n, bÒn v÷ng h¬n.
2. Yªu cÇu vÒ sù chuÈn bÞ cña gi¸o viªn.
- X¸c ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, n¨ng, th¸i ®é cÇn ®¹t trong bµi, ®ã gi¸o viªn x©y dùng môc tiªu thÓ
cÇn ®¹t trong tiÕt d¹y lµ g×?.
- §äc néi dung i d¹y trong ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, x¸c ®Þnh kiến thức, năng cÇn ®¹t của từng
phÇn ®Ó n¾m ®îc môc tiªu cña thÝ nghiÖm phÇn ®ã , gi¸o viªn biÓu diÔn tnghiÖm hay häc sinh tù
tiÕn hµnh tnghiÖm, tõ ®ã kÕt hîp víi ®ång chÝ phô tr¸ch thiÕt bÞ chuÈn ®Çy ®ñ thiÕt phï hîp cho
tiÕt häc.
- Gi¸o viªn ph¶i lµm tríc c¸c thÝ nghiÖm ®ã (®©y lµ bíc b¾t buéc) ®Ó xem møc ®é thµnh c«ng cña tõng thÝ
nghiÖm tõ ®ã ®iÒu chØnh kÞp thêi (nÕu cÇn) ®¶m b¶o thÝ nghiÖm ph¶i ch¾c ch¾n thµnh c«ng, cã nh vËy míi
®em l¹i cho häc sinh niÒm tin vµo khoa häc.
3. Gi¸o viªn cÇn n¾m thiÕt bÞ d¹y häc VËt lý THCS chñ yÕu dïng
cho hai lo¹i bµi ®ã lµ: ThiÕt dïng cho bµi d¹y c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn cña gi¸o viªn vµ thÝ nghiÖm
thùc hµnh cña häc sinh hoÆc c¶ hai.
Sử dụng thiết bị trong dạy học vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng thiết bị trong dạy học vật lí - Người đăng: vien25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sử dụng thiết bị trong dạy học vật lí 9 10 714