Ktl-icon-tai-lieu

sức bền

Được đăng lên bởi Doxuanminh Doxuanminh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

Biểu đồ nội lực

1.1. Tóm tắt lý thuyết

1a. Chuyên đề 1a: BIỂU ĐỒ NỘI LỰC - Phương pháp “mặt cắt biến thiên”
Các bước thực hiện:
1. Giải phóng liên kết và xác định các phản lực liên kết (nếu cần thiết)
2. Chia đoạn thanh sao cho biểu thức xác định các thành phần ứng lực
trên mỗi đoạn là liên tục và duy nhất (ranh giới các đoạn có thể là: mặt cắt
ngang có lực tập trung, mô men tập trung, có sự thay đổi đột ngột của cường
độ lực phân bố,…)
3. Dùng phương pháp mặt cắt để lập biểu thức xác định các thành phần
ứng lực trên từng đoạn.
4. Vẽ biểu đồ các thành phần ứng lực căn cứ vào các biểu thức thu được
ở bước 3
• Biểu đồ lực dọc và lực cắt vẽ về phía nào cũng được, miễn là mang
dấu của chúng
• Biểu đồ mô men vẽ về phía thớ căng (chiều dương của mô men hướng
xuống)
5. Kiểm tra lại biểu đồ từ các nhận xét mang tính trực quan, tính kinh
nghiệm (thu được từ các ví dụ cụ thể)
NHẬN XÉT:
ƒ Tại mặt cắt có lực tập trung thì biểu đồ lực cắt có bước nhảy, độ lớn bước
nhảy bằng giá trị lực tập trung. Xét từ trái qua phải chiều bước nhảy cùng
chiều lực tập trung.

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

1

ƒ Tại mặt cắt có mô men tập trung thì biểu đồ mô men có bước nhảy, độ lớn
bước nhảy bằng giá trị mô men tập trung. Xét từ trái qua phải nếu mô men
quay thuận chiều kim đồng hồ thì bước nhảy đi xuống.
ƒ Tại mặt cắt có lực cắt bằng 0 thì biểu đồ mô men đạt cực trị.
ƒ Biểu đồ mô men luôn có xu hướng “hứng” lực.
Bài mẫu 1: Vẽ các biểu đồ nội lực cho dầm chịu lực như hình vẽ 1.1
Số liệu: a=1m; F=15 kN; M0= 9 kNm; q=6kNm
F
q

Mo

2a

a

Hình 1.1

Bài giải:
1. Xác định các phản lực:
Từ điều kiện cân bằng của dầm (hình 1.2) ta có:

∑M

C

1
= VA .3a + M 0 − Fa − qa 2 = 0
2

=> VA =

∑M

A

F qa M 0
+
−
= 5 + 1 − 3 = 3(kN )
3 6 3a

= VC .3a − M 0 − F .2aa − qa

=> VC =

5a
=0
2

2 F 5qa M 0
+
+
= 5 + 10 + 3 = 18(kN )
3
6
3a

Thử lại: VA + VC = qa + F = 6 + 15 = 21(kN )
2. Thiết lập các biểu thức tính nội lực trên mỗi đoạn dầm:
Trên đoạn AB (hình 1.2): Dùng mặt cắt ngang 1-1, giữ lại phần bên trái để xét
cân bằng ( 0 ≤ z1 ≤ 2a )
N =0

Q = VA = 3
M = VA z1 = 3 z1

Trên đoạn AB (hình 1.2): Dùng mặt cắt ngang 2-2, giữ lại phần bên phải để
xét cân bằng ( 0 ≤ z2 ≤ a )
Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

2

N =0

Q = qz2 − VC = 6 z2 − 18

1
M = VC z2 − qz22 = 18 z2 − 3z22
2

3. Vẽ biểu đồ:
Dựa vào các biểu thức Q, M thu được ở trên, tiến hành vẽ đồ thị trên từng đoạn
(biểu đồ N không thể hiện vì N=0 ∀ z)
Chú ý: nếu có mặ...
Chương 1
Biu đồ ni lc
1.1. Tóm tt lý thuyết
1a. Chuyên đề 1a: BIU ĐỒ NI LC - Phương pháp “mt ct biến thiên”
Các bước thc hin:
1. Gii phóng liên kết và xác định các phn lc liên kết (nếu cn thiết)
2. Chia đon thanh sao cho biu thc xác định các thành phn ng lc
trên mi đon là liên tc và duy nht (ranh gii các đon có th là: mt ct
ngang có lc tp trung, mô men tp trung, có s thay đổi đột ngt ca cường
độ lc phân b,…)
3. Dùng phương pháp mt ct để lp biu thc xác định các thành phn
ng lc trên tng đon.
4. V biu đồ các thành phn ng lc căn c vào các biu thc thu được
bước 3
Biu đồ lc dc và lc ct v v phía nào cũng được, min là mang
du ca chúng
Biu đồ mô men v v phía th căng (chiu dương ca mô men hướng
xung)
5. Kim tra li biu đồ t các nhn xét mang tính trc quan, tính kinh
nghim (thu được t các ví d c th)
NHN XÉT:
Ti mt ct có lc tp trung thì biu đồ lc ct có bước nhy, độ ln bước
nhy bng giá tr lc tp trung. Xét t trái qua phi chiu bước nhy cùng
chiu lc tp trung.
Trn Minh Tú - Nguyn Th Hường B môn SBVL - Đại hc Xây dng
1
sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền - Người đăng: Doxuanminh Doxuanminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
sức bền 9 10 403