Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¤NG T¸C THÝ NGhIÖM

SøC BÒN VËT
LIÖU

 Néi dung chÝnh
 Môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c thÝ nghiÖm.
 Thiết bị thÝ nghiệm .
 C¸c bµi thÝ nghiệm.

I. Môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c thÝ nghiÖm
 X¸c định c¸c th«ng số, c¸c ®Æc trng c¬ lý cña vËt liÖu.
 Kiểm tra tÝnh đóng đắn của c¸c lý thuyết cũng như c¸c
kÕt quả tÝnh to¸n.
 Cã thể lµ một giải ph¸p nghiªn cứu một vấn đề mới.

II. C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm.
 ThiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ.
 ThiÕt bÞ ®o biÕn d¹ng.

II.1. ThiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ.
- ThiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ lµ đång hå ®o chuyÓn vÞ (chuyÓn vÞ kÕ).

B¸ch ph©n kÕ
Kim dµi

Kim ng¾n
Vá ®ång hå
Mòi di ®éng

II.1. ThiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ.

THI£N ph©n kÕ

II.1. ThiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ.
Mét sè lo¹i chuyển vị kÕ kh¸c

II.2. ThiÕt bÞ ®o biÕn d¹ng.
 ThiÖt bÞ ®o biÕn d¹ng sö dông nguyªn lý c¬ häc.
1 - Gi¸ ten x¬ mÐt
6

2 - Mòi cè ®Þnh
3 - Mòi di ®éng

1

4 - B¶ng mÆt sè cã
g¾n g¬ng
5 - Kho¸ ten x¬ mÐt

5
7
4

2

Ten x¬ mÐt ®ßn

3

6 - Nóm ®iÒu chØnh
kim
7 - Kim chØ thÞ

II.2. Mét sè thiÕt bÞ ®o biÕn d¹ng.
 ThiÕt bÞ ®o biÕn d¹ng sö dông nguyªn lý ®iÖn trë.

2

1

3

Ten x¬ mÐt ®iÖn trë ( §¸t trÝch )
1 – Tấm ®iÖn trë

2 – D©y dÉn

3 - ĐÇu nèi

III. C¸c bµi thÝ nghiệm.
 ThÝ nghiệm kÐo thÐp mềm
 ThÝ nghiệm đo M«-đuyn đµn hồi E
 ThÝ nghiệm ®o ứng suất dầm uốn thuần tuý
 ThÝ nghiệm ®o độ vâng gãc quay dầm chịu uốn
ngang phẳng
 ThÝ nghiệm x¸c định m«-đuyn đµn hồi trượt G

Bµi 1:

thÝ nghiÖm kÐo thÐp mÒm

ThÝ nghiÖm kÐo thÐp mÒm

1. Môc ®Ých thÝ nghiÖm:
- X¸c ®Þnh c¸c ®Æc trng c¬ lý cña v©t liÖu thÐp mÒm.
- X¸c ®Þnh ®é dai, ®é co th¾t cña vËt liÖu.
2. Bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm:
 §o c¸c kÝch thíc cña mÉu thö tríc khi kÐo:
+ ChiÒu dµi mÉu ban ®Çu: lo (mm)
+ §êng kÝnh mÉu ban ®Çu: do (mm)
lo

do

ThÝ nghiÖm kÐo thÐp mÒm

2. Bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm:
 L¾p mÉu vµ kÐo mÉu b»ng m¸y HFM 500kN:

 §o c¸c kÝch thíc cña mÉu thö sau khi kÐo:
d1

ThÝ nghiÖm kÐo thÐp mÒm
dph

l1
 XuÊt kÕt qu¶ tõ m¸y tÝnh
+ XuÊt kÕt qu¶ b»ng file Excel.
+ XuÊt kÕt qu¶ b»ng biÒu ®å:
Pb
Pph
Ptl

Pch

ThÝ nghiÖm kÐo thÐp mÒm

3. Xö lsý sè liÖu:
TÝnh mét sè ®Æc trng c¬ häc:
- Giíi h¹n tØ lÖ:
tl
 tl 
Fo

- Giíi h¹n bÒn:
b 

b
Fo

- §é dai tû ®èi:
l l
  1 o .100%
lo

- Giíi h¹n ch¶y:
 ch 

ch
Fo

- Giíi h¹n ph¸ ho¹i:
 ph 

ph
FPh

- §é co th¾t tû ®èi:
 

Fo  F1
.100%
Fo

Bµi 2:

X¸c ®Þnh m« ®un ®µn håi E
cña vËt liÖu

ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh m« ®un ®µn håi E

1. Môc ®Ých thÝ nghiÖm:
-X¸c ®Þnh m«®un ®µn håi E cña vËt liÖu thÐp.
2. Bè trÝ thÝ nghiÖm: Dïng m¸y kÐo thÐp 5...
C¤NG T¸C THÝ NGhIÖM
SøC BÒN VËT
LIÖU
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 193