Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trangtantrien@hcmute.edu.vn

LOGO

Chương 5: Thanh Chịu
Giới Thiệu

1

2

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang
Ứng Suất Trên Mặt Cắt Ngang

3
4
5
6
7
8
9

Xoắn – Chịu Cắt

Biến Dạng
Ứng Suất Trượt Thuần Túy
Điều Kiện Bền, Điều Kiện Cứng

Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi

Hệ Siêu Tĩnh

Thanh Chịu Cắt

1

Giới Thiệu

1

Giới Thiệu

Mz

M

M

z

z
x

z1

y

z

x
x

z1
y

y

* Thanh chỉ chịu tác dụng của ngẫu lực tập trung hay ngẫu lực phân bố
quay quanh trục thanh.
* Một thanh chịu xoắn thuần túy khi trên mặt cắt ngang của thanh chỉ tồn
tại duy nhất một thành phần nội lực: M z

2

Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang

Mz

M

M

z

z
x

z

x
x

z1

y

z1
y

y

Mz  0

* Tồn tại duy nhất M z
* Qui ước dấu của: M z

M

4M

* Biểu đồ nội lực:

A

C

B

a

2a

 

Mz 
 
3M

M

3

Ứng Suất Trên Mặt Cắt Ngang Của Thanh Tròn Chịu Xoắn

3.1 Các giả thiết về biến dạng:
z
x y

* Mặt cắt ngang phẳng, thanh không có biến
dạng dài dọc trục, bán kính mặt cắt ngang
vẫn thẳng và có chiều dài không đổi

x y z  0

M
z
x

y

* Góc vuông thay đổi nên tồn tại ứng suất
tiếp trên mặt cắt và vuông góc với bán kính.



R


O

MZ
Z
Hình 5.2

3

Ứng Suất Trên Mặt Cắt Ngang Của Thanh Tròn Chịu Xoắn

3.2 Biểu thức tính ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn:
B'

A

d



* Vì biến dạng bé nên:



B

O

BB '  d 
  tg  

AB
dz

dz

* Theo định luật Hooke:

  G



  G

G: mô đun trượt của vật liệu

d
   G
dz

(1)



3

Ứng Suất Trên Mặt Cắt Ngang Của Thanh Tròn Chịu Xoắn

* Quan hệ giữa ứng suất và nội lực:

d 2
M z    dF   G
 dF
dz
F
F
d
G
dz

d
F  dF G dz J  (2)
2

* Từ (1) và (2) ta có:

Mz
 

J



R


O

MZ

Z
Hình 5.2

- M z : mô men xoắn tại mặt cắt có
điểm tính ứng suất
- J
: mô men quán tính cực của
mặt cắt có điểm tính ứng suất
-  : khoảng cách từ điểm tính ứng
suất đến tâm mặt cắt

3

Ứng Suất Trên Mặt Cắt Ngang Của Thanh Tròn Chịu Xoắn

* Sự phân bố ứng suất trên mặt cắt:

MZ

 max

Ứng suất lớn nhất trên mặt cắt:

 max

Mz d Mz


J  2 W

 max

W  : mô men chống xoắn của mặt cắt

 max

d

Mz

, J   0,1d 4 , W   0, 2 d 3
W

3

Ứng Suất Trên Mặt Cắt Ngang Của Thanh Tròn Chịu Xoắn

* Sự phân bố ứng suất trên mặt cắt:

MZ

 max

Ứng suất lớn nhất trên mặt cắt:

 max

Mz D Mz


J  2 W

 max

W  : mô men chống xoắn của mặt cắt

d

D

 max

J
Mz
4
4

, J   0,1  D  d  , W  
W
D/2

4

Biến Dạng
B'

* Từ (2) ta có:



Mz
d 
dz
GJ 



d

A

B

O

dz
...
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 418