Ktl-icon-tai-lieu

Tài Chính Tiền Tệ

Được đăng lên bởi nguyenminhduy53
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1755 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:
Mục tiêu của chương Đại cương về tài chính tiền tệ là nhằm giới thiệu những
vấn đề cơ bản về tài chính – tiền tệ, bao gồm bản chất và chức năng của tiền tệ, sự
phát triển của các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, chế độ tiền tệ, bản chất và chức năng
của tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
- Nhận biết được bản chất của tiền tệ, đồng thời phân tích được các chức năng
của tiền tệ đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của tiền tệ đối với
mọi hoạt động của nền kinh tế - xã hội.
- Giải thích được sự ra đời và sự phát triển của tiền tệ qua các hình thái biểu
hiện của tiền tệ.
- Phân biệt được các khối tiền tệ theo quan niệm được nhiều nhà kinh tế thừa
nhận.
- Trình bày được các hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ qua sáu chế độ tiền tệ:
chế độ song bản vị, chế độ bản vị tiền vàng, chế độ bản vị vàng thỏi, chế độ bản vị
vàng hối đoái, chế độ bản vị ngoại tệ và chế độ bản vị tiền giấy.
- Nhắc lại được sự ra đời của tài chính trong lịch sử phát triển của kinh tế và
xã hội.
- Trình bày được bản chất của tài chính và phân tích đầy đủ nội dung các chức
năng của nó đối với hoạt động phát triển của nền kinh tế.
1. Bản chất của tiền tệ
1.1. Sự ra đời của tiền tệ
Kinh tế học đã chỉ ra rằng, tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn liền
với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa.
Khi nghiên cứu về quá trình ra đời của tiền tệ, C.Mác kết luận: “Trình bày
nguồn gốc phát sịnh của tiền tệ, nghĩa là phải khai triển cái biểu hiện của giá trị,
biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hóa, từ hình thái ban đầu đơn
giảng nhất và ít thấy rõ nhất cho đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều

1

thấy” (C.Mác – Tư Bản – Quyển I, Tập I, trang 75 – Nhà xuất bản Sự Thật – Hà
Nội 1963).
Trong quan hệ trao đổi, hình thức giá trị được biểu hiện qua 4 hình thái:
- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên:
Trong hình thái này giá trị (tương đối) của một vật được biểu hiện ở giá trị của
một vật khác duy nhất đóng vai trò vật ngang giá “đơn nhất” với ba đặc điểm:
+ Giá trị sử dụng trở thành hình thái biểu hiện của giá trị
+ Lao động cụ thể trở thành hình thái biểu hiện của lao động trừu tượng.
+ Lao động tư nhân trở thành lao động xã hội trực tiếp.
- Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng:
Ở hình thái này giá trị của một vật không phải được biểu hiện ở giá trị sử dụng
của một vật khác mà được biểu hiện ở giá trị sử dụng của hàng hóa khác, có tác
dụng là...



Mục tiêu của chương Đại cương về tài chính tiền tệ nhằm giới thiệu những
vấn đề bản về tài chính tiền tệ, bao gồm bản chất chức năng của tiền tệ, sự
phát triển của các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, chế độ tiền tệ, bản chất và chức năng
của tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:
- Nhận biết được bản chất của tiền tệ, đồng thời phân tích được các chứcng
của tiền tệ đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của tiền tệ đối với
mọi hoạt động của nền kinh tế - xã hội.
- Giải thích được sự ra đời sự phát triển của tiền tệ qua các hình thái biểu
hiện của tiền tệ.
- Phân biệt được các khối tiền tệ theo quan niệm được nhiều nkinh tế thừa
nhận.
- Trình bày được các hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ qua sáu chế độ tiền tệ:
chế độ song bản vị, chế độ bản vị tiền vàng, chế độ bản vị vàng thỏi, chế độ bản vị
vàng hối đoái, chế độ bản vị ngoại tệ và chế độ bản vị tiền giấy.
- Nhắc lại được sự ra đời của tài chính trong lịch sử phát triển của kinh tế
xã hội.
- Trình bày được bản chất của tài chínhphân tích đầy đủ nội dung các chức
năng của nó đối với hoạt động phát triển của nền kinh tế.
 !"# $%#&'#(
1.1. Sự ra đời của tiền tệ
Kinh tế học đã chỉ ra rằng, tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn liền
với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa.
Khi nghiên cứu về quá trình ra đời của tiền tệ, C.Mác kết luận: “Trình bày
nguồn gốc phát sịnh của tiền tệ, nghĩa là phải khai triển cái biểu hiện của giá trị,
biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hóa, từ hình thái ban đầu đơn
giảng nhất ít thấy nhất cho đến hình thái tiền tệ hình thái ai nấy đều
1
Tài Chính Tiền Tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Chính Tiền Tệ - Người đăng: nguyenminhduy53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Tài Chính Tiền Tệ 9 10 188