Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa lớp 9 (phần hữu cơ)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ)
ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.
2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.
- Thành phần các nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ rất ít, chủ yếu là các nguyên tố: C, H,
O, N (và một số nguyên tố khác S, P, Cl, một số ít kim loại …) Nhưng số lượng các hợp chất hữu
cơ rất nhiều.
- Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
- Phần lớn hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền với nhiệt.
- Một số hợp chất hữu cơ không tan trong nước nhưng tan được trong dung môi hữu cơ.
- Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường xảy ra chậm, không hoàn toàn và theo nhiều hướng
khác nhau tạo nên hỗn hợp sản phẩm.
3. Phân loại hợp chất hữu cơ.
Hợp chất hữu cơ chia làm 2 loại:
- Hiđrocacbon: là hợp chất mà trong phân tử chỉ có C và H.

HIĐRO CACBON

Hiđrocacbon mạch hở

Ankan

Hiđrocacbon mạch vòng

CnH2n+2

Anken
(Hiđrocacbo
n không no
có 1 nối đôi)
CnH2n

Ankađien
(Hiđrocacbonk
hông no có 2
liên kết đôi)
CnH2n-2

Ankin
(Hiđrocacbo
n không no
có 1 liên kết
ba) CnH2n-2

(n ≥ 1)

(n ≥ 2)

(n ≥ 3)

(n ≥ 3)

(Hiđrocacbo
n non)

Xicloankan
(Hiđrocacbo
n vòng no)
CnH2n

Aren
(Hiđrocacbo
n
thơm)
CnH2n-6

(n ≥ 3)

(n ≥ 6)

- Dẫn xuất của hiđrocacbon: ngoài C, H còn có các nguyên tố khác như O, N, halogen …
Dẫn xuất của hiđrocacbon gồm:
- Dẫn xuất halogen:Khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon
bằng một hoặc nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen: CxHyClz, CxHyBrz, CxHyIz….
+ Dẫn xuất có oxi: Ancol, axit cacboxylic, este, chất béo, tinh bột, gluxic:
II. CẤU TẠO HOÁ HỌC.
2. Một số lưu ý khi viết CTCT. Giả sử hợp chất có CTPT: CxHyOzNtXv
Xác định độ bất bão hoà  =
- Nếu  = 0 => chỉ có cấu tạo mạch hở, liên kết đơn.
- Nếu  = 1 => Có 1 liên kết Π hoặc 1 vòng.
- Nếu  = 2 => Có 2 liên kết Π hoặc 1 vòng + 1 liên kết Π.

III. DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ.

Trang 1

Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ)
1. Tên thông thường.
Thường đặt tên theo nguồn gốc tìm ra chúng, đôi khi có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất thuộc loại
nào?
VD:

Axit fomic HCOOH (formica: kiến)
Axit axetic CH3COOH (axetus: giấm)
Mentol C10H20O (metha piperita: bac hà)

2. Tên IUPAC.
a) Tên gốc chức:

Tên phần gốc + tên phần địnhchức.

VD:

etyl clorua

CH3CH2Cl:

CH3 - CH2 - O - CH3: etyl metyl ete
b) Tên thay thế:

Tên phần thế + tên mạch cacbon chính + tên phần địnhchức.
Có thể có hoặc không

VD:

CH3CH3:

(et + an) etan

CH3 – CH2Cl (clo + et + an) cloetan
1

2

3

4

CH2 = CH – CH2 – CH3
1

2

3

bu...
Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ)
ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.
2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.
- Thành phần các nguyên tố tạo nên hợp chất hữu rất ít, chủ yếu các nguyên tố: C, H,
O, N (và một số nguyên tố khác S, P, Cl, một số ít kim loại …) Nhưng số lượng các hợp chất hữu
cơ rất nhiều.
- Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
- Phần lớn hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền với nhiệt.
- Một số hợp chất hữu cơ không tan trong nước nhưng tan được trong dung môi hữu cơ.
- Các phản ứng trong hoá học hữu thường xảy ra chậm, không hoàn toàn theo nhiều hướng
khác nhau tạo nên hỗn hợp sản phẩm.
3. Phân loại hợp chất hữu cơ.
Hợp chất hữu cơ chia làm 2 loại:
- Hiđrocacbon: là hợp chất mà trong phân tử chỉ có C và H.
Ankan
(Hiđrocacbo
n non)
CnH
2n+2
(n 1)
Anken
(Hiđrocacbo
n không no
1 nối đôi)
CnH
2n
(n 2)
Ankađien
(Hiđrocacbonk
hông no 2
liên kết đôi)
CnH
2n-2
(n 3)
Ankin
(Hiđrocacbo
n không no
1 liên kết
ba) CnH
2n-2
(n 3)
Xicloankan
(Hiđrocacbo
n vòng no)
CnH
2n
(n 3)
Aren
(Hiđrocacbo
n thơm)
CnH
2n-6
(n 6)
- Dẫn xuất của hiđrocacbon: ngoài C, H còn các nguyên tố khác như O, N, halogen
Dẫn xuất của hiđrocacbon gồm:
- Dẫn xuất halogen:Khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon
bằng một hoặc nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen: C
x
H
y
Cl
z
, C
x
H
y
Br
z
, C
x
H
y
I
z
….
+ Dẫn xuất có oxi: Ancol, axit cacboxylic, este, chất béo, tinh bột, gluxic:
II. CẤU TẠO HOÁ HỌC.
2. Một số lưu ý khi viết CTCT. Giả sử hợp chất có CTPT: C
x
H
y
O
z
N
t
X
v
Xác định độ bất bão hoà =
- Nếu = 0 => chỉ có cấu tạo mạch hở, liên kết đơn.
- Nếu = 1 => Có 1 liên kết Π hoặc 1 vòng.
- Nếu = 2 => Có 2 liên kết Π hoặc 1 vòng + 1 liên kết Π.
III. DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ.
Trang
1
HIĐRO CACBON
Hiđrocacbon mạch hở
Hiđrocacbon mạch vòng
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa lớp 9 (phần hữu cơ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa lớp 9 (phần hữu cơ) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa lớp 9 (phần hữu cơ) 9 10 349