Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Chính trị học

Được đăng lên bởi nguyen-chi-than
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8. Văn hoá chính trị
Nội dung chính
1.

Một số vấn đề cơ bản về văn hoá chính trị

2.

Đặc điểm và chức năng của văn hoá chính trị

3.

Văn hoá chính trị và sự hình thành nhà hoạt
động chính trị

4.

Văn hoá chính trị ở nước ta hiện nay

1. Một số vấn đề cơ bản về văn hoá chính trị
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm văn hoá
 Từ văn hoá trong tiếng châu Âu : culture (tiếng Anh và Pháp), kultur
(tiếng Đức) bắt nguồn từ chữ cultus (tiếng Latin) với nghĩa gốc là trồng
trọt và được dùng với hai nghĩa: cultus (trồng trọt ngoài đồng ruộng), và
cultus animi (trồng trọt tinh thần), tức là sự giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn
con người. Vậy xét theo nghĩa gốc, văn hoá gắn liền với giáo dục, đào
tạo con người, một tập thể người để cho họ có được những phẩm chất
tốt đẹp cần thiết cho toàn thể cộng đồng. Theo nghĩa đó, Hồ Chí Minh
nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng
người”.
 Theo cách nhìn của phương Đông, nghĩa gốc của văn hoá là vẻ đẹp do

màu sắc mang lại. Từ đó văn có nghĩa là hình thức đẹp đẽ biểu hiện
trước hết trong lễ, nhạc, cách cai trị, đặc biệt trong ngôn ngữ, trong
cách cư sử lịch sự. Từ văn hoá đã có trong sách đời Hán để chỉ văn trị
tức cách cai trị mang hình thức đẹp đẽ kết hợp với giáo hoá.

1. Một số vấn đề cơ bản về văn hoá chính trị
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm văn hoá (tt)
 Văn hoá theo nghĩa hẹp bao gồm: giáo dục, nghệ thuật, thông

tin đại chúng, thư viện, bảo tàng…hay văn hoá chỉ liên quan đến
lĩnh vực đời sống tinh thần của con người.
 Văn hoá theo nghĩa rộng là tổng thể những giá trị vật chất và

tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử vì lẽ
sinh tồn và sự hoàn thiện của con người.

1. Một số vấn đề cơ bản về văn hoá chính trị
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm văn hoá (tt)
 Hồ Chí Minh quan niệm: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc

sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo
đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công
cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử
dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá” (Hồ
Chí Minh. Toàn tập,Nxb.CTQG, H. 1995, t.3, tr.431).
 Định nghĩa về văn hoá của UNESCO: “Văn hoá phản ánh và thể hiện

một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống(của mỗi cá
nhân và cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn
ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành một hệ thống
các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân
t...
Chương 8. Văn hoá chính trị
Nội dung chính
1. Một số vấn đề cơ bản về văn hoá chính trị
2. Đặc điểm và chức năng của văn hoá chính trị
3. Văn hoá chính trị và sự hình thành nhà hoạt
động chính trị
4. Văn hoá chính trị ở nước ta hiện nay
Tài liệu Chính trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Chính trị học - Người đăng: nguyen-chi-than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài liệu Chính trị học 9 10 470