Ktl-icon-tai-lieu

tài liêu cua nhom tuyên hóa

Được đăng lên bởi baibinhdh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề: Vai trò của thực vật đối với đời sống người dân tại địa phương huyện Tuyên Hóa.
Đơn vị: Đoàn huyện Tuyên Hóa
Các thành viên của nhóm
TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Thị Kim Tiễn

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thư ký

3

Bùi Thanh Bình

Thành viên

4

Trần Thị Anh Phương

Thành viên

5

Lê Thị Lệ

Thành viên

6

Hoàng Thành Chung

Thành viên

7

Trương Nam Phong

Thành viên

8

Nguyễn Đình Thái

Thành viên

9

Nguyễn Thị Liên

Thành viên

10

Trương Thị Ngọc Tú

Thành viên

II/. Mạch kiến thức của chủ đề:
1. Các bài liên quan của chủ đề
a. Sinh 6:
- Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.
- Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
- Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người.
- Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Công việc

b. Sinh 9:
- Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên niên hoang dã.
- Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
2. Cấu trúc logic nội dung của chủ đề
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Vai trò của thực vật đối với việc điều hòa khí hậu.
2.1.2. Vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất và nguồn nước
2.1.3. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người.
2.1.4. Các biện pháp để bảo vệ thực vật.
2.2. Vận dụng thực tiễn:
2.2.1. Ứng dụng trong việc giải thích vai trò của thực vật đối với việc điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, nguồn nước ở địa
phương em.
2.2.2. Học sinh đưa ra được biện pháp bảo vệ thực vật nói chung và biện pháp bảo vệ thực vật ở trường mình .
2.2.3. Biện pháp cải tạo các hệ sinh thái ở địa phương.
3. Các năng lực hướng tới của chủ đề:
a) Các năng lực chung (viết cụ thể, tường minh, tập trung làm rõ các biểu hiện cụ thể của mỗi năng lực) – Bảng trang 21
1- NL tự học (Là NL quan trọng nhất)
2- NL giải quyết vấn đề
- HS ý thức được tình huống học tập và tiếp nhận để có phản ứng tích cực để trả lời:...
- Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau:...
- HS phân tích được các giải pháp thực hiện có phù hợp hay không:...
3- NL tư duy sáng tạo
- HS đặt ra được nhiều câu hỏi về chủ đề học tập:...
- Đề xuất được ý tưởng:...
- Các kĩ năng tư duy:...
4- NL tự quản lý
- Quản lí bản thân: Nhận thức được các yếu tố tác động đến bản thân:...
- Xác định đúng quyền và nghĩa vụ học tập chủ đề...
- Quản lí nhóm: Lắng nghe và phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập...
5- NL giao tiếp

- Xác định đúng các hình thức giao tiếp: Ngôn ngữ nói, viết, ngôn ngữ cơ thể
6- NL hợp tác
- Làm việc cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm
7- NL sử dụng CNTT và truyền thông (ICT)
8- NL sử dụ...
 !" #$%&
''() !" #$%
*)#%+
"" $,)# -. /!
 
 
  !
" #$%&  !
' (!()  !
*   !
+ &%  !
, -.  !
/ (!  !
0 &123  !
001&234-
5&*6)7#8
45*6
7"*682 9::#;<=>94
7"+682 9?@ );A BC2
7",6D=2E82 9;F C;G 9 ;HIF2H4
7"/6@ )I8;JK2E82 94
tài liêu cua nhom tuyên hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liêu cua nhom tuyên hóa - Người đăng: baibinhdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tài liêu cua nhom tuyên hóa 9 10 932