Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm C

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
***********************

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CABRI
NỘI DUNG
1. CHỨC NĂNG TỪNG NÚT LỆNH.
2. CÁC PP DỰNG HÌNH CƠ BẢN.
3. TOÁN QUỸ TÍCH.
4. DỰNG HÌNH ĐỘNG.
5. MACRO - INTERRUPTUER
6. ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

GV BIÊN SOẠN: PHẠM THANH PHƯƠNG

phuongcabri@yahoo.com
(Tháng 10 năm 2007)

Phạm Thanh Phương – Khóa tập huấn Cabri tại Quảng Trị – Tháng 10/2007

BÀI 1: HỆ THỐNG MENU VÀ TOOLBOX CỦA CABRI.
Hiện nay giao diện của Cabri đã được chuyển sang tiếng Việt (Cabri Vietnamese).
Mọi hướng dẫn được thể hiện trong phần “Help” (F1).

HỆ THỐNG MENU:
Chú ý đến đơn vị đo trong mục: Tùy chọn (Options)  Tham khảo (Preferences): Chọn đơn vị đo
(với độ sai số tùy chọn), dạng phương trình, font chữ, . . .
Edit  Replay Construction (Chiếu lại cách dựng hình): Giúp ta xem lại toàn b ộ các b ước d ựng hình.

HỆ THỐNG TOOLBOX:
NÚT 1: Chọn
2

Phạm Thanh Phương – Khóa tập huấn Cabri tại Quảng Trị – Tháng 10/2007

Chọn (Pointer) một hay nhiều đối tượng (rê chuột tạo hình khối).
Quay (Rotate) một đối tượng quanh một tâm điểm cho trước:  chọn điểm cho trước làm tâm quay
 chọn đối tượng.
Co dãn (Dilate) một đối tượng: (như trên)
Quay và co dãn (Rotate and Dilate) đồng thời: (như trên)

NÚT 2: Điểm
Điểm (Point):  click (tạo thành điểm tại một vị trí bất kỳ, trên một đ ối tượng, t ại giao đi ểm c ủa các
đối tượng cho trước)  dùng bàn phím đánh tên ngay cho điểm .
Điểm trên đối tượng (Point on Object):  đối tượng.
Giao điểm (Intersection Points):  đối tượng 1  đối tượng 2 (Khi đó sẽ có ngay các giao điểm).
NÚT 3: Đường thẳng, đa giác.
Đường thẳng (Line):
 điểm  điểm (tạo đường thẳng qua 2 điểm cho trước).
 điểm + “Shift”: (tạo đường thẳng với góc sai khác nhau 15 đ ộ).
Đoạn thẳng (Segment):  điểm  điểm.
Tia (Ray):  điểm (là điểm gốc)  điểm (là hướng của tia).
 điểm + Shift (tạo thành tia với góc sai khác nhau 15 đ ộ).
Véctơ (Vector): điểm (đầu)  điểm (cuối).
Tam giác (Triangle): điểm  điểm  điểm (là 3 đỉnh của tam giác).
Đa giác (Polygon):  điểm 1  điểm 2  . . .  điểm n – 1  điểm 1. (Dựng một đa giác n cạnh,
điểm cuối trùng với điểm đầu).
Đa giác đều (Regular Polygon): Dựng đa giác đều hay hình ngôi sao cho t ới 30 cạnh:  điểm (làm
tâm)  điểm (làm bán kính)  rê chuột di chuyển cùng chiều hay ngược chi ều kim đ ồng h ồ (t ạo
thành đa giác đều hay hình ngôi sao với số cạnh tùy ch ọn)  click.

NÚT 4: Đường tròn, cung, conic.
Đường tròn (Circle): Dựng đường tròn xác định bởi tâm điểm và điểm ...
S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O T NH QU NG TR
PHÒNG GIÁO D C TRUNG H C
***********************
TÀI LI U H NG D N ƯỚ
S D NG PH N M M CABRI
NI DUNG
1. CH C NĂNG T NG NÚT L NH.
2. CÁC PP D NG HÌNH C B N. Ơ
3. TOÁN QU TÍCH.
4. D NG HÌNH Đ NG.
5. MACRO - INTERRUPTUER
6. Đ TH HÀM S .
GV BIÊN SO N: PH M THANH PH NG ƯƠ
phuongcabri@yahoo.com
(Tháng 10 năm 2007)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm C - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm C 9 10 836