Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Inventor

Được đăng lên bởi Le Tran Hieu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ tr−íc n¨m 90, phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ AutoCAD cña h·ng Autodesk ®·
®−îc biÕt ®Õn vµ ®−îc sö dông réng r·i ë hÇu hÕt c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¸c tr−êng
kü thuËt vµ t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt. ë ViÖt Nam, AutoCAD ®−îc dïng trong nhiÒu
ngµnh kü thuËt, nh−ng th«ng dông nhÊt lµ trong kü thuËt c¬ khÝ, kiÕn tróc, c«ng tr×nh.
T¹i mét sè c¬ quan, doanh nghiÖp, AutoCAD ®· trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu
®−îc trong thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt. T¹i c¸c tr−êng ®¹i häc kü thuËt, AutoCAD lµ ®èi t−îng
gi¶ng d¹y chÝnh trong c¸c m«n häc thuéc nhãm ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt cã trî gióp cña
m¸y tÝnh (CAD/CAM). Tõ sau Relese 10 (n¨m 1988), c¸c Relese kÕ tiÕp cña AutoCAD
xuÊt hiÖn víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh vµ còng ®−îc giíi kü thuËt ë ViÖt Nam ®ãn
nhËn mét c¸ch tù nhiªn. §Õn nay, trong tay chóng ta ®· cã phiªn b¶n AutoCAD 2002.
Cïng víi AutoCAD, hµng lo¹t phÇn mÒm CAD kh¸c cña Autodesk ®· ra ®êi, cËp
nhËt nhanh chãng c¸c kü thuËt hiÖn ®¹i ®ång thêi ®¸p øng rÊt kÞp thêi nhu cÇu ®a d¹ng
vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn cña c«ng t¸c thiÕt kÕ.
Kü thuËt thiÕt kÕ tham sè (Parametric Design) vµ h−íng ®èi t−îng (Feature
Based Design) ®−îc Autodesk ®−a vµo s¶n phÈm Mechanical Desktop (MDT), khiÕn
phÇn mÒm nµy tæ hîp ®−îc c¸c chøc n¨ng thiÕt kÕ 2D m¹nh cña AutoCAD víi c¸c
c«ng cô 3D, dïng m« h×nh Solid, Surface,... trî gióp thiÕt kÕ chi tiÕt vµ l¾p r¸p. §©y lµ
mét m«i tr−êng thiÕt kÕ theo tham sè vµ h−íng ®èi t−îng lý t−ëng.
Tõ n¨m 1996, Autodesk ph¸t triÓn thªm mét phÇn mÒm míi lµ Autodesk Inventor
(AI). Ngoµi c¸c c«ng nghÖ dïng trong MDT, chóng ta cßn gÆp kü thuËt míi duy nhÊt
cã trong AI, lµ c«ng nghÖ thiÕt kÕ thÝch nghi (Adaptive Technology). Víi c«ng nghÖ
nµy vµ hµng lo¹t gi¶i ph¸p ®éc ®¸o trong m« h×nh hãa h×nh häc, AI ®Æc biÖt cã thÕ
m¹nh vÒ t¹o lËp vµ qu¶n lý c¸c m« h×nh l¾p r¸p lín.
TÝnh n¨ng, tiÖn Ých vµ m«i tr−êng ph¸t triÓn −u viÖt cña MDT vµ AI ®· hÊp dÉn
c¸c nhµ ph¸t triÓn øng dông c¬ khÝ, gäi lµ MAI (Mechanical Application Initiative)
hµng ®Çu thÕ giíi x©y dùng hµng lo¹t phÇn mÒm øng dông, nh− Adams víi phÇn mÒm
Dynamic Designer ch¹y trong MDT, Pathtrace víi EdgeCAM Solid Machinist ch¹y
trong MDT hoÆc AI.
Bé m«n M¸y vµ Robot, Häc viÖn KTQS ®· ®µo t¹o vÒ c¸c phÇn mÒm cña
Autodesk tõ n¨m 1994. Chóng t«i th−êng xuyªn cËp nhËt vµ ®−a c¸c phÇn mÒm
CAD/CAM míi nhÊt vµo ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc.
Tµi liÖu "ThiÕt kÕ c¬ khÝ theo tham sè vµ h−íng ®èi t−îng" ®−îc viÕt tr−íc hÕt
nh»m phôc vô ch−¬ng tr×nh CAD/CAM t¹i Häc viÖn KTQS. Sau phÇn chung, tµi liÖu
®−îc t¸ch lµ...
Lêi nãi ®Çu
Tõ tríc n¨m 90, phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ AutoCAD cña h·ng Autodesk ®·
®îc biÕt ®Õn vµ ®îc sö dông réng r·i ë hÇu hÕt c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¸c trêng
kü thuËt vµ t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt. ë ViÖt Nam, AutoCAD ®îc dïng trong nhiÒu
ngµnh kü thuËt, nhng th«ng dông nhÊt lµ trong kü thuËt c¬ khÝ, kiÕn tróc, c«ng tr×nh.
T¹i mét sè c¬ quan, doanh nghiÖp, AutoCAD ®· trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu
®îc trong thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt. T¹i c¸c trêng ®¹i häc kü thuËt, AutoCAD lµ ®èi tîng
gi¶ng d¹y chÝnh trong c¸c m«n häc thuéc nhãm ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt cã trî gióp cña
m¸y tÝnh (CAD/CAM). Tõ sau Relese 10 (n¨m 1988), c¸c Relese kÕ tiÕp cña AutoCAD
xuÊt hiÖn víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh vµ còng ®îc giíi kü thuËt ë ViÖt Nam ®ãn
nhËn mét c¸ch tù nhiªn. §Õn nay, trong tay chóng ta ®· cã phiªn b¶n AutoCAD 2002.
Cïng víi AutoCAD, hµng lo¹t phÇn mÒm CAD kh¸c cña Autodesk ®· ra ®êi, cËp
nhËt nhanh chãng c¸c kü thuËt hiÖn ®¹i ®ång thêi ®¸p øng rÊt kÞp thêi nhu cÇu ®a d¹ng
vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn cña c«ng t¸c thiÕt kÕ.
Kü thuËt thiÕt kÕ tham sè (Parametric Design) vµ híng ®èi tîng (Feature
Based Design) ®îc Autodesk ®a vµo s¶n phÈm Mechanical Desktop (MDT), khiÕn
phÇn mÒm nµy tæ hîp ®îc c¸c chøc n¨ng thiÕt kÕ 2D m¹nh cña AutoCAD víi c¸c
c«ng cô 3D, dïng m« h×nh Solid, Surface,... trî gióp thiÕt kÕ chi tiÕt vµ l¾p r¸p. §©y lµ
mét m«i trêng thiÕt kÕ theo tham sè vµ híng ®èi tîng lý tëng.
Tõ n¨m 1996, Autodesk ph¸t triÓn thªm mét phÇn mÒm míi lµ Autodesk Inventor
(AI). Ngoµi c¸c c«ng nghÖ dïng trong MDT, chóng ta cßn gÆp kü thuËt míi duy nhÊt
cã trong AI, lµ c«ng nghÖ thiÕt kÕ thÝch nghi (Adaptive Technology). Víi c«ng nghÖ
nµy vµ hµng lo¹t gi¶i ph¸p ®éc ®¸o trong m« h×nh hãa h×nh häc, AI ®Æc biÖt cã thÕ
m¹nh vÒ t¹o lËp vµ qu¶n lý c¸c m« h×nh l¾p r¸p lín.
TÝnh n¨ng, tiÖn Ých vµ m«i trêng ph¸t triÓn u viÖt cña MDT vµ AI ®· hÊp dÉn
c¸c nhµ ph¸t triÓn øng dông c¬ khÝ, gäi lµ MAI (Mechanical Application Initiative)
hµng ®Çu thÕ giíi x©y dùng hµng lo¹t phÇn mÒm øng dông, nh Adams víi phÇn mÒm
Dynamic Designer ch¹y trong MDT, Pathtrace víi EdgeCAM Solid Machinist ch¹y
trong MDT hoÆc AI.
Bé m«n M¸y vµ Robot, Häc viÖn KTQS ®· ®µo t¹o vÒ c¸c phÇn mÒm cña
Autodesk tõ n¨m 1994. Chóng t«i thêng xuyªn cËp nhËt vµ ®a c¸c phÇn mÒm
CAD/CAM míi nhÊt vµo ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc.
Tµi liÖu "ThiÕt kÕ c¬ khÝ theo tham sè vµ híng ®èi tîng" ®îc viÕt tríc hÕt
nh»m phôc vô ch¬ng tr×nh CAD/CAM t¹i Häc viÖn KTQS. Sau phÇn chung, tµi liÖu
®îc t¸ch lµm hai: PhÇn 1 ®îc dµnh cho ngêi dïng Autodesk Inventor; PhÇn 2 cho
Mechanical Desktop. Tµi liÖu ®îc viÕt dùa vµo c¸c tµi liÖu gèc do Autodesk cung cÊp,
cã xö lý vµ diÔn ®¹t theo "ng«n ng÷" cña nh÷ng ngêi dïng CAD chuyªn nghiÖp.
Chóng t«i r»ng hy väng tµi liÖu nµy sÏ gióp Ých cho c¸c häc viªn vµ c¸c ®éc gi¶ kh¸c.
Tuy nhiªn, trong b¶n in lÇn ®Çu nµy ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ
sai sãt. Nhãm t¸c gi¶ mong muèn vµ ch©n thµnh c¸m ¬n mäi gãp ý cña b¹n ®äc.
Nhãm t¸c gi¶
Tài Liệu Inventor - Trang 2
Tài Liệu Inventor - Người đăng: Le Tran Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài Liệu Inventor 9 10 419